[Pascal] problem z menu programu

Witam!

Napisałem program, który jest symulatorem dużego lotka wraz z możliwością zarejestrowania się i zalogowania. Problem jest taki, że jak ktoś się zarejestruje (co najmniej 2 osoby muszą być zarejestrowane), zaloguje, zagra 1 raz w grę, a następnie chce wejść w swój profil (błąd pojawia się tylko przy takiej kolejności czynności jakie podałem) to zamiast w swój wchodzi w profil pierwszej osoby, która się zarejestrowała. Proszę o pomoc.

uses crt,dos,sysutils;


type

  rekord1 = record

  imie : string[20];

  nazwisko: string[20];

  wiek : byte;

  login : string[15];

  haslo : string[25];

  rok : word;

  miesiac : word;

  dzien : word;

  traf6 : integer;

  traf5 : integer;

  traf4 : integer;

  traf3 : integer;

  traf2 : integer;

  traf1 : integer;

  traf0 : integer;

  end;var b,c,d,e,g,h,z,traf: byte;

  powt: string;

  a: array[1..6] of byte;

  w: array[1..6] of byte;

  profil: array[1..100] of rekord1;

  login1: string[20];

  i2: integer;

  F: file of rekord1;

  lbprof: byte;


const

  a1 : integer = 0;


procedure menuzal;forward;


procedure menugosc;forward;


procedure wyjscie;forward;


procedure zapisdopliku;forward;


procedure NowyProfil;

var haslo1,b1,b2:string[25];

  dt,b3,b4,c1: word;

  xx: word;

label kot1,kot2;


begin

  clrscr;

  inc(lbprof);

  writeln('Wprowadź swoje dane.');

  with profil[lbprof] do

  begin

    writeln('Imię: ');

    readln(imie);

    writeln;

    writeln('Nazwisko: ');

    readln(nazwisko);

    writeln;

  end;

  repeat

    writeln('Wiek: ');

    readln(b1);

    writeln;

    for b3:=1 to 150 do

    begin

      str(b3,b2);

      if b1=b2 then

      begin

        b4:=2;

        break;

      end;

    end;

    if b4=2 then val(b1,profil[lbprof].wiek,xx)

    else begin

    writeln('Miałeś/aś podać swój wiek... . Spróbuj jeszcze raz.');

    writeln;

    end;

  until b4=2;

  b4:=0;

    kot2:

    repeat

      writeln('Login: (nie dłuższy niż 10 znaków)');

      readln(profil[lbprof].login);

      writeln;

      if length(profil[lbprof].login)>10 then writeln('Za długi login. Spróbuj jeszcze raz.');

    until length(profil[lbprof].login)<=10;

    for c1:=1 to lbprof-1 do

    begin

      if lbprof=1 then break;

      if profil[lbprof].login=profil[c1].login then

      begin

        writeln('Przepraszamy, taki login już istnieje. Spróbuj inny.');

        goto kot2;

      end;

    end;

  with profil[lbprof] do

  begin

    kot1:

    writeln('Hasło: ');

    readln(haslo);

    writeln;

    traf0:=0;

    traf1:=0;

    traf2:=0;

    traf3:=0;

    traf4:=0;

    traf5:=0;

    traf6:=0;

  end;

  writeln('Potwierdź hasło: ');

  readln(haslo1);

  writeln;

  if profil[lbprof].haslo<>haslo1 then

  begin

    writeln('Wprowadziłeś dwa różne hasła. Spróbuj jeszcze raz.');

    goto kot1;

  end;

  getdate(profil[lbprof].rok,profil[lbprof].miesiac,profil[lbprof].dzien,dt);

  menugosc;

end;


procedure zaloguj;

var haslo1:string[25];

label kot5;


begin

  clrscr;

  repeat

    kot5:

    a1:=0;

    writeln('Podaj login: Powrót do menu: wpisz "powrot" i potwierdź ENTEREM.');

