Opengl ładowanie tekstur

witam, mam problem z dodaniem tekstury, korzystałem z tutoriala NeHe, wywala mi taki błąd podczas kompilowania: openglProg8.cpp: In function ‘void loadGLTextures()’:

openglProg8.cpp:120:41: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]

openglProg8.cpp:125:31: error: invalid conversion from ‘int*’ to ‘GLuint* {aka unsigned int*}’ [-fpermissive]

In file included from /usr/include/GL/freeglut_std.h:120:0,

from /usr/include/GL/freeglut.h:17,

from openglProg8.cpp:1:

/usr/include/GL/gl.h:1335:23: error: initializing argument 2 of ‘void glGenTextures(GLsizei, GLuint*)’ [-fpermissive]

pierwsza informacja to warning że funkcja jest przestarzała, mam problem z errorem, robiłem tak jak w tym tutorialu i [błąd ortograficzny] jak rozwiązać ten problem z tą konwersją typów w funkcji glGenTextures(GLsizei, GLuint*), o to kod programu, chciałem na ścianę nałożyć teksturę i w ten sposób zrobić sześcian, program wymaga przeróbki bo podstawą był sześcian zrobiony ze ścian które są w różnych kolorach.

#include 

#include 

#include 

/*autor programu: marcin kaszuba

 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji i obraca nim za pomoca klawiatury

 *wokół osi x i y oraz obraca zapomoca funkcji anim wokol osi z

 * obsluga klawiatury i tryb gamemode

 *ladowanie tekstury 2d

 *kompilacja: g++ openglProg8.cpp -o openglProg8 -lGL -lGLU -lglut

 */const int width = 640;

const int height = 480;

const float a = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 

const float count = 0.25;

float rotateX = 0.0;

float rotateY = 0.0;

const float deltaAlfa = (float)0.1;

float alfa = 0.1;

int texture[1]; //przechowywanie jednej tekstury

struct image{

 unsigned long sizeX;

 unsigned long sizeY;

 char *data;

};

 typedef struct image image;

int imageLoad(char *filename, image *image){

 FILE *file;

 unsigned long size;//rozmiar pliku w bajtach

 unsigned long i;//typ licznika

 unsigned short int planes;//numer plaszczyzny obrazka(musi byc 1)

 unsigned short int bpp;//przechowywanie tymczasowego koloru po konwersji bgr-rgb

 char temp;


 //sprawdzanie czy plik istnieje

 if((file = fopen(filename, "rb")) == NULL){

  printf("plik nie istnieje : %s\n", filename);

  return 0;

 }


 //ustawiamy pozycje wskaznika w pliku

 fseek(file, 18, SEEK_CUR);


 //czytamy wysokosc

 if((i = fread(&image->sizeX, 4, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania wysokosci z pliku: %s\n", filename);

  return 0;

 }

 printf("wysokosc pliku %s: %lu\n", filename, image->sizeX);


 //czytamy szerokosc

 if((i = fread(&image->sizeY, 4, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania szerokosci z pliku: %s\n", filename);

  return 0;

 }

 printf("szerokosc pliku %s: %lu\n", filename, image->sizeY);


 //liczymy rozmiar(zakladamy 24 bity lub 3 bajty na pixel)

 size = image->sizeX * image->sizeY * 3;


 //kopiujemy 1 element pliku do tablicy

 if((fread(&planes, 2, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania plaszczyzny pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }

 if(planes != 1){

  printf("plaszczyzna z pliku %s nie jest 1: %u\n", filename, planes);

  return 0;

 }


 //czytanie bpp

 if((i = fread(&bpp, 2, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania bpp z pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }

 if(bpp != 24){

  printf("Bpp z pliku %s nie jest 24: %u\n", filename, bpp);

  return 0;

 }


 // seek past the rest of the bitmap header.

 fseek(file, 24, SEEK_CUR);


 //czytanie danych 

 image->data = (char *) malloc(size);

 if(image->data == NULL){

  printf("blad allokacji pamieci z poprawionych kolorow danych obrazka\n");

  return 0;    

 }


 if((i = fread(image->data, size, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania danych obrazka z pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }


 for(i=0;i rgb)

  temp = image->data[i];

  image->data[i] = image->data[i+2];

  image->data[i+2] = temp;

 }


 // koniec

 return 1;

}


//ladowanie bitmapy i konwersja do tekstury

void loadGLTextures(){

 //ladowanie tekstury

 image *image1;


 //allokacja przestrzeni dla tekstury

 image1 = (image *) malloc(sizeof(image));

 if(image1 == NULL){

  printf("blad allokacji pamieci dla obrazka\n");

  exit(0);

 }


 if(!imageLoad("Data/text1.bmp", image1)){

  exit(1);

 }    


 //tworzenie tekstury    

 glGenTextures(1, &texture[0]);

 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]); // 2d texture (x and y size)


 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image bigger than texture

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image smalled than texture


 // 2d texture, level of detail 0 (normal), 3 components (red, green, blue), x size from image, y size from image, 

 // border 0 (normal), rgb color data, unsigned byte data, and finally the data itself.

