[pascal]Odczyt danych z jednego pliku i wpisanie do drugiego


(Sebek Barca) #1

Siema

na czym polega problem otóż mam program który sprawdza czy dany ciąg znaków jest palindromem tylko nie wiem jak go przerobić żeby odczytywał dane z pliku a poprawne palindromy przepisywał do drugiego.

var

 s:string;


procedure bez_znaku(var s:string; znak:char);

var

 i:byte;

 tym:string;

begin

 tym:='';

 for i:=1 to length(s) do

  if s[i]<>znak then

   tym:=tym+s[i];

 s:=tym;

end;


procedure wielkie(var s:string);

var

 i:byte;

begin

 for i:=1 to length(s) do

  s[i]:=upcase(s[i]);

end;


function odwroc(s:string):string;

var

 i:byte;

 tym:string;

begin

 tym:='';

 for i:=length(s) downto 1 do

  tym:=tym+s[i];

 odwroc:=tym;

end;


procedure czy_palindrom(var s:string);

var

 tym:string;

begin

 bez_znaku(s,' ');

 wielkie(s);

 tym:=odwroc(s);

 if tym=s then writeln('TAK')

 else writeln('NIE');

end;


procedure wpisz(var s:string);

begin

 write('Wpisz napis: ');readln(s);

end;


begin

 while not eof() do begin

  wpisz(s);

  czy_palindrom(s);

 end;

end.

to jest ten program.

Jak go przerobić aby wczytywał z pliku dane.txt palindromy np.:Zakopane na pokaz i jeśli jest to palindrom przepisywał go do pliku wynki.txt i dopisał TAK a jeśli nie to też przepisywał go do pliku wynki.txt ale dopisywał NIE ??