Odtwarzanie wav


(northwest) #1

Witam,

Wiecie może jak odtworzyć plik muzyczny w c# (np. wav)??

Znalazłem w internecie solucję:

SoundPlayer spWave;

spWave = new SoundPlayer("c:\alarm.wav");

spWave.Play();

ale niestety ciągle zwraca wyjątek: Interfejs dźwiękowy API obsługuje tylko odtwarzanie plikw Wave PCM.

O co chodzi??

Northwest


(mktos) #2

Może to jest plik WAV w innym formacie niż zwykły PCM po prostu?

A ja używałem odtwarzania WAV z czasów C# 1.1, kiedy nie było SoundPlayer. Nie jestem pewien, czy zadziała również, możliwe, że oba przykłady odwołują się do tego samego API.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Runtime.InteropServices;

using System.IO;


namespace Ktos

{

  class Urd

  {

    // PlaySound()

    [DllImport("winmm.dll", SetLastError = true,

                CallingConvention = CallingConvention.Winapi)]

    static extern bool PlaySound(

      string pszSound,

      IntPtr hMod,

      SoundFlags sf);


    // Flags for playing sounds. For this example, we are reading 

    // the sound from a filename, so we need only specify 

    // SND_FILENAME | SND_ASYNC

    [Flags]

    public enum SoundFlags : int

    {

      SND_SYNC = 0x0000, // play synchronously (default) 

      SND_ASYNC = 0x0001, // play asynchronously 

      SND_NODEFAULT = 0x0002, // silence (!default) if sound not found 

      SND_MEMORY = 0x0004, // pszSound points to a memory file

      SND_LOOP = 0x0008, // loop the sound until next sndPlaySound 

      SND_NOSTOP = 0x0010, // don't stop any currently playing sound 

      SND_NOWAIT = 0x00002000, // don't wait if the driver is busy 

      SND_ALIAS = 0x00010000, // name is a registry alias 

      SND_ALIAS_ID = 0x00110000, // alias is a predefined ID

      SND_FILENAME = 0x00020000, // name is file name 

      SND_RESOURCE = 0x00040004 // name is resource name or atom 

    }


    static void Main(string[] args)

    {                  

      int err = 0;


      try

      {

        if (File.Exists(args[0]))

        {

          if (!PlaySound(args[0], IntPtr.Zero, SoundFlags.SND_FILENAME))

            Console.WriteLine("Urd: Nie odnaleziono wskazanego pliku");

        }

        else

          Console.WriteLine("Urd: Nie odnaleziono wskazanego pliku");

      }

      catch (Exception e)

      {

        err = Marshal.GetLastWin32Error();

        Console.WriteLine(" Funkcja PlaySound() zawiodła, kod błedu " + err.ToString());

      }

    }

  }

}

(northwest) #3

qurcze, coś nie działa...:confused:


(Fiołek) #4

Przekonwertuj sobie tego Wave'a na format PCM i wtedy ładuj. Ew. szukaj(pisz własny) loadera do tego formatu.