Pascal-Menu i pętla


(Milosz9826) #1

Cześć zrobiłęm program który oblicza bok...

prostokąta ale nie umiem dodać menu i pętli

czyli chodzi mi o to żeby po włączeniu programu było menu i były dwie opcję oblicz bok prostokąta i wyjście i po wybraniu 1 program oblicza bok a gdy skończy wraca do menu oto kod:

program bok_prostokata;{Nazwa Programu}

uses crt; {Aktywna Biblioteka}

var a,b,p:integer;

BEGIN

clrscr; {czyszczenie ekranu}

TextColor(6); {Zolto zielony}

TextBackground(8);

writeln('Witaj w programie BOK_Prostokata.');

Writeln('Aby zaczac wcisnij ENTER ');

readln;{Oczekoje na wcisniecie ENTERA}

write('Podaj pierwszy bok ');

readln(a);

write('Podaj drugi bok');

readln(b);

p:=a*b;

write('Pole prostokata wynosi ',p);

readln;

end.


(Pawilojc) #2
program bok_prostokata;{Nazwa Programu}

uses crt; {Aktywna Biblioteka}

var 

a,b,p:integer;


koniec:boolean;

czar:char;


procedure liczenie;

begin

write('Podaj pierwszy bok ');

readln(a);

write('Podaj drugi bok ');

readln(b);

p:=a*b;

write('Pole prostokata wynosi ',p);

readln;

end;BEGIN

koniec:=false;

czar:=' ';

repeat

clrscr; {czyszczenie ekranu}

TextColor(6); {Zolto zielony}

TextBackground(8);

writeln('Witaj w programie BOK_Prostokata.');

writeln('Wybierz jedną z opcji:');

writeln('1 - liczenie');

writeln('2 - wyjście');

czar:=readkey;

if czar='1' then liczenie else koniec:=true;

until koniec;

end.

EDIT:poprawione


(Milosz9826) #3

Nie działa bo jak wcisnę ENTER to się program wyłącza.


(Drobok) #4
program bok_prostokata;{Nazwa Programu}

uses crt; {Aktywna Biblioteka}

var a,b,p:integer;

w:char;

procedure licz;

begin

clrscr; {czyszczenie ekranu}

TextColor(6); {Zolto zielony}

TextBackground(8);

writeln('Witaj w programie BOK_Prostokata.');

Writeln('Aby zaczac wcisnij ENTER ');

readln;{Oczekoje na wcisniecie ENTERA}

write('Podaj pierwszy bok ');

readln(a);

write('Podaj drugi bok');

readln(b);

p:=a*b;

write('Pole prostokata wynosi ',p);

readkey;

end;

begin

repeat

clrscr;

writeln('Co zamierzasz uczynic ?');

writeln('1 licz pole');

writeln('2 wyjdz');

w:=readkey;

if (w<>'1') or (w<>'2') then

begin

writeln('miales nacisnac 1 albo 2');

readkey;

end

else if w='1' then licz;

until w='2';

end.

Nie ma to jak trochę pomyśleć przed rozpoczęciem roku xD Mało kiedyś robię coś za kogoś ;] Jak coś to pytaj xD


(Simplex111) #5

Po sformatowaniu kodu i wyrzuceniu niepotrzebnych rzeczy:

program BokProstokata; {Nazwa Programu}

uses Crt; {Aktywna Biblioteka}

var a, b, Wybor: Integer;


procedure Obliczenia;

begin

 Write('Podaj pierwszy bok ');

 Readln(a);

 Write('Podaj drugi bok ');

 Readln(b);

 Writeln('Pole prostokata wynosi ', a*b);

 Readln;

end;


begin

 repeat

  ClrScr; {czyszczenie ekranu}

  TextColor(6); {Zolto zielony}

  Writeln('Witaj w programie Bok Prostokata.');

  Writeln;

  Writeln('1 - obliczenia, 2 - koniec');

  repeat

   Write('Twoj wybor: ');

   Readln(Wybor);

   GotoXY(1, WhereY - 1);

   ClrEol;

  until Wybor in [1, 2];

  if Wybor = 1 then Obliczenia else Exit;

 until false;

end.

(K Ilak) #6

napisałem, używając procedury @simplex . powinno działać.

REPEAT

writeln ('OBLICZANIE PROSTOKĄTA........1');

writeln ('WYJŚCIE............................2');

readln(wybor);

if wybor=1 then obliczenia;

UNTIL wybor=2;

Już skasowałem te cudzysłowy :slight_smile:


(Simplex111) #7

infoR_96 , masz rację. Twoja propozycja jest poprawniejsza i w sumie chyba bardziej zrozumiała. Odpada również wywołanie procedury Exit. W zasadzie to nie wiem teraz, dlaczego wymyśliłem taką konstrukcję pętli

repeat

 ...

 if Wybor = 1 then Obliczenia else Exit;

until false;

choć przecież oczywiste jest zakończenie pętli po spełnieniu warunku Wybor = 2 , tak jak napisałeś. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że pomimo tego mój kod działa i jest ... nietypowy oraz oryginalny :wink: Mała uwaga do Twojego kodu: zmienna Wybor jest typu całkowitego, więc niewłaściwie użyłeś cudzysłowu, zwłaszcza podwójnego, który w ogóle nie występuje w Pascalu. Poprawiony kod wygląda tak

program BokProstokata; {Nazwa Programu}

uses Crt; {Aktywna Biblioteka}

var a, b, Wybor: Integer;


procedure Obliczenia;

begin

 Write('Podaj pierwszy bok ');

 Readln(a);

 Write('Podaj drugi bok ');

 Readln(b);

 Writeln('Pole prostokata wynosi ', a*b);

 Readln;

end;


begin

 repeat

  ClrScr; {czyszczenie ekranu}

  TextColor(6); {Zolto zielony}

  Writeln('Witaj w programie Bok Prostokata.');

  Writeln;

  Writeln('1 - obliczenia, 2 - koniec');

  repeat

   Write('Twoj wybor: ');

   Readln(Wybor);

   GotoXY(1, WhereY - 1);

   ClrEol;

  until Wybor in [1, 2];

  if Wybor = 1 then Obliczenia;

 until Wybor = 2;

end.