    readln(login1);

    writeln;

    repeat

      if login1='powrot' then menugosc;

      if lbprof=0 then menugosc;

      inc(a1);

      if login1 = profil[a1].login then break;

      if a1=lbprof then

      begin

        writeln('Nie ma takiego loginu! Spróbuj ponownie');

        goto kot5;

        end;

    until a1=lbprof;

    writeln('Podaj hasło: ');

    readln(haslo1);

    writeln;

    if haslo1=profil[a1].haslo then

    begin

      menuzal;

      break;

    end;

    writeln('Nieprawidłowe hasło. Spróbuj jeszcze raz.');

    delay(1500);

  until haslo1=profil[a1].haslo;


end;


procedure wyloguj;


begin

  login1:=' ';

  a1:=0;

  menugosc;

end;


procedure gra;

label kotwica1,kotwica3;


begin

clrscr;

writeln('Witaj w dużym lotku!');

writeln('Wybierz 6 liczb z zakresu 1-49 i wpisz je oddzielone od siebie spacją. Wybór potwierdź ENTEREM.');

kotwica3:

readln(w[1],w[2],w[3],w[4],w[5],w[6]);

for z:=1 to 6 do

begin

  if (w[z]>49) or (w[z]<1) then

  begin

    writeln('Błąd. Zły zakres danych. Spróbuj jeszcze raz');

    goto kotwica3;

  end;

end;

kotwica1:

randomize;

for b:=1 to 6 do

begin

  a[b]:=random(49)+1;

end;


for c:=1 to 6 do

begin

  for d:=c+1 to 6 do

  begin

    if a[c]=a[d] then goto kotwica1;

  end;

end;


writeln;

writeln('Liczby wybrane przez Ciebie to: ',w[1],' ',w[2],' ',w[3],' ',w[4],' ',w[5],' ',w[6]);

writeln;

write('W dzisejszym losowaniu wygranymi liczbami są: ');

for e:=1 to 6 do

begin

write(a[e],' ');

end;

traf:=0;

for g:=1 to 6 do

begin

  for h:=1 to 6 do

  begin

    if a[g]=w[h] then inc(traf);

  end;

end;

writeln;

writeln;

case (traf) of

  0: writeln('No cóż... . Nic nie trafiłeś/aś.');

  1: writeln('Trafiłeś/aś 1 liczbę. Lepsze to niż nic.');

  2: writeln('Trafiłeś/aś 2 liczby. Mogło być gorzej.');

  3: writeln('Trafiłeś/aś 3 liczby! Wygrałeś/aś około 24 zł!');

  4: writeln('Trafiłeś/aś 4 liczby! Wygrałeś/aś ponad 100 zł!');

  5: writeln('Trafiłeś/aś 5 liczb! Wygrałeś/aś kilka tysięcy zł!');

  6: writeln('Trafiłeś/aś 6 liczb! Zgarnąłeś/ęłaś główną pulę!!!');

end;

end;


procedure grazal;

label kotwica2,mm1;


begin

  kotwica2:

  gra;

  case (traf) of

  0: inc(profil[a1].traf0);

  1: inc(profil[a1].traf1);

  2: inc(profil[a1].traf2);

  3: inc(profil[a1].traf3);

  4: inc(profil[a1].traf4);

  5: inc(profil[a1].traf5);

