Pascal - problem z listą


(Capable225) #1

Witam,

mam taki kod:

program test;


type

 plista = ^lista;

 lista = record

  id: integer;

  imie: string[40];

  nast: plista;

 end;


function dodaj_koniec(element: plista; imie:string):plista; {dodaje element na koniec listy}

var nowyElement: plista;

begin

   new(nowyElement);

   nowyElement^.id:=1;

   nowyElement^.imie:=imie;

   nowyElement^.nast:=nil;

   if element = nil then begin

    element:=nowyElement;

   end

   else begin

    element:=element^.nast;

    element:=nowyElement;

   end;

   dodaj_koniec:=element;

end;

procedure print(element: plista);

begin

   repeat

      writeln(element^.imie);

      element:=element^.nast;

   until element=nil;

end;

 var glowa, element: plista;


begin

   glowa:=nil;

   element:=nil;

   glowa:=element;

   element:=dodaj_koniec(element, 'adam');

   element:=dodaj_koniec(element, 'tomek');

   element:=dodaj_koniec(element, 'asdf');

   print(glowa);

   readln;

end.

dlaczego to nie działa?

Na początku ustawiam głowa jako element. Chcę, aby głowa wskazywała na pierwszy element cały czas. Lista rośnie poprzez wskaźnik element, a aby ją odczytać - zaczynam od pierwszego elementu (czyli głowa).

Niestety wypisanie glowa^.nast kończy się błędem.

Proszę o pomoc.

pozdrawiam.


([alex]) #2
new(nowyElement);

   nowyElement^.id:=1;

   nowyElement^.imie:=imie;

   nowyElement^.nast:=element;

   dodaj_koniec:=nowyElement;

lub:

new(nowyElement);

   nowyElement^.id:=1;

   nowyElement^.imie:=imie;

   nowyElement^.nast:=nil;

   poprzElement:=nil;

   tmpElement:=element;

   while tmpElement<>nil do

   begin

    poprzElement:=tmpElement;

    tmpElement:=tmpElement^.nast;

   end;

   if poprzElement=nil then element:=nowyElement

   else poprzElement^.nast:=nowyElement;

   dodaj_koniec:=element;

(Capable225) #3

Dzięki!

możesz mi powiedzieć, dlaczego próbując wypisać

print(glowa)

program się wysypuje (przecież glowa wskazuje na 1. element)? jeśli zrobię

print(element)

wszystko wypisuje w odwrotnej kolejności, a wskaźnik element nie wskazuje na pierwszy element listy. dlaczego

nowyElement^.nast:=element;

wg schematu ostatni element ma wskazywać na nil


([alex]) #4

Ponieważ napisałeś:

element:=dodaj_koniec(element, ‘adam’);

a nie:

glowa:=dodaj_koniec(glowa, ‘adam’);

Pierwsza wersja dodaje na początek, zrobiłeś listę jednokierunkową bez wskaźnika na koniec więc dodawanie na koniec możliwe dopiero po przeleceniu całej listy - drugi wariant.