[Pascal]Bład, Exitcode 216

Podczas dodawania produktu w moim programie, po wpisaniu ceny w zakładce wyświetla się taki błąd pascalyb1.th.jpg

Oto kod mojego programu

program biuro;

    uses crt;


    const sciezka = 'c:\biuro.dat';

    type osoba = record

              nazwa:string; {nazwa wyrobu lub nazwa czesci rzezniczej}

              zar: real; {cena jednostkowa}

              typ:char; {k-kobieta lub m-mezczyzna}

              rodzaj:string; {}


           end;


       lista = ^element_listy; { lista }

       element_listy = record { element listy }

               n : lista; { nastepny element }

               p : lista; { poprzedni element }

               dane: osoba; { dane o miesku }

            end;

    var l:lista;

      pamiec:longint;

      znak:char;procedure przegladaj(var l:lista; jak,ile:integer); forward;

procedure sortuj(var l:lista); forward;
procedure dodaj(var l:lista; var dane:osoba);

     var pom:lista;

begin


   new(pom);

   pom^.dane:=dane;


   if l=nil then

    begin

       pom^.n:=nil;

       pom^.p:=nil;

       l:=pom;

    end

   else if ((l^.n=nil) and (l^.p=nil))

       or ((l^.n=nil) and (l^.pnil)) then

     begin

        pom^.n:=nil;

        pom^.p:=l;

        l^.n:=pom;

        l:=pom;

     end

   else if (l^.nnil) and (l^.p=nil) then

     begin

        pom^.p:=nil;

        pom^.n:=l;

        l^.p:=pom;

        l:=pom;

     end

   else

     begin

       pom^.p:=l^.p;

       l^.p^.n:=pom;

       l^.p:=pom;

       pom^.n:=l;

     end;

end;procedure usun(var l:lista);

     var pom:lista;

begin

   if l=nil then exit

   else if (l^.n=nil) and (l^.p=nil) then

     begin

        dispose(l);

        l:=nil;

     end

   else if (l^.nnil) and (l^.p=nil) then

     begin

        pom:=l;

        l:=l^.n;

        l^.p:=nil;

        pom^.n:=nil;

        dispose(pom);

     end

   else if (l^.n=nil) and (l^.pnil) then

     begin

        pom:=l;

        l:=l^.p;

        l^.n:=nil;

        pom^.p:=nil;

        dispose(pom);

     end

   else

     begin

       pom:=l;

       l:=l^.n;

       l^.p:=pom^.p;

       pom^.p^.n:=l;

       pom^.p:=nil;

       pom^.n:=nil;

       dispose(pom);

     end;

end;


procedure rysuj_ekran_menu;

begin

   clrscr;

   gotoxy(1,1);write(' BIURO MATRYMONIALNE');

   gotoxy(1,2);write('--------------------------------------------------------------------------------');   write('');

   gotoxy(1,25); write('D - dodaj S - szukaj P - przegladaj X - wyjscie');

end;procedure dodaj_miesko;

     var dane:osoba;

       znak:char;

begin

   clrscr;

   gotoxy(1,1);write(' BIURO MATRYMONIALNE');

   gotoxy(1,2);write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,24);

   write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,25); write('DODAWANIE NOWEJ POZYCJI');


   gotoxy(1,23);write('typ: k-kobieta, m-mezczyzna');

   repeat

      gotoxy(10,9); write('Typ........................ ');

      znak:=readkey;

   until (znak='m') or (znak='k');


   if znak='m' then write('mezczyzna')

   else write('wedlina');


   dane.typ:=znak;

   if dane.typ='k' then

    begin

       gotoxy(10,10); write('Nazwa wyrobu:.............. ');

       readln(dane.nazwa);

       gotoxy(1,23);write('Cena: np. 15.99 ');

       gotoxy(10,11); write('Cena jednostkowa:.......... ');

       readln(dane.zar);

    end

   else if dane.typ='m' then

     begin

       gotoxy(10,10); write('Nazwa czesci rzezniczej.... ');

       readln(dane.nazwa);

       gotoxy(1,23);write('Rodzaj miesa: wolowina, wieprzowina, drob..');

       gotoxy(10,11); write('Rodzaj miesa............... ');

