[PASCAL] program baza danych


(system) #1
program BazaKonkursow;uses crt;type

TKonkurs=record


  nazwa:string[60];

  data:string[20];

  tematyka:string[20];

  uczestnicy:byte;

  nagroda_pieniezna:real;

  strona:string[50];


end;


procedure info;

begin

 clrscr;

 writeln('Program tworzy plik bazy danych o konkursach informatycznych');

 writeln('wcisnij ');

 readln;

 clrscr;

 writeln;

 writeln(' | / -- |\ | | / | | -- __');

 writeln(' |/ | | | \ | |/ | | |__| | ');

 writeln(' |\ | | | \ | |\ | | | \ -- ');

 writeln(' | \ | __| | \| | \ |__ | | \ __|');

end;


procedure tworz(var nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);


var

 plik:file of TKonkurs;

 wyb:byte;begin

 clrscr;

 writeln('tworze plik bazy danych');

 writeln('Chcesz uzyc domyslnej sciezki dostepu? "d:\baza.dat" ? ');

 writeln('Tak<1>/Nie<2>');

 readln(wyb);IF wyb = 2 then

begin


 write('podaj nazwe ze sciezka dostepu: ');readln(nazwa);


 assign(plik,nazwa);

 rewrite(plik);

 close(plik);

 end;

IF wyb = 1 then

begin

 nazwa:='d:\baza.dat';

end;end;


procedure dodaj(sciezka:string; var Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;

 a,i:word;

 znak:char;


begin

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 a:=filesize(plik);

 close(plik);

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 seek(plik,a);

 a:=filesize(plik);

 i:=a;


  repeat

   clrscr;

   writeln('wstawiam rekordy');

   writeln('Wstawiam rekord numer: ',i);

   write('Podaj nazwe konkursu: ');readln(Konkurs.nazwa);

   write('Podaj date przeprowadzenia konkursu ');readln(Konkurs.data);

   write('Podaj tematyke konkursu ');readln(Konkurs.tematyka);

   write('Podaj ilosc uczestnikow konkursu: ');readln(Konkurs.uczestnicy);

   write('Czy nagroda pieniezna? Jesli tak to ile: ');readln(Konkurs.nagroda_pieniezna);

   write('Podaj strone internetowa konkursu: ');readln(Konkurs.strona);

   write(plik,Konkurs);

   i:=i+1;

   write('Czy nastepna T/N?');readln(znak);

   znak:=upcase(znak);

  until znak='N';

end;


procedure wyswietl(nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;


begin

clrscr;

writeln('Wyswietlam zawartosc bazy danych');

assign(plik,nazwa);

reset(plik);

read(plik,Konkurs);

while not eof do

begin

writeln('Nazwa konkursu: ',Konkurs.nazwa);

writeln('Data przeprowadzenia konkursu: ',Konkurs.data);

writeln('Temat: ',Konkurs.tematyka);

writeln('Liczba uczestnikow: ',Konkurs.uczestnicy);

writeln('Nagroda pieniezna: ',Konkurs.nagroda_pieniezna);

writeln('Strona internetowa konkursu: ',Konkurs.strona);

end;

close(plik);


end;
procedure menu(var Konkurs:TKonkurs; nazwa:string);

var

 znak:char;


begin


 repeat

  clrscr;

  writeln('opcje programu');

  writeln;

  writeln('A - zaloz plik bazy danych');

  writeln('B - wstaw rekord do pliku bazy danych');

  writeln('C - wyswietl zawartosc pliku bazy danych');

  writeln('D - szukaj rekordow wg nazwiska');

  writeln('K - koniec pracy');

  write('wybieram: ');readln(znak);

  znak:=upcase(znak);

   case znak of

   'A':tworz(nazwa,Konkurs);

   'B':dodaj(nazwa,Konkurs);

   'C':wyswietl(nazwa,Konkurs);

 { 'K':koniec; }

   end;

 until znak='K'

end;

var

 Konkurs:TKonkurs;

 plik:file of TKonkurs;

 znak:char;

 nazwa:string;
begin

 info;

 menu(Konkurs,nazwa);

 readln;

end.

Program powyżej służy do wpisywania do bazy różnych rekordów. Napisałem więc testuje:

Wpisuje dane do rekordu. potwierdzam i gdy chcę wyświetlić zawartość ta wyświetla się w nieskończoność ten sam rekord, proszę o pomoc ;|


(M@ster) #2
read(plik,Konkurs);

Włącz do pętli czytania pliku a nie przed nią.

while not eof do

read(plik,Konkurs);

...

