Okna modalne w dll'u


(Kjanok) #1

witam, ostatnio miałem wiele problemów w kwestii plików dll i okien modalnych, co do których pytania również zamieszczałem na tym forum.

Tym razem chciałbym wrzucić okno modalne do biblioteki dll :slight_smile: początkowo próbowałem to zrobić normalnie, poprzez wrzucenie okna do zasobów biblioteki i wyświetlenie go za pomocą DialogBox. Jednak okno się nie wyświetlało... pomyślałem więc, że może wstawię do tego dll'a najzwyklejsze okienko, jakie się tworzy w każdym programie wykożystującym winapi. Niestety i ono nie chciało się w żaden sposób wyświetlić...

Kod pliku wygląda następująco

#include 

#include "dll.h"

#include 

using namespace std;

LRESULT CALLBACK ProceduraOkienka(HWND hwnd, UINT message, 

 WPARAM wParam, LPARAM lParam);

BOOL WINAPI DLLMain(HANDLE hModule,DWORD ul_readon_for_call, LPVOID lpReseved){

   MessageBox(0, "dll", "dll", MB_OK);

   return TRUE;

   }

DLLEXPORT int cezar(char plik[100], HINSTANCE hInstance, HWND uchwyt){

     MessageBox(uchwyt, plik, "funcja do algorytmu cezara", MB_OK);


     WNDCLASSEX mini = {0};


 mini.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

 mini.style = CS_VREDRAW | CS_HREDRAW;

 mini.lpfnWndProc = ProceduraOkienka;

 mini.cbClsExtra = 0;

 mini.cbWndExtra = 0;

 mini.hInstance = hInstance;

 mini.hIcon = LoadIcon(0, (LPCTSTR)IDI_APPLICATION);

 mini.hCursor = LoadCursor(0, (LPCTSTR)IDC_ARROW);

 mini.hbrBackground = GetSysColorBrush(COLOR_BTNFACE);

 mini.lpszMenuName = 0;

 mini.lpszClassName = "Standardowe";

 mini.hIconSm = LoadIcon(0, (LPCTSTR)IDI_APPLICATION);


 // rejestrujemya klase okna

 RegisterClassEx(&mini);


 // tworzymy okno

 HWND uchwytOkna = CreateWindowEx(

  0, // rozszerzony styl

  "Standardowe", // klasa okna

  "Cezar - Szczegóły", // tekst na belce 

  WS_POPUPWINDOW | WS_CHILD | WS_VISIBLE,

  100, // pozycja x okna

  60, // pozycja y okna 

  260, // szerokosc okna 

  120, // wysokosc okna

  0, // okno nadrzedne

  0, // uchwyt menu

  hInstance, // uchwyt aplikacji

  0); // wskaznik na dane

  ShowWindow(uchwytOkna, SW_NORMAL);

 UpdateWindow(uchwytOkna);

 MSG msg = {0};

 for(;;)

 {

  if(GetMessage(&msg, 0, 0, 0) != 0)

  {

   TranslateMessage(&msg);

   DispatchMessage(&msg);

  }

  if(msg.message == WM_QUIT) break;

 }


 return (int)msg.wParam;

     }

LRESULT CALLBACK ProceduraOkienka(HWND hwnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

 switch(Msg)

 {

 case WM_COMMAND:

 {

  //reakcja na przyciski

  switch(LOWORD(wParam))

  {

  }

 }

 break;

 default: return FALSE;

 }

 return TRUE;

}

Jak zwykle jestem otwarty na wszelkie propozycje :slight_smile:


(Fiołek) #2

Jeśli podajesz instancje DLL-a to nie ma możliwości by wyświetliło się okno. Musi to być instancja aplikacji.