Pascal-program graficzny


(Andrzejkierepka) #1

Witam.

CZy wytłumaczyłby mi ktoś strukturę tego programu. Chodzi mi o zmienne f,xasp,yasp oraz cała pozostała część.

uses crt,graph;

const napis:string='Turbo Pascal';

var

st,tr,i,s:integer;

f:real;

xasp,yasp:word;

karta,tryb:integer;

begin

detectgraph(karta,tryb);

initgraph(karta,tryb,'C:Progra~1TPBGI');

getaspectratio (xasp,yasp);

settextstyle(10,0,3);

setcolor(14);

repeat

setfillstyle(1,0);

bar(203,73,632,399);

for i:=1 to length(napis) do

outtextxy(round(410+190*cos(f-i/5)),

round((180+100*sin(f-i/5))*(xasp/yasp)),napis[i]);

s:=1-s;

f:=f+0.03;

delay(20);

until keypressed;

end.

Z gróry dziękuje a pomoc.


(Johny) #2

f - kąt wyświetlania napisu

xasp,yasp - tryb wyświetlania grafiki,podział osi x i y

Poczytaj sobie o instrukcjach graficznych

detectgraph to wykrywanie karty graficznej (sterownik,tryb)

initgraph to uruchomienie karty graficznej - ważne kiedyś,gdy w PC były różne typy kart graficznych CGA,EGA,teraz najczęściej będzie VGA

setcolor - ustawienie koloru grafiki,bądż tekstu

setfillstyle - wypełnianie wzorem prostokąta w instrukcji bar,ustawienie wzoru

settextstyle,ustawienie czcionki dla outtextxy

bar - rysowanie wypełnionego prostokąta o bokach (x1,y1,x2,y2)