[Pascal] Przejście z trybu graficznego na tekstowy


(Fan18) #1

Witam

Mam problem w Pascalu chodzi o to, że chcę przejść z trybu graficznego na tryb tekstowy, ale po wyświetleniu się trybu graficznego tryb tekstowy nie działa poprawnie. Jak zrobić aby wszystko ładnie działało?

Umieszczam kod programu

program GrafikaTekst;


uses graph,crt;


var

ster,tryb,a,x:integer;


begin

clrscr;


 ster:=VGA;

 tryb:=VGAHi; InitGraph(ster,tryb, 'C:\BP\BGI');


    Line(30,30,610,450);

 repeat

 until keypressed; Closegraph; a:=1;
Writeln('Podaj czas');

readln(x);


    repeat


    inc(a);

    textbackground(a);

    gotoxy(20,10);

    writeln(' ');


    delay(x);


    until keypressed;


 end.