(system) #3
program BazaKonkursow;uses crt;type

TKonkurs=record


  nazwa:string[60];

  data:string[20];

  tematyka:string[20];

  uczestnicy:byte;

  nagroda_pieniezna:real;

  strona:string[50];


end;


procedure info;

begin

 clrscr;

 writeln('Program tworzy plik bazy danych o konkursach informatycznych');

 writeln('wcisnij ');

 readln;

 clrscr;

 writeln;

 writeln(' | / -- |\ | | / | | -- __');

 writeln(' |/ | | | \ | |/ | | |__| | ');

 writeln(' |\ | | | \ | |\ | | | \ -- ');

 writeln(' | \ | __| | \| | \ |__ | | \ __|');

end;


procedure tworz(var nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);


var

 plik:file of TKonkurs;

 wyb:byte;begin

 clrscr;

 writeln('tworze plik bazy danych');

 writeln('Chcesz uzyc domyslnej sciezki dostepu? "d:\baza.dat" ? ');

 writeln('Tak<1>/Nie<2>');

 readln(wyb);IF wyb = 2 then

begin


 write('podaj nazwe ze sciezka dostepu: ');readln(nazwa);


 assign(plik,nazwa);

 rewrite(plik);

 close(plik);

 end;

IF wyb = 1 then

begin

 nazwa:='d:\baza.dat';

assign (plik,nazwa);

rewrite(plik);

close(plik);

end;


end;


procedure dodaj(sciezka:string; var Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;

 a,i:word;

 znak:char;


begin

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 a:=filesize(plik);

 close(plik);

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 seek(plik,a);

 a:=filesize(plik);

 i:=a;


  repeat

   clrscr;

   writeln('wstawiam rekordy');

   writeln('Wstawiam rekord numer: ',i);

   write('Podaj nazwe konkursu: ');readln(Konkurs.nazwa);

   write('Podaj date przeprowadzenia konkursu ');readln(Konkurs.data);

   write('Podaj tematyke konkursu ');readln(Konkurs.tematyka);

   write('Podaj ilosc uczestnikow konkursu: ');readln(Konkurs.uczestnicy);

   write('Czy nagroda pieniezna? Jesli tak to ile: ');readln(Konkurs.nagroda_pieniezna);

   write('Podaj strone internetowa konkursu: ');readln(Konkurs.strona);

   write(plik,Konkurs);

   i:=i+1;

   write('Czy nastepna T/N?');readln(znak);

   znak:=upcase(znak);

  until znak='N';

end;


procedure wyswietl(nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;


begin

clrscr;

writeln('Wyswietlam zawartosc bazy danych');

assign(plik,nazwa);

reset(plik);


while not eof do


read(plik,Konkurs);

begin

writeln('Nazwa konkursu: ',Konkurs.nazwa);

writeln('Data przeprowadzenia konkursu: ',Konkurs.data);

writeln('Temat: ',Konkurs.tematyka);

writeln('Liczba uczestnikow: ',Konkurs.uczestnicy);

writeln('Nagroda pieniezna: ',Konkurs.nagroda_pieniezna);

writeln('Strona internetowa konkursu: ',Konkurs.strona);

readln;

end;

close(plik);


end;
procedure menu(var Konkurs:TKonkurs; nazwa:string);

var

 znak:char;


begin


 repeat

  clrscr;

  writeln('opcje programu');

  writeln;

  writeln('A - zaloz plik bazy danych');

  writeln('B - wstaw rekord do pliku bazy danych');

  writeln('C - wyswietl zawartosc pliku bazy danych');

  writeln('D - szukaj rekordow wg nazwiska');

  writeln('K - koniec pracy');

  write('wybieram: ');readln(znak);

  znak:=upcase(znak);

   case znak of

   'A':tworz(nazwa,Konkurs);

   'B':dodaj(nazwa,Konkurs);

   'C':wyswietl(nazwa,Konkurs);

 { 'K':koniec; }

   end;

 until znak='K'

end;

var

 Konkurs:TKonkurs;

 plik:file of TKonkurs;

 znak:char;

 nazwa:string;
begin

 info;

 menu(Konkurs,nazwa);

 readln;

end.

dalej nie działa ;|,lekko zmieniony bo domyslna scieżka nie działała


(M@ster) #4

OMG, Ty pisałeś ten program? Strzelam że nie bo sposób w jaki to poprawiłeś woła o pomstę do nieba.