       readln(dane.rodzaj);

       gotoxy(1,23);write('Cena: np. 15.99 ');

       gotoxy(10,12); write('Cena jednostkowa........... ');

       readln(dane.zar);

     end;

   dodaj(l, dane);

   gotoxy(1,20); writeln('miesko dodane...');

   sortuj(l);

   delay(1500);

end;
procedure usun_miesko(var l:lista);

     var znak:char;

begin

   gotoxy(1,20); write('Na pewno? [t/n]');

   repeat znak:=readkey;

   until (znak='t') or (znak='T') or (znak='n') or (znak='N');


   if (znak='t') or (znak='T') then

    begin

       usun(l);

       gotoxy(1,20); write('usunieto... ');

       delay(1500);

       gotoxy(1,20); write(' ');

    end

   else

     begin

       gotoxy(1,20); write(' ');

     end;

end;procedure znajdz;

     var rodzaj:string;

       wyniki:lista;

       wynik:integer;

begin

   clrscr;

   gotoxy(1,1);write(' BIURO MATRYMONIALNE');

   gotoxy(1,2);write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,23);write('rodzaj miesa: wolowina, wieprzowina, drob..');

   gotoxy(1,24);

   write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,25); write('WYSZUKIWANIE MIESA WG PODANEGO RODZAJU');

   gotoxy(1,20); write('Podaj rodzaj miesa do wyszukania: ');

   readln(rodzaj);


   while l^.pnil do l:=l^.p;


   wynik:=0;

   wyniki:=nil;

   while true do

     begin

        if l^.dane.typ in ['m','M'] then

         begin

            if rodzaj = l^.dane.rodzaj then

             begin

                dodaj(wyniki,l^.dane);

                inc(wynik);

             end;

         end;

        if l^.nnil then l:=l^.n

        else break;

      end;


   if wynik=0 then

    begin

       gotoxy(1,20); write(' ');

       gotoxy(1,20); write('Nic nie znaleziono... ');

       delay(1000);

    end

   else

     begin

       sortuj(wyniki);

       przegladaj(wyniki, 2, wynik);

       while wynikinil do usun(wyniki);

     end;

end;


procedure sortuj(var l:lista);

     var ls, max:lista;

       maxn:string;

begin

   if l=nil then exit;

   ls:=nil;

   ls^.n:=nil;

   ls^.p:=nil;

   while true do

      begin

        maxn:='';

        while l^.pnil do l:=l^.p;

        while true do

           begin

            if l^.dane.nazwamaxn then

             begin

                max:=l;

                maxn:=max^.dane.nazwa;

             end;

            if l^.nnil then l:=l^.n

            else break;

           end;


        if (max^.p=nil) and (max^.n=nil) then l:=nil

        else if max^.p=nil then

           begin

             l:=max^.n;

             l^.p:=nil;

             max^.n:=nil;

           end

        else if max^.n=nil then

           begin

             l:=max^.p;

             l^.n:=nil;

             max^.p:=nil;

           end

        else if (max^.pnil) and (max^.nnil) then

           begin

             l:=max^.p;

             l^.n:=max^.n;

             l^.n^.p:=l;

             max^.n:=nil;

             max^.p:=nil;

           end;


        {dodawanie max'a do posortowanej listy}

        if ls=nil then

          begin

            ls:=max;

            ls^.p:=nil;

            ls^.n:=nil;

          end

        else

          begin

             ls^.p:=max;

             max^.n:=ls;

             max^.p:=nil;

             ls:=max;

          end;

        if l=nil then break;

      end;

   l:=ls;

end;procedure modyfikacja;

     var znak:char;

       nowa:string;

       i:integer;

       zar:real;

begin

   clrscr;

   gotoxy(1,1);write(' BIURO MATRYMONIALNE');

   gotoxy(1,2);write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,23); write('puste pole [ENTER] - pozycja bez zmian');

   gotoxy(1,24);

   write('--------------------------------------------------------------------------------');

   gotoxy(1,25);

   write('MODYFIKACJA DANYCH X powrót');


   gotoxy(10, 5); write('AKTUALNE DANE:');

   gotoxy(10, 6); write('----------------------------------------');