  6: inc(profil[a1].traf6);

  end;

  writeln;

  writeln('Jeśli chcesz spróbować szczęścia jeszcze raz, wciśnij "t". Powrót do menu: "m". Wyjście z programu: "q".');

  mm1:

  powt:=readkey;

  if (powt='t') or (powt='T') then goto kotwica2;

  if (powt='m') or (powt='M') then menuzal;

  if (powt='q') or (powt='Q') then wyjscie

  else begin

    writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

    delay(1500);

    goto mm1;

  end;

end;


procedure gragosc;

label kotwica2,mm1;


begin

  kotwica2:

  gra;

  writeln;

  writeln('Jeśli chcesz spróbować szczęścia jeszcze raz, wciśnij "t". Powrót do menu: "m". Wyjście z programu: "q".');

  mm1:

  powt:=readkey;

  if (powt='t') or (powt='T') then goto kotwica2;

  if (powt='m') or (powt='M') then menugosc;

  if (powt='q') or (powt='Q') then wyjscie

  else begin

    writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

    delay(1500);

    goto mm1;

  end;


end;


procedure sortuj;

var

  I_tmp,I_tmp2,I_tmp3,I_tmp4,I_tmp5,I_tmp6,I_tmp7 : integer;

  W_tmp,W_tmp2,W_tmp3 : word;

  S_tmp,S_tmp2,S_tmp3,S_tmp4 : string[25];

  B_tmp : byte;

begin

  I_tmp:=profil[i2].traf6;

  profil[i2].traf6:=profil[i2+1].traf6;

  profil[i2+1].traf6:=I_tmp;


  I_tmp2:=profil[i2].traf5;

  profil[i2].traf5:=profil[i2+1].traf5;

  profil[i2+1].traf5:=I_tmp2;


  I_tmp3:=profil[i2].traf4;

  profil[i2].traf4:=profil[i2+1].traf4;

  profil[i2+1].traf4:=I_tmp3;


  I_tmp4:=profil[i2].traf3;

  profil[i2].traf3:=profil[i2+1].traf3;

  profil[i2+1].traf3:=I_tmp4;


  I_tmp5:=profil[i2].traf2;

  profil[i2].traf2:=profil[i2+1].traf2;

  profil[i2+1].traf2:=I_tmp5;


  I_tmp6:=profil[i2].traf1;

  profil[i2].traf1:=profil[i2+1].traf1;

  profil[i2+1].traf1:=I_tmp6;


  I_tmp7:=profil[i2].traf0;

  profil[i2].traf0:=profil[i2+1].traf0;

  profil[i2+1].traf0:=I_tmp7;


  W_tmp:=profil[i2].dzien;

  profil[i2].dzien:=profil[i2+1].dzien;

  profil[i2+1].dzien:=W_tmp;


  W_tmp2:=profil[i2].miesiac;

  profil[i2].miesiac:=profil[i2+1].miesiac;

  profil[i2+1].miesiac:=W_tmp2;


  W_tmp3:=profil[i2].rok;

  profil[i2].rok:=profil[i2+1].rok;

  profil[i2+1].rok:=W_tmp3;


  S_tmp:=profil[i2].imie;

  profil[i2].imie:=profil[i2+1].imie;

  profil[i2+1].imie:=S_tmp;


  S_tmp2:=profil[i2].nazwisko;

  profil[i2].nazwisko:=profil[i2+1].nazwisko;

  profil[i2+1].nazwisko:=S_tmp2;


  S_tmp3:=profil[i2].haslo;

  profil[i2].haslo:=profil[i2+1].haslo;

  profil[i2+1].haslo:=S_tmp;


  S_tmp4:=profil[i2].login;

  profil[i2].login:=profil[i2+1].login;

  profil[i2+1].login:=S_tmp4;


  B_tmp:=profil[i2].wiek;

  profil[i2].wiek:=profil[i2+1].wiek;

  profil[i2+1].wiek:=B_tmp;

end;procedure najwyniki;

var i1,k1,k2,k3,k4,k5,k6,k7,max,max1,max2,max3,max4,max5 : integer;


begin

  for i1:=1 to lbprof-1 do

  begin

    for i2:=1 to lbprof-1 do

    begin

      if profil[i2].traf6
      begin

        sortuj;

      end;

    end;

  end;


  max:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf6>max then max:=profil[k1].traf6;


  max1:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf5>max1 then max1:=profil[k1].traf5;