 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, image1->sizeX, image1->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image1->data);

}


void display();

void uklad();

void odrysuj(int width, int height);

void keyboard(int key, int x, int y);

void init();

void anim();


int main(int argc, char** argv)

{

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);

  //glutInitWindowSize(width, height);

  //glutInitWindowPosition(100,100);

  //glutCreateWindow("Scena testowa");

  glutGameModeString("1366x768:32");

  if(glutGameModeGet(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE)){

    glutEnterGameMode();

  } else {

    printf("The select mode is not available\n");

    exit(1);

  }

    init();

  glutMainLoop();

  return 0;

}


void uklad(){

  glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona os X

    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);

    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 


    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska os Y

    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);

    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);


    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona os Z

    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);

    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);

  glEnd();

}void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);

    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);

    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);

    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);

  glEnd();

}


void szescian(){

  //dolna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //gorna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //lewa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //prawa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //tylna sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //przednia sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.4f, 1.0f, 0.0f);

    sciana();

  glPopMatrix();

}


void init(){

  loadGLTextures(); // Load The Texture(s) 

  glEnable(GL_TEXTURE_2D); // Enable Texture Mapping

  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);

  glClearDepth(1.0);    

  glDepthFunc(GL_LESS);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//wlacznie algorytmu zasłaniania

  glShadeModel(GL_SMOOTH);

  glutDisplayFunc(display);

  glutIdleFunc(anim);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutSpecialFunc(keyboard);

}


void keyboard(int key, int x, int y){

  switch(key){

    case GLUT_KEY_F1:

      glutLeaveGameMode();

      break;

    case GLUT_KEY_LEFT://obrot w lewo

      rotateY-=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_RIGHT://obrot w prawo

      rotateY+=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_UP://obrot w gore

      rotateX-=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_DOWN://obrot w dol

      rotateX+=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    default:

      break;

  }

}


void display() 

{

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okna i bufora głębokosci

  glLoadIdentity();

    uklad();

    glRotatef(rotateX, 1.0, 0.0, 0.0);

    glRotatef(rotateY, 0.0, 1.0, 0.0);

    glRotatef(alfa, 0.0, 0.0, 1.0);

    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);

    szescian();

  glFlush();

  glutSwapBuffers();

} 


void odrysuj(int width, int height){

  float h = float(height), w = float(width);

  glViewport(0, 0, width, height);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator  

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glLoadIdentity();


}


void anim(){

  alfa+=deltaAlfa;

  glutPostRedisplay();

}

Jakoś tutoriale NeHe się ostatnio bardzo… zdezaktualizowały…

 1. imageLoad w argumencie ma char* zamiast const char*, kompilator burzy się, bo wysyłasz tam consta.

 2. texture[] jest int*, a on chce GLuint*, albo unsigned int*. Po prostu zmień typ zmiennej.

wstawiam poprawiony kod, pozdrawiam

#include 

#include 

#include 

/*autor programu: marcin kaszuba

 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji i obraca nim za pomoca klawiatury

 *wokół osi x i y oraz obraca zapomoca funkcji anim wokol osi z

 * obsluga klawiatury i tryb gamemode

 *ladowanie tekstury 2d

 *kompilacja: g++ openglProg8.cpp -o openglProg8 -lGL -lGLU -lglut

 */const int width = 640;

const int height = 480;

const float a = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 

const float count = 0.25;

float rotateX = 0.0;

float rotateY = 0.0;

const float deltaAlfa = (float)0.1;

float alfa = 0.1;

GLuint texture[1]; //przechowywanie jednej tekstury

struct image{

 unsigned long sizeX;

 unsigned long sizeY;

 char *data;

};

 typedef struct image image;

int imageLoad(const char *filename, image *image){

 FILE *file;

 unsigned long size;//rozmiar pliku w bajtach

 unsigned long i;//typ licznika

 unsigned short int planes;//numer plaszczyzny obrazka(musi byc 1)

 unsigned short int bpp;//przechowywanie tymczasowego koloru po konwersji bgr-rgb

 char temp;


 //sprawdzanie czy plik istnieje

 if((file = fopen(filename, "rb")) == NULL){

  printf("plik nie istnieje : %s\n", filename);

  return 0;

 }


 //ustawiamy pozycje wskaznika w pliku

 fseek(file, 18, SEEK_CUR);


 //czytamy wysokosc

 if((i = fread(&image->sizeX, 4, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania wysokosci z pliku: %s\n", filename);

  return 0;

 }

 printf("wysokosc obrazka %s: %lu\n", filename, image->sizeX);


 //czytamy szerokosc

 if((i = fread(&image->sizeY, 4, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania szerokosci z pliku: %s\n", filename);

  return 0;

