Opengl obracajacy sie szescian

witam napisałem program za pomocą biblioteki opengl, jest to sześcian który powinien być przesunięty o 5 wzdłuż osi x i obracać się wokół osi z. kwadrat nie wiem czemu się nie przesuwa i nie obraca, mógłbym prosić o zerknięcie i o ewentualne uwagi?? wstawiam kod programu

#include 


const int w = 800;

const int h = 600;

const float delta_alfa=0.5;

float alfa=0.0;


void uklad(){

	glBegin(GL_LINES);

  glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona os X

   glVertex3f(-5.0, 0.0, 0.0);

   glVertex3f(5.0, 0.0, 0.0);

   glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska os Y

   glVertex3f(0.0, -5.0, 0.0);

   glVertex3f(0.0, 5.0, 0.0);

   glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); // biala os Z

   glVertex3f(0.0, 0.0, -5.0);

   glVertex3f(0.0, 0.0, 5.0);

  glEnd();

}


void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

   glVertex3f(-0.5, 0.0, -0.5);

   glVertex3f (-0.5, 0.0, 0.5);

   glVertex3f(0.5, 0.0, 0.5);

   glVertex3f(0.5, 0.0, -0.5);

  glEnd();

}


void szescian(){


	//dolna podstawa

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glTranslatef(0.0, -0.5, 0.0);

	 glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


	//gorna podstawa

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glTranslatef(0.0, 0.5, 0.0);

	 glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


	//lewa sciana

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

	 glTranslatef(-0.5, 0.0, 0.0);

	 glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);

	 glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


	//prawa sciana

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

	 glTranslatef(0.5, 0.0, 0.0);

	 glRotatef(90.0, 0.0, 1.0, 0.0);

	 glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


	//tylna sciana

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

	 glTranslatef(0.0, 0.0, -0.5);

	 glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


	//przednia sciana

	glPushMatrix();

	glLoadIdentity();

	 glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);

	 glTranslatef(0.0, 0.0, 0.5);

	 glRotatef(90.0, 1.0, 0.0, 0.0);

	 sciana();

	glPopMatrix();


}


void anim(){

	alfa+=delta_alfa;

  glutPostRedisplay();

}


void init(){

  glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);

	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	glMatrixMode(GL_PROJECTION);

	gluPerspective(60.0,1.0,1.0,20.0);

	gluLookAt(7.0,7.0,5.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,0.0,1.0);

	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

}


void drawScene(void) {

	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

	glLoadIdentity();

	 uklad();

	 glRotatef(alfa, 1.0, 0.0, 0.0);

	 glTranslatef(5.0, 0.0, 0.0);

	 szescian();

  glFlush();

  glutSwapBuffers();

}


int main (int argc , char **argv) {

	glutInit(&argc , argv);

  glutInitDisplayMode (GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);

  glutInitWindowSize(w, h);

  glutCreateWindow ("szescian animacja w GLUT");

  glutIdleFunc(anim);

  glutDisplayFunc(drawScene);

  init();

  glutMainLoop();

  return 0;

}

witam

Widziałem podobny przykład na tej stronie http://www.developer.nokia.com/Communit … GL_with_Qt

Może to ci pomoże

Serdecznie Pozdrawiam

Grześ