  max2:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf4>max2 then max2:=profil[k1].traf4;


  max3:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf3>max3 then max3:=profil[k1].traf3;


  max4:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf2>max4 then max4:=profil[k1].traf2;


  max5:=0;

  for k1:=1 to lbprof do

  if profil[k1].traf1>max5 then max5:=profil[k1].traf1;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for i1:=1 to lbprof-1 do

    begin

      for i2:=1 to lbprof-1 do

      begin

        if (profil[i2].traf5
        sortuj;

      end;

    end;

  end;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for k3:=max1 downto 0 do

    begin

      for i1:=1 to lbprof-1 do

      begin

        for i2:=1 to lbprof-1 do

        begin

          if (profil[i2].traf4
          sortuj;

        end;

      end;

    end;

  end;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for k3:=max1 downto 0 do

    begin

      for k4:=max2 downto 0 do

      begin

        for i1:=1 to lbprof-1 do

        begin

          for i2:=1 to lbprof-1 do

          begin

            if (profil[i2].traf3
            sortuj;

          end;

        end;

      end;

    end;

  end;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for k3:=max1 downto 0 do

    begin

      for k4:=max2 downto 0 do

      begin

        for k5:=max3 downto 0 do

        begin

          for i1:=1 to lbprof-1 do

          begin

            for i2:=1 to lbprof-1 do

            begin

              if (profil[i2].traf2
                (profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) then

                sortuj;

            end;

          end;

        end;

      end;

    end;

  end;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for k3:=max1 downto 0 do

    begin

      for k4:=max2 downto 0 do

      begin

        for k5:=max3 downto 0 do

        begin

          for k6:=max4 downto 0 do

          begin

            for i1:=1 to lbprof-1 do

            begin

              for i2:=1 to lbprof-1 do

              begin

                if (profil[i2].traf1
                  (profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) and (profil[i2].traf2=k6) and (profil[i2+1].traf2=k6) then

                  sortuj;

              end;

            end;

          end;

        end;

      end;

    end;

  end;


  for k2:=max downto 0 do

  begin

    for k3:=max1 downto 0 do

    begin

      for k4:=max2 downto 0 do

      begin

        for k5:=max3 downto 0 do

        begin

          for k6:=max4 downto 0 do

          begin

            for k7:=max5 downto 0 do

            begin

              for i1:=1 to lbprof-1 do

              begin

                for i2:=1 to lbprof-1 do

                begin

                  if (profil[i2].traf0
                  (profil[i2].traf3=k5) and (profil[i2+1].traf3=k5) and (profil[i2].traf2=k6) and (profil[i2+1].traf2=k6) and (profil[i2].traf1=k7) and (profil[i2+1].traf1=k7) then

                  sortuj;

                end;

              end;

            end;

          end;

        end;

      end;

    end;

  end;


end;


procedure pokaznw;

var ww: char;

label lab1;


begin;

  lab1:

  najwyniki;

  clrscr;

  writeln(' LISTA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW');

  gotoxy(11,3);

  write(' Ilość trafień dla poszczególnych liczb:');

  gotoxy(1,4);

  write('Login:');

  gotoxy(15,4);

  write('6:');

  gotoxy(24,4);

  write('5:');

  gotoxy(33,4);

  write('4:');

  gotoxy(42,4);

  write('3:');

  gotoxy(51,4);

  write('2:');

  gotoxy(60,4);

  write('1:');

  gotoxy(69,4);

  write('0:');

  for i2:=1 to lbprof do

  begin

    gotoxy(1,5+i2);

    if (i2=1) or (i2=2) or (i2=3) then textcolor(white);

    write(i2,'. ',profil[i2].login);

    textcolor(lightgray);

    gotoxy(15,5+i2);

    write(profil[i2].traf6);

    gotoxy(24,5+i2);

    write(profil[i2].traf5);

    gotoxy(33,5+i2);