   gotoxy(10, 7); write('Typ: ');

   if l^.dane.typ='m' then write('mezczyzna') else write('wedlina');


   if l^.dane.typ='k' then

    begin

     gotoxy(10,8); write('Nazwa wyrobu: ', l^.dane.nazwa);

     gotoxy(10,9); write('Cena jednostkowa: ', l^.dane.zar:4:2,' zl/kg');

    end;

   if l^.dane.typ='m' then

    begin

     gotoxy(10,8); write('Nazwa czesci rzezniczej: ', l^.dane.nazwa);

     gotoxy(10,9); write('Rodzaj miesa: ', l^.dane.rodzaj);

     gotoxy(10,10);write('Cena jednostkowa: ', l^.dane.zar:4:2,' zl/kg');

    end;   gotoxy(10, 12); write('NOWE DANE:');

   gotoxy(10, 13); write('----------------------------------------');

   { typ }

   gotoxy(1,22); write('Typ: m-mezczyzna, w-wedlina');

   gotoxy(10, 14); write('Typ.......................... ');

   repeat

      gotoxy(40,14);

      znak:=readkey;

   until (znak=#13) or (znak='m') or (znak='M') or (znak='w') or (znak='W');

   gotoxy(40,14);

   if ((znak=#13) and (l^.dane.typ='m')) or ((znak='m') or (znak='M')) then write('mezczyzna')

   else if ((znak=#13) and (l^.dane.typ='w')) or ((znak='w') or (znak='W')) then write('wedlina');

   if znak#13 then l^.dane.typ:=znak;


   { wedlina }

   if l^.dane.typ='w' then

    begin

     { nazwa wyrobu}

     gotoxy(1,22); write(' ');

     gotoxy(10,15); write('Nazwa wyrobu................. ');

     nowa:='';

     gotoxy(40,15); readln(nowa);

     if length(nowa)0 then l^.dane.nazwa:=nowa

     else

       begin

          gotoxy(40,15);

          write(l^.dane.nazwa);

       end;


     {cena jednostkowa}

     gotoxy(1,22); write('Cena: np. 15.99 ');

     gotoxy(10,16); write('Cena jednostkowa (zl/kg)..... ');

     nowa:='';

     gotoxy(40,16); readln(nowa);

     if length(nowa)0 then

       begin

         val(nowa, zar, i);

         if i=0 then l^.dane.zar:=zar;

       end

     else

       begin

          gotoxy(40,16);

          write(l^.dane.zar:4:2);

       end;

    end;


   {mezczyzna}

   if l^.dane.typ='m' then

    begin

     {nazwa czesci rzezniczej}

     gotoxy(10,15); write('Nazwa czesci rzezniczej...... ');

     nowa:='';

     gotoxy(40,15); readln(nowa);

     if length(nowa)0 then l^.dane.nazwa:=nowa

     else

       begin

          gotoxy(40,15);

          write(l^.dane.nazwa);

       end;


     {rodzaj miesa}

     gotoxy(1,22); write('Np. wieprzowina, wolowina, drob...');

     gotoxy(10,16); write('Rodzaj miesa................. ');

     nowa:='';

     gotoxy(40,16); readln(nowa);

     if length(nowa)0 then l^.dane.rodzaj:=nowa

     else

       begin

          gotoxy(40,16);

          write(l^.dane.rodzaj);

       end;


     {cena jednostkowa}

     gotoxy(1,22); write('Cena: np. 15.99 ');

     gotoxy(10,17); write('Cena jednostkowa (zl/kg)..... ');

     nowa:='';

     gotoxy(40,17); readln(nowa);

     if length(nowa)0 then

       begin

         val(nowa, zar, i);

         if i=0 then l^.dane.zar:=zar;

       end

     else

       begin

          gotoxy(40,17);

          write(l^.dane.zar:4:2);

       end;

    end;


   gotoxy(1,20);write('Zmodyfikowano dane...');

   sortuj(l);

   delay(1500);

end;


procedure zapisz_do_pliku;

     var plik:file of osoba;

begin

   {$I-}

   assign(plik, sciezka);

   rewrite(plik);

