[Pascal] Problem z tablicą

Witam, chciałbym żeby program zrobił tablicę z tylu elementów ile się mu poda.

Na chłopski rozum zrobiłbym tak:

var 

a:array[1..x] of string;

begin

readln(x);

end.

Bardzo proszę o pomoc.

P.S. Podawanie elementów do tablicy to już zrobie, pętle jeszcze jakoś mi idą :wink:

W pascalu nie ma czegoś takiego jak dynamiczne tablice, pojawiły się one dopiero w późniejszych wersjach Object Pascala (Delphi).

Jeżeli korzystasz z kompilatora FreePascal to możesz użyć skłądni Delphi, gdyż FP ją wspiera:

http://dyahayuni.wordpress.com/2008/04/ … in-pascal/

Z całym szacunkiem, ale musi być jakiś sposób. To jest zadanie z Turbo Pascala.

Dynamiczne tablice w Pascalu: http://4programmers.net/Turbo_Pascal/Tablice_dynamiczne_w_Pascalu (to pierwszy wynik z googla).

Aha - i wcale nie musi być sposobu.

To też znalazłem, lecz ma się to nijak do mojego problemu.

Możesz utworzyć tzw. listę (jedno lub dwukierunkową, no i cykliczną), w której będzie przechowywany dany element+dowiązanie (wskaźnik) do poprzedniego elementu listy. Na początku tworzysz wskaźnik na listę i nadajesz jej NIL (NULL z C). Wstawiasz następny element listy, poprzez utworzenie nowego wskaźnika, w którym przechowujesz nowy element oraz dowiązanie do poprzedniego elementu listy.

Lista pozwala na w pełni dynamiczną alokację pamięci. Można także wstawiać i usuwać nowe elementy w takiej liście. Wtedy jest jednak potrzeba lista w dowiązaniem do elementu poprzedniego i następnego. Rozrywasz wtedy listę i wstawiasz do środka nowy element.

Aaaa… Teraz rozumiem. Dzięki bardzo!

W TurboPascalu_7.0 do utworzenia i przekształcania takiej tablicy można wykorzystać sposób

przekazywania danych do procedury/funkcji gdzie nie wymaga się deklarowania rozmiaru tablicy

ale programista musi sam rozwązać określenie jej rozmiaru. :wink:

Deklaracja procedury wygląda np tak:

procedure Wczytaj_osoby(var a_osoby2: array of osoba_; n: word);

gdzie pierwszy parametr a_osoby2: array of osoba_ określa strukturę zawartą w tablicy

a drugi n określa jej rozmiar i tylko od programisty zależy w jaki sposób tu wartość przypisze.

Poniższy przykład obejmuje wprowadzenie danych do tablicy i pliku zwykłą metodą

z wykorzystaniem statycznej tablicy oraz z wykorzystaniem w/w metody.

http://wklej.org/id/cedd2128c3

{ ----------------------------------------------------------------------- }

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+,Y+}

{$M 16384,0,655360}

{ dyna3.pas TurboPascal7.0} 

{ Prosty przyklad użycia tablicy o nieznanym rozmiarze }

{ http://wklej.org/id/cedd2128c3 }

{ ----------------------------------------------------------------------- }

type

 osoba_ = record

       nazwisko : string[20];

       imie : string[10];

       adres : string[30];

      end;

{ ----------------------------------------------------------------------- }      

const

 c_osoby : array[1..6] of osoba_ = 

  (

   (nazwisko:'Kowalski'; imie: 'Jan' ; adres:'W-wa'),

   (nazwisko:'Nowak' ; imie: 'Andrzej' ; adres:''),

   (nazwisko:'Wisnia' ; imie: 'Ryszard'),

   (nazwisko:'Zabek' ; imie: 'Marian' ),

   (nazwisko:'Menel'),

   ()

  );

{ ----------------------------------------------------------------------- }

var

 i : word;

 osoba : osoba_;

 a_osoby1: array[1..6] of osoba_;

 f_osoba : file of osoba_; 


 nazwisko_imie_adres,

 nazwisko_imie,

 nazwisko,

 puste : word;  


 fx,fy : file;

 Buf : ^osoba_;

 BufSize : word;

 Count : word;

{ ----------------------------------------------------------------------- }

procedure Wczytaj_osoby(var a_osoby2: array of osoba_; n: word);

var

 k: word;

 osoba: osoba_;

begin

 Write('-----Nazwisko-----------','-Imie-----','-Adres------------------------');

 for k:=1 to n do

 begin

  osoba:=a_osoby2[k-1];

