[Pascal] Licznik stosu na żądanie


(Raven4444) #1

Mam za zadanie stworzyć licznik stosu podający ilość elementów znając tylko jego wierzchołek, mam już naskrobany taki przykładowy program ze stosem oraz funkcję odpowiedzialną za licznik ale coś mi nie działa on, zwraca tylko nonstop 0. Nie wiem co jest nie tak.

Aj ofiarą jestem, do funkcji nie przypisalem wartości.

program project1;


uses crt;

type

   wskaznik=^element;

   rek = record

        liczba:integer;

        ciag:string;

   end;

   element = record

        rekord:rek;

        wsk:wskaznik;

   end;

var

wsk:wskaznik;

rekord:rek;

i:byte;

z:byte;

procedure push(var x:wskaznik; var rekord:rek);

 var

 top:wskaznik;

 begin

  new(top);

  top^.rekord:=rekord;

  top^.wsk:=x;

  x:=top;

 end;

procedure pop(var x:wskaznik; var rekord:rek);

var

 bottom:wskaznik;

begin

 if x<>nil then

 begin

 rekord:=x^.rekord;

 writeln(rekord.liczba);

 writeln(rekord.ciag);

 bottom:=x^.wsk;

 dispose(x);

 x:=bottom;

 end

 else

 begin

 writeln('Stos pusty');

 end;

end;

function licznik(a:wskaznik):word;

var

 l:integer;

begin

 l:= 0;

 while (a<>nil) do

 begin

 l:=l+1;

 a:= a^.wsk;

 end;

end;

begin

randomize;

z:=random(20);

//writeln('Memavail= ',memavail);

for i:=0 to z do

begin

rekord.liczba:=random(50);

rekord.ciag:=chr(random(94)+32);

push(wsk,rekord)

end;

//writeln('Memavail= ',memavail);

writeln('Licznik stosu wynosi: ',licznik(wsk));

for i:=0 to z do

begin

pop(wsk,rekord);

end;

//writeln('Memavail= ',memavail);

writeln('Licznik stosu wynosi: ',licznik(wsk));

readln;

end.

([alex]) #2

http://forum.4programmers.net/Delphi_Pa … _na_stosie