    write(profil[i2].traf4);

    gotoxy(42,5+i2);

    write(profil[i2].traf3);

    gotoxy(51,5+i2);

    write(profil[i2].traf2);

    gotoxy(60,5+i2);

    write(profil[i2].traf1);

    gotoxy(69,5+i2);

    write(profil[i2].traf0);

  end;

  writeln;

  writeln;

  writeln('Wpisz:');

  writeln(' - "m" aby powrócić do menu,');

  writeln(' - "q" aby wyjść z programu.');

  ww:=readkey;

  case (ww) of

  'm','M' : begin

        if a1=0 then menugosc;

        if a1>0 then menuzal;

       end;

  'q','Q' : wyjscie;

  else begin

      writeln('Zły klawisz. Spróbuj ponownie.');

      delay(1500);

      goto lab1;

     end;

  end;

end;


procedure wyjscie;

begin

  najwyniki;

  zapisdopliku;

  writeln('Miłego dnia');

  delay(900);

  halt;

end;


procedure statystyki;

var cc,dd: char;

  bb3,bb4,xxx : word;

  bb1,bb2,haslo2 : string;


label kkk1,kkk2;


begin

najwyniki;

kkk1:

clrscr;

writeln(' Witaj ',profil[a1].login,'!');

writeln;

writeln('Imię: ',profil[a1].imie);

writeln('Nazwisko: ',profil[a1].nazwisko);

writeln('Wiek: ',profil[a1].wiek);

writeln('Login: ',profil[a1].login);

writeln('Hasło: ',profil[a1].haslo);

writeln('Data zarejestrowania: ',profil[a1].dzien,'.',profil[a1].miesiac,'.',profil[a1].rok);

writeln('Pozycja w rankingu: ',a1);

writeln('Ilość trafień 6: ',profil[a1].traf6);

writeln('Ilość trafień 5: ',profil[a1].traf5);

writeln('Ilość trafień 4: ',profil[a1].traf4);

writeln('Ilość trafień 3: ',profil[a1].traf3);

writeln('Ilość trafień 2: ',profil[a1].traf2);

writeln('Ilość trafień 1: ',profil[a1].traf1);

writeln('Ilość trafień 0: ',profil[a1].traf0);

writeln;

writeln('Jeśli chcesz dokonać zmian w swoim profilu, naciśnij "z".');

writeln('Powrót do menu, naciśnij "m".');

writeln('Wylogowanie, naciśnij "w".');

writeln('Wyjście z gry, naciśnij "q".');

cc:=readkey;

case (cc) of

  'z','Z' : begin

    kkk2:

    clrscr;

    writeln('Dla zmiany:');

    writeln(' - imienia wpisz "i",');

    writeln(' - nazwiska wpisz "n",');

    writeln(' - wieku wpisz "w",');

    writeln(' - loginu wpisz "l",');

    writeln(' - hasła wpisz "h",');

    writeln(' - powrót wpisz "p".');

    dd:=readkey;

    case (dd) of

      'i','I' : begin

        writeln;

        writeln('Podaj swoje imię:');

        readln(profil[a1].imie);

        goto kkk1;

        end;

      'n','N' : begin

        writeln;

        writeln('Podaj swoje nazwisko:');

        readln(profil[a1].nazwisko);

        goto kkk1;

        end;

      'w','W' : begin

        repeat

          writeln;

          writeln('Podaj swój wiek:');

          readln(bb1);

          for bb3:=1 to 150 do

          begin

            str(bb3,bb2);

            if bb1=bb2 then

            begin

              bb4:=2;

              break;

            end;

          end;

          if bb4=2 then val(bb1,profil[a1].wiek,xxx)

          else writeln('Miałeś/aś podać swój wiek... . Spróbuj jeszcze raz.');

        until bb4=2;

        goto kkk1;

        end;

      'l','L' : begin

        writeln;

        writeln('Podaj nowy login:');

        readln(profil[a1].login);

        goto kkk1;

        end;