 }

 printf("szerokosc obrazka %s: %lu\n", filename, image->sizeY);


 //liczymy rozmiar(zakladamy 24 bity lub 3 bajty na pixel)

 size = image->sizeX * image->sizeY * 3;


 //kopiujemy 1 element pliku do tablicy

 if((fread(&planes, 2, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania plaszczyzny pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }

 if(planes != 1){

  printf("plaszczyzna z pliku %s nie jest 1: %u\n", filename, planes);

  return 0;

 }


 //czytanie bpp

 if((i = fread(&bpp, 2, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania bpp z pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }

 if(bpp != 24){

  printf("Bpp z pliku %s nie jest 24: %u\n", filename, bpp);

  return 0;

 }


 // seek past the rest of the bitmap header.

 fseek(file, 24, SEEK_CUR);


 //czytanie danych 

 image->data = (char *) malloc(size);

 if(image->data == NULL){

  printf("blad allokacji pamieci z poprawionych kolorow danych obrazka\n");

  return 0;	

 }


 if((i = fread(image->data, size, 1, file)) != 1){

  printf("blad czytania danych obrazka z pliku %s.\n", filename);

  return 0;

 }


 for(i=0;i rgb)

  temp = image->data[i];

  image->data[i] = image->data[i+2];

  image->data[i+2] = temp;

 }


 // koniec

 return 1;

}


//ladowanie bitmapy i konwersja do tekstury

void loadGLTextures(){

 //ladowanie tekstury

 image *image1;


 //allokacja przestrzeni dla tekstury

 image1 = (image *) malloc(sizeof(image));

 if(image1 == NULL){

  printf("blad allokacji pamieci dla obrazka\n");

  exit(0);

 }


 if(!imageLoad("Data/text1.bmp", image1)){

  exit(1);

 }    


 //tworzenie tekstury	

 glGenTextures(1, &texture[0]);

 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]); // 2d texture (x and y size)


 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image bigger than texture

 glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR); // scale linearly when image smalled than texture


 // 2d texture, level of detail 0 (normal), 3 components (red, green, blue), x size from image, y size from image, 

 // border 0 (normal), rgb color data, unsigned byte data, and finally the data itself.

 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, image1->sizeX, image1->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, image1->data);

 free(image1);

}


void display();

void uklad();

void odrysuj(int width, int height);

void keyboard(int key, int x, int y);

void init();

void anim();


int main(int argc, char** argv)

{

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_ALPHA | GLUT_DEPTH);

  //glutInitWindowSize(width, height);

  //glutInitWindowPosition(100,100);

  //glutCreateWindow("Scena testowa");

  glutGameModeString("1366x768:32");

  if(glutGameModeGet(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE)){

    glutEnterGameMode();

  } else {

    printf("The select mode is not available\n");

    exit(1);

  }

    init();

  glutMainLoop();

  return 0;

}


void uklad(){

  glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona os X

    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);

    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 


    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska os Y

    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);

    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);


    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona os Z

    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);

    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);

  glEnd();

}void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

    glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);

    glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);

    glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);

    glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);

  glEnd();

}


void szescian(){

  //dolna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //gorna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //lewa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //prawa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //tylna sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //przednia sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0f, -1.0f, 0.0f, 0.0f);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();

}


void init(){

  loadGLTextures(); // Load The Texture(s) 

  glEnable(GL_TEXTURE_2D); // Enable Texture Mapping

  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);

  glClearDepth(1.0);	

  glDepthFunc(GL_LESS);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//wlacznie algorytmu zasłaniania

  glShadeModel(GL_SMOOTH);

  glutDisplayFunc(display);

  glutIdleFunc(anim);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutSpecialFunc(keyboard);

}


void keyboard(int key, int x, int y){

  switch(key){

    case GLUT_KEY_F1:

      glutLeaveGameMode();

      break;

    case GLUT_KEY_LEFT://obrot w lewo

      rotateY-=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_RIGHT://obrot w prawo

      rotateY+=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_UP://obrot w gore

      rotateX-=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    case GLUT_KEY_DOWN://obrot w dol

      rotateX+=count;

      glutPostRedisplay();

      break;

    default:

      break;

  }

}


void display() 

{

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okna i bufora głębokosci

  glLoadIdentity();

    uklad();

    glRotatef(rotateX, 1.0, 0.0, 0.0);

    glRotatef(rotateY, 0.0, 1.0, 0.0);

    glRotatef(alfa, 0.0, 0.0, 1.0);

    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);

    szescian();

  glFlush();

  glutSwapBuffers();

} 


void odrysuj(int width, int height){

  float h = float(height), w = float(width);

  glViewport(0, 0, width, height);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glLoadIdentity();


}


void anim(){

  alfa+=deltaAlfa;

  glutPostRedisplay();

}