OpenGL - oświetlenie, problem z normalizacją


(Kojot) #1

Stworzyłem aplikację w C, z wykorzystaniem OpenGL'a. Aplikacja umożliwia użytkownikowi poruszanie się po planszy za pomocą klawiszy strzałek i obracanie się poprzez ruch myszą z przytrzymanym przyciskiem. Problem pojawił się po dodaniu oświetlenia. Dodałem światło typu - positioned light i spodziewałem się, że narysowane przeze mnie ściany zostaną oświetlone z jednej strony, a pozostaną ciemne z drugiej. Jednak efekt jest taki, że albo ściany są oświetlone z obu stron, albo ciemne z obu stron. Problem znika, kiedy zamiast ścian rysuje zdefiniowane w bibliotece GLUT czajniki - tam oświetlenie działa prawidłowo. Poniżej zamieszczam kod (był on bardziej skomplikowany, ale ograniczyłem kod do samych ścian i światła). Światło znajduje się w pozycji, w której narysowałem sferę.

#include 

#include 

#include 


//horizontal camera angle

float angle = 0.0;

//vertical camera angle

float angleV = 0.0;


//position of the camera

float x = 5.0f, y = 2.0f, z = 5.0f;

//vector - shows camera direction

float lx = 0.0f, ly = 0.0f, lz = -1.0f;


float rotationSpeed = 0.0f;

float moveSpeed= 0.0f;


int mouseX = 0.0f;

int mouseY = 0.0f;


const float mapSizeX = 1000.0f, mapSizeZ = 1000.0f;


void wall()

{

  const float height = 5.0;

  const float width = 6.0;


  glBegin(GL_QUADS);

  glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0);

  glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);

  glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-width/2.0, 0.0, 0.0);

  glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f(width/2.0, 0.0, 0.0);

  glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f(width/2.0, height, 0.0);

  glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-width/2.0, height, 0.0);

  glEnd();


  glDisable(GL_TEXTURE_2D);

}void lights ()

{

  GLfloat lightColor0[] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 1.0f};

  GLfloat lightPos0[] = {5.0f, 5.0f, 12.0f, 1.0f};

  //GLfloat lightPos0[] = {5.0f, 5.0f, 12.0f, 0.0f};

  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightColor0);

  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPos0);


  glPushMatrix();

    glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);

    glTranslatef(lightPos0[0], lightPos0[1], lightPos0[2]);

    glutWireSphere(2.0, 100, 100);

  glPopMatrix();}


void refreshMyRoation (float angleArg)

{

  lx = sin(angle);

  ly = -sin(angleV);

  lz = -cos(angle);

}void refreshMyPosition (float speedArg)

{

  x = x + moveSpeed*(lx);

  y = y + moveSpeed*(ly);

  z = z + moveSpeed*(lz);

}


void drawScene()

{

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glLoadIdentity();


  glClearColor(0.1, 0.1, 0.1, 0.0);


  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

  gluLookAt(x, y, z, x + lx, y + ly, z + lz, 0.0f, 1.0f, 0.0f);


  lights();


  for(int i = -5; i < 5; i++)

    for(int j = -3; j < 3; j++)

    {

      glPushMatrix();

        glTranslatef((float)i*30.0, 0, (float)j*30.0);

        wall();

        //glTranslatef(0.0, 1.0, 0.0);

        //glutSolidTeapot(2.0);

      glPopMatrix();

    }


  glutSwapBuffers();


}


void pressKey(int key, int x, int y)

{

 switch (key)

 {

 case GLUT_KEY_LEFT : rotationSpeed = -0.05f; break;

 case GLUT_KEY_RIGHT : rotationSpeed = 0.05f; break;

 case GLUT_KEY_UP : moveSpeed = 1.1; break;

 case GLUT_KEY_DOWN : moveSpeed = -1.1; break;

 }


 glutPostRedisplay();

}void releaseKey(int key, int x, int y)

{


 switch (key)

 {

 case GLUT_KEY_LEFT :

 case GLUT_KEY_RIGHT : rotationSpeed = 0.0f; break;

 case GLUT_KEY_DOWN :

 case GLUT_KEY_UP : moveSpeed = 0.0f; break;

 }


 glutPostRedisplay();


}


void mouseMotion (int xpos, int ypos)

{

  angle += 0.01f*(xpos - mouseX);

  angleV += 0.01f*(ypos - mouseY);

  mouseX = xpos;

  mouseY = ypos;

}


void mouseButtons (int button, int state, int xclick, int yclick)

{

  if(state == GLUT_DOWN)

  {

    mouseX = xclick;

    mouseY = yclick;

  }

}


void reshape(int w, int h)

{


 glMatrixMode(GL_PROJECTION);

 glLoadIdentity();


 glViewport(0, 0, w, h);


 gluPerspective(45, ((float)w) / ((float)h), 0.5, 1000);


}


void idle (int value) {


  angle += rotationSpeed;

  refreshMyPosition(moveSpeed);

  refreshMyRoation(angle);


  glutPostRedisplay();


  glutTimerFunc(15, idle, 0);

}void init ()

{

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);


  glEnable(GL_NORMALIZE);

	glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);


	glEnable(GL_LIGHTING);

	glEnable(GL_LIGHT0);


  glutDisplayFunc(drawScene);


	glutIgnoreKeyRepeat(1);

	glutSpecialFunc(pressKey);

	glutSpecialUpFunc(releaseKey);


	glutMotionFunc(mouseMotion);

	glutMouseFunc(mouseButtons);


	glutReshapeFunc(reshape);


}


int main(int argc, char** argv) {


	glutInit(&argc, argv);

	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);

	glutInitWindowSize(800, 600);


	glutCreateWindow("3D");

  init();


  glutTimerFunc(25, idle, 0);


	glutMainLoop();

	return 0;

}