([alex]) #5

while not eof do

begin

read(plik,Konkurs);


(system) #6
program BazaKonkursow;uses crt;type

TKonkurs=record


  nazwa:string[60];

  data:string[20];

  tematyka:string[20];

  uczestnicy:byte;

  nagroda_pieniezna:real;

  strona:string[50];


end;


procedure info;

begin

 clrscr;

 writeln('Program tworzy plik bazy danych o konkursach informatycznych');

 writeln('wcisnij ');

 readln;

 clrscr;

 writeln;

 writeln(' | / -- |\ | | / | | -- __');

 writeln(' |/ | | | \ | |/ | | |__| | ');

 writeln(' |\ | | | \ | |\ | | | \ -- ');

 writeln(' | \ | __| | \| | \ |__ | | \ __|');

end;


procedure tworz(var nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);


var

 plik:file of TKonkurs;

 wyb:byte;begin

 clrscr;

 writeln('tworze plik bazy danych');

 writeln('Chcesz uzyc domyslnej sciezki dostepu? "d:\baza.dat" ? ');

 writeln('Tak<1>/Nie<2>');

 readln(wyb);IF wyb = 2 then

begin


 write('podaj nazwe ze sciezka dostepu: ');readln(nazwa);


 assign(plik,nazwa);

 rewrite(plik);

 close(plik);

 end;

IF wyb = 1 then

begin

 nazwa:='d:\baza.dat';

 assign (plik,nazwa);

 rewrite(plik);

 close(plik);

end;


end;


procedure dodaj(sciezka:string; var Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;

 a,i:word;

 znak:char;


begin

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 a:=filesize(plik);

 close(plik);

 assign(plik,sciezka);

 reset(plik);

 seek(plik,a);

 a:=filesize(plik);

 i:=a;


  repeat

   clrscr;

   writeln('wstawiam rekordy');

   writeln('Wstawiam rekord numer: ',i);

   write('Podaj nazwe konkursu: ');readln(Konkurs.nazwa);

   write('Podaj date przeprowadzenia konkursu ');readln(Konkurs.data);

   write('Podaj tematyke konkursu ');readln(Konkurs.tematyka);

   write('Podaj ilosc uczestnikow konkursu: ');readln(Konkurs.uczestnicy);

   write('Czy nagroda pieniezna? Jesli tak to ile: ');readln(Konkurs.nagroda_pieniezna);

   write('Podaj strone internetowa konkursu: ');readln(Konkurs.strona);

   write(plik,Konkurs);

   i:=i+1;

   write('Czy nastepna T/N?');readln(znak);

   znak:=upcase(znak);

  until znak='N';

end;


procedure wyswietl(nazwa:string; Konkurs:TKonkurs);

var

 plik:file of TKonkurs;


begin

clrscr;

writeln('Wyswietlam zawartosc bazy danych');

assign(plik,nazwa);

reset(plik);


while not eof do

begin

read(plik,Konkurs);

writeln('Nazwa konkursu: ',Konkurs.nazwa);

writeln('Data przeprowadzenia konkursu: ',Konkurs.data);

writeln('Temat: ',Konkurs.tematyka);

writeln('Liczba uczestnikow: ',Konkurs.uczestnicy);

writeln('Nagroda pieniezna: ',Konkurs.nagroda_pieniezna);

writeln('Strona internetowa konkursu: ',Konkurs.strona);

readln;

end;

close(plik);


end;
procedure menu(var Konkurs:TKonkurs; nazwa:string);

var

 znak:char;


begin


 repeat

  clrscr;

  writeln('opcje programu');

  writeln;

  writeln('A - zaloz plik bazy danych');

  writeln('B - wstaw rekord do pliku bazy danych');

  writeln('C - wyswietl zawartosc pliku bazy danych');

  writeln('D - szukaj rekordow wg nazwiska');

  writeln('K - koniec pracy');

  write('wybieram: ');readln(znak);

  znak:=upcase(znak);

   case znak of

   'A':tworz(nazwa,Konkurs);

   'B':dodaj(nazwa,Konkurs);

   'C':wyswietl(nazwa,Konkurs);

 { 'K':koniec; }

   end;

 until znak='K'

end;

var

 Konkurs:TKonkurs;

 plik:file of TKonkurs;

 znak:char;

 nazwa:string;
begin

 info;

 menu(Konkurs,nazwa);

 readln;

end.

Muszę Cię zmartwić. Pisałem sam.

btw dalej nie działa. wyskakuje tylko "Wyswietlam zawartosc bazy danych"


([alex]) #7

while not eof(plik) do


(system) #8

Ok działa, dzięki śliczne.