  Write(#13#10,k:3,'. ',osoba.nazwisko,

           ' ':20-length(osoba.nazwisko),osoba.imie,

           ' ':10-length(osoba.imie), osoba.adres);

 end;

end;

{ ----------------------------------------------------------------------- }

procedure Zapisz_osoby(var a_osoby2: array of osoba_; n: word);

var

 k: word;

begin

 for k:=1 to n do

 begin

  a_osoby2[k-1].nazwisko:= '#'+a_osoby2[k-1].nazwisko;

 end;

end;

{ ----------------------------------------------------------------------- }

begin

 { --------------------------------------- } 

 { załadowanie danych -------------------- } 


 Assign(f_osoba,'Osoby.dat');

 Rewrite(f_osoba);


 for i:=Low(c_osoby) to High(c_osoby) do

  Write(f_osoba,c_osoby[i]);


 Close(f_osoba);

 { --------------------------------------- } 

 { odczyt danych -prosto do tablicy ------ } 


 nazwisko_imie_adres:=0;

 nazwisko_imie :=0; 

 nazwisko :=0;

 puste :=0;


 Reset(f_osoba);

 Writeln('Plik zawiera: ', FileSize(f_osoba),' pozycji danych adresowych');


 for i:=1 to FileSize(f_osoba) do read(f_osoba, a_osoby1[i]); { wczytanie z pliku do tablicy }


 Write('-----Nazwisko-----------','-Imie-----','-Adres------------------------');

 for i:=1 to FileSize(f_osoba) do

 begin

   osoba:= a_osoby1[i];

   Write(#13#10,i:3,'. ',osoba.nazwisko,

            ' ':20-length(osoba.nazwisko),osoba.imie,

            ' ':10-length(osoba.imie), osoba.adres);

   if (osoba.nazwisko<>'') and (osoba.imie <>'') and (osoba.adres<>'') then inc(nazwisko_imie_adres);

   if (osoba.nazwisko<>'') and (osoba.imie <>'') and (osoba.adres ='') then inc(nazwisko_imie);

   if (osoba.nazwisko<>'') and (osoba.imie ='') and (osoba.adres ='') then inc(nazwisko);

 end;

 Puste:= FileSize(f_osoba) - nazwisko_imie_adres - nazwisko_imie - nazwisko;


 Writeln(#13#10,'w tym: ');

 Writeln(nazwisko_imie_adres:6,' - z nazwiskiem/imieniem/adresem');

 Writeln(nazwisko_imie:6 ,' - z nazwiskiem/imieniem/-bez adresu');

 Writeln(nazwisko:6 ,' - z nazwiskiem/-bez imienia i adresu');

 Write(puste:6 ,' - pust(e/ych) lub uszkodzonych');

 Close(f_osoba);


 { ---------------------------------------------------------------------------------------- }

 { odczyt/zapis danych -blokiem-użycie tablicy o nie zadeklarownym wcześniej rozmiarze----- } 


 Assign(fx,'osoby.dat');

 {$i-}

  FileMode:=0;

  Reset(fx,1);

 {$i+}

 If (IOResult=0) then

 begin

  Writeln(#13#10#13#10,'Metoda tablicy o nie podanym rozmiarze: -----------------------',#13#10,

      ' Wolna pamiec :',MemAvail:8, ' B, obsluzy plik z: ',(MemAvail div SizeOf(osoba_)):6,' pozycjami',#13#10,

      ' Wielkosc pliku:',FileSize(fx):8,' B, plik zawiera : ',(FileSize(fx) div SizeOf(osoba_)):6,' pozycji',#13#10);


  Bufsize:=FileSize(fx);

  GetMem(Buf,Bufsize);


  BlockRead(fx,Buf^,BufSize,Count);

  Close(fx);

  Wczytaj_osoby(Buf^, BufSize div SizeOf(osoba_) ); {wczytuje poprzez tablicę}


  Zapisz_osoby(Buf^, BufSize div SizeOf(osoba_) ); {przekształca dane w tablicy }


  Assign(fy,'osoby_.dat');

  Rewrite(fy,1);

  BlockWrite(fy, Buf^, BufSize, Count);

  FreeMem(Buf,Bufsize);

  Close(fy);

 end;


end.

{ ----------------------------------------------------------------------- }

Inny sposób, z możliwością tworzenia dużych struktur można znaleźć pod:

http://turbopascal.helion.pl/r-20.htm