   {$I+}


   gotoxy(1,25);

   if ioresult0 then exit;

   while l^.pnil do l:=l^.p;

   while l^.n nil do

      begin

        write(plik, l^.dane);

        writeln(l^.dane.nazwa); delay(30);

        l:=l^.n;

      end;

   write(plik, l^.dane);

   writeln(l^.dane.nazwa); delay(30);


   write('--------------- zapisano'); delay(100);

   close(plik);

end;
procedure odczytaj_z_pliku;

     var plik:file of osoba;

       dane:osoba;

begin

   {$I-}

   assign(plik, sciezka);

   reset(plik);

   {$I+}

   if ioresult0 then exit;

   while not eof(plik) do

      begin

        read(plik, dane);

        dodaj(l, dane);

        writeln(dane.nazwa);

        delay(50);

      end;

   close(plik);

   writeln;write('odczytano...');delay(200);

end;

procedure przegladaj(var l:lista; jak,ile:integer);

     var znak:char;

begin

   if l=nil then

    begin

       gotoxy(1,20);

       writeln('Pusto w lodowce.... ');

       delay(1500);

       exit;

    end;

   while l^.pnil do l:=l^.p;

   repeat

      clrscr;

      gotoxy(1,1);write(' BIURO MATRYMONIALNE');

      gotoxy(1,2);write('--------------------------------------------------------------------------------');

      gotoxy(1,24);

      write('--------------------------------------------------------------------------------');

      gotoxy(1,25);

      if jak=1 then write('U usun M modyfikuj + dalej - wstecz X powrót')

          else write('Znaleziono: ',ile:3,' + dalej - wstecz X powrót');


      if l=nil then break;


      gotoxy(10, 9); write(' ');

      gotoxy(10,10); write(' ');

      gotoxy(10,11); write(' ');

      gotoxy(10,12); write(' ');


      gotoxy(10, 9); write('Typ: ');

      if l^.dane.typ='m' then write('mezczyzna') else write('wedlina');


      if l^.dane.typ='w' then

       begin

          gotoxy(10,10); write('Nazwa wyrobu: ', l^.dane.nazwa);

          gotoxy(10,11); write('Cena jednostkowa: ', l^.dane.zar:4:2,' zl/kg');

       end;


      if l^.dane.typ='m' then

       begin

          gotoxy(10,10); write('Nazwa czesci rzezniczej: ', l^.dane.nazwa);

          gotoxy(10,11); write('Rodzaj miesa: ', l^.dane.rodzaj);

          gotoxy(10,12); write('Cena jednostkowa: ', l^.dane.zar:4:2,' zl/kg');

       end;


      repeat znak:=readkey

      until znak in ['u','U','z','Z','+','=','-','x','X'];

      case znak of

        'u', 'U': if jak=1 then usun_miesko(l);

        'z', 'Z': if jak=1 then modyfikacja;

        '+', '=': if l^.nnil then l:=l^.n;

        '-' : if l^.pnil then l:=l^.p;

      end;

   until (znak='x') or (znak='X');

end;
procedure wyjscie;

begin

   gotoxy(1,20); write('Na pewno? [t/n]');

   repeat znak:=readkey;

   until (znak='t') or (znak='T') or (znak='n') or (znak='N');


   if (znak='t') or (znak='T') then

    begin

       zapisz_do_pliku;

       while lnil do usun(l);

       writeln;

       delay(200);

       clrscr;

       halt;

    end

   else

     begin

       gotoxy(1,20); write(' ');

       exit;

     end;


end;


begin   odczytaj_z_pliku;

   sortuj(l);


   repeat

      rysuj_ekran_menu;

      znak:=readkey;

      case znak of

        'd', 'D' : dodaj_miesko;

        's', 'S' : znajdz;

        'p', 'P' : przegladaj(l,1,0);

        'x', 'X' : wyjscie;

      end;

   until false;


end.

Siedzę już nad tym parę dni i nic z tego nie wychodzi, byłbym wdzięczny za pomoc .

W mojej kompilacji (TP7) ten błąd nie ujawnia się ;/

Prawdopodobnie pojawia się w pewnym układzie danych …

Polecam Google

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Exi … Google&lr=

a szczególnie

http://groups.google.pl/group/pl.comp.l … 201&rnum=2