Opengl tryb gamemode


(marcinkk) #1

witam, mam problem z poprawną implementacją trybu gamemode i późniejszą implementacją wyjścia z tego trybu, prosiłbym o pomoc :slight_smile: o to kod:

#include 


/*

 * program wyswietla szescian z zachowaniem proporcji

 * obsluga klawiatury i zmiana trybu na fullscreen i window mode

 */const int width = 640;

const int height = 480;

const float a = 1.0;

float fovy = 45.0, aspect = 1.0, near_ = 0.1, far_ = 10.0;//parametry dla gluPerspective(); 

bool fullscreen = false;

bool gamemode = false;


void uklad(){

  glBegin(GL_LINES);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0); //zielona oś X

    glVertex3f(-8.0, 0.0, 0.0);

    glVertex3f( 8.0, 0.0, 0.0); 


    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0); // niebieska oś Y

    glVertex3f(0.0, -8.0, 0.0);

    glVertex3f(0.0, 8.0, 0.0);


    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // czerwona oś Z

    glVertex3f(0.0, 0.0, -8.0);

    glVertex3f(0.0, 0.0, 8.0);

  glEnd();

}void sciana(){

  glBegin(GL_QUADS);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, a / 2);

    glVertex3f(-a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, -a / 2);

    glVertex3f( a / 2, 0.0, a / 2);

  glEnd();

}


void szescian(){

  //dolna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //gorna sciana

  glPushMatrix();

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 1.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //lewa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //prawa sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, 0.0, 0.0, 1.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //tylna sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, a /2, 0.0);

    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();


  //przednia sciana

  glPushMatrix();

    glRotatef(90.0, -1.0, 0.0, 0.0);

    glTranslatef(0.0, -a /2, 0.0);

    glColor3f(0.4, 1.0, 0.0);

    sciana();

  glPopMatrix();

}


void display() 

{

  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);//"czyszczenie" tła okan i bufora głębokosci

  glLoadIdentity();

  gluLookAt(2.0,2.0,2.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0);//obserwator 

    uklad();

    szescian();

  glFlush();

} 


void odrysuj(int width, int height){

  float h = float(height), w = float(width);

  glViewport(0, 0, width, height);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);

  glLoadIdentity();

  gluPerspective(fovy, w/h, near_, far_);

  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

  glLoadIdentity();

}


void init(){

  glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0);

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);//włącznie algorytmu zasłaniania

}


void keyboard(int key, int x, int y){

  switch(key){

    case GLUT_KEY_F1:

      fullscreen = !fullscreen;

      if(fullscreen == true){

        glutFullScreen();

      } else {

        glutLeaveFullScreen();

      }

      break;

    case GLUT_KEY_F2:

      gamemode = !gamemode;

      if(gamemode == true){

        glutGameModeString("1366x768");

        glutGameModeGet(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE);

        glutEnterGameMode();

      } else {

        glutLeaveGameMode();

        glutInitWindowSize(width, height);

        glutCreateWindow("Scena testowa");

      }

      break;

  }

}


int main(int argc, char** argv)

{

  glutInit(&argc, argv); 

  glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_SINGLE);

  glutInitWindowSize(width, height);

  glutInitWindowPosition(100,100);

  glutCreateWindow("Scena testowa");

    init();

  glutDisplayFunc(display);

  glutReshapeFunc(odrysuj);

  glutSpecialFunc(keyboard);

  glutMainLoop();

  return 0;

}