      'h','H' : begin

        repeat

          writeln;

          writeln('Podaj nowe hasło: ');

          readln(profil[a1].haslo);

          writeln;

          writeln('Potwierdź hasło: ');

          readln(haslo2);

          if profil[lbprof].haslo<>haslo2 then

          writeln;

          writeln('Wprowadziłeś dwa różne hasła. Spróbuj jeszcze raz.');

        until profil[a1].haslo=haslo2;

        goto kkk1;

        end;

      'p','P' : goto kkk1;

      else begin

          writeln;

          writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

          delay(1500);

          goto kkk2;

         end;

    end;

    end;

  'm','M' : menuzal;

  'w','W' : wyloguj;

  'q','Q' : wyjscie

  else begin

      writeln;

      writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

      delay(1500);

      goto kkk1;

     end;

  end;

end;


procedure menugosc;

var ll: char;

label ab1;


begin

  ab1:

  clrscr;

  writeln('WITAJ W SYMULATORZE DUŻEGO LOTKA');

  writeln;

  writeln('Wpisz:');

  writeln(' - "z" aby się zalogować,');

  writeln(' - "x" aby stworzyć nowy profil,');

  writeln(' - "r" aby zobaczyć ranking,');

  writeln(' - "g" aby zagrać jako gość,');

  writeln(' - "q" aby wyjść z programu.');

  ll:=readkey;

  case (ll) of

    'z','Z' : zaloguj;

    'x','X' : NowyProfil;

    'r','R' : pokaznw;

    'g','G' : gragosc;

    'q','Q' : wyjscie;

    else begin

        writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

        delay(1500);

        goto ab1;

       end;

  end;

end;


procedure menuzal;

var vv: char;

label ab2;


begin

  ab2:

  clrscr;

  writeln('Witaj ',profil[a1].login,'!');

  writeln;

  writeln('Wpisz:');

  writeln(' - "g" aby zagrać,');

  writeln(' - "r" aby zobaczyć ranking,');

  writeln(' - "p" aby zobaczyć swój profil/edytować go,');

  writeln(' - "w" aby się wylogować,');

  writeln(' - "q" aby wyjść z programu.');

  vv:=readkey;

  case (vv) of

     'g','G' : grazal;

     'r','R' : pokaznw;

     'p','P' : statystyki;

     'w','W' : wyloguj;

     'q','Q' : wyjscie;

     else begin

        writeln('Zły klawisz. Spróbuj jeszcze raz.');

        delay(1500);

        goto ab2;

       end;

  end;

end;


procedure puruchom;


begin

  if not directoryexists('C:\Program Files') then

  mkdir('C:\Program Files');


  if not directoryexists('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka') then

  mkdir('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka');


  if not fileexists('C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat') then

  begin

    assign(F,'C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat');

    rewrite(F);

    close(F);

  end;

end;


procedure zapisdopliku;

var oo: word;


begin

  assign(F,'C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat');

  rewrite(F);

  for oo:=1 to lbprof do

    write(F,profil[oo]);

  close(F);

end;


procedure odczytzpliku;

var pp: word;


begin

  pp:=0;

  assign(F,'C:\Program Files\Symulator Duzego Lotka\symdl1.dat');

  reset(F);

  while not eof(F) do

  begin

    inc(pp);

    read(F,profil[pp]);

  end;

  lbprof:=pp;

  close(F);

end;
{ ******************************************************* }

{część główna}


begin

  textcolor(lightgray);

  puruchom;

  odczytzpliku;

  menugosc;

end.[/code]

Wkleiłem cały kod programu, bo nie wiem w której procedurze jest błąd.

Z góry dzięki za odpowiedź.

PS Sory za kotwice, ale w niektórych miejscach chciałem skrócić kod, a w niektórych to nawet nie wiedziałem jak je zastąpić.