Pascal i Menu i Kalkulator


(Milosz9826) #1

Cześć więc mam taki problem napisałem program w którym jest

1.Kalkulator

2.Obliczanie boku prostokąta

Więc gdy uruchomię kalkulator to dopiero po podaniu liczb mozna wybrać działanie a ja chcę żeby najpierw było można wybrać działanie a potem podać liczby.

oto kod:

program kalkulator;

Uses crt;

Var

a,b,c,wybor,decyzja:real;

dzial:char;

blad:boolean;

procedure kalkulatorOS;

Begin

Blad:=false;

Write('podaj pierwszą liczbę ');

Readln(a);

Write('podaj druga liczbe ');

Readln(b);

Write(' Wybierz dzialanie (+,-,*,/) ');

Readln(dzial);

Case dzial of

'+': c:=a+b;

'-': c:=a-b;

'*':c:=a*b;

'/':if b<>0 then

c:=a/b

else blad:=true;

else blad:=true;

end;

if not blad then

writeln('wynik dzialania: ',c)

else

writeln('blad dzialania lub dzielenia przez zero');

readKey;

End;

procedure Bok_Prostokatu;

begin

Writeln('Witaj w kalkulatorze aby kontyulowac wcisnij ENTER');

Write('Podaj pierwszy bok ');

Readln(a);

Write('Podaj drugi bok ');

Readln(b);

Writeln('Pole prostokata wynosi ', a*b);

Readln;

end;

begin

clrscr;

writeln('Co chcesz zrobić?');

writeln('1-Kalkulator');

writeln('2-Obliczanie boku prostokata');

writeln('Numer zadania i ENTER');

readln(decyzja);

if decyzja=1 then kalkulatorOS;

if decyzja=2 then bok_prostokatu;

end.


(Drobok) #2

Skoro nie wiesz takiej prostej rzeczy raczej sam tego programu nie pisałeś ^^

Do dawania kodu na forum dajemy znak code. Daj po prostu pobieranie znaku przed pobierania liczb.

czyt

Write(' Wybierz dzialanie (+,-,*,/) '); 

Readln(dzial);

po

Blad:=false;

(Simplex111) #3

Ja bym jednak zaryzykował stwierdzenie, że milosz199855 sam napisał ten program, a przynajmniej poskładał go z kawałków różnych innych programów. Rok szkolny się jeszcze nie zaczął (choć niestety dla tych, którzy chodzą jeszcze do szkoły, już jest 1 września), a mimo tego autor wątku próbuje już doskonalić swoje umiejętności w zakresie programowania i chwała mu za to.

No ale do rzeczy. Milosz199855 , pierwsze i najważniejsze, co razi w Twoim poście, to brak formatowania kodu. Poczytaj: Formatowanie kodu w Delphi. Artykuł co prawda dotyczy Delphi, ale takie same zasady dotyczą Pascala (Delphi to język wywodzący się z Pascala, można powiedzieć, że to jego rozszerzenie). Po drugie zrób tak, jak radzi drobok , umieszczaj swój kod pomiędzy znacznikami Code. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to podpowiadam: zaznacz cały kod, który wkleiłeś (albo napisałeś) do edytora i następnie naciśnij przycisk Code. Proste.

Jeszcze mała uwaga do samego programu. W procedurze kalkulatorOS wynik działania jest typu rzeczywistego i jak zauważyłeś, jest wyświetlany w postaci wykładniczej, co trochę utrudnia jego odczytanie. Aby wynik wyświetlał się bardziej "normalnie" napisz

Writeln('Wynik działania', c:3:2);

Pierwsza cyfra oznacza, ile minimalnie znaków jest przeznaczone na wyświetlenie całkowitej części wyniku, a druga cyfra oznacza, ile miejsc po przecinku