[Pascal] sortowanie kubełkowe - objaśnienie kodu programu


(Sebek Barca) #1

Czy może ktoś mi objaśnić ten program sortowanie kubełkowe w pascalu?

program sort_kubelkowe;

uses crt;


var

t:array[1..9] of string;

z,k,i:integer;

s,p:string;


procedure wpisz;

begin

  writeln('Ile elementow ma byc w tablicy?');

  readln(k);

  writeln('Podaj wyrazy do uporzadkowania.');

   for i:=1 to k do

    begin

     readln(s);

     t[i]:=s;

    end;

end;


procedure sortuj;

begin

 z:=0;

 for z:=1 to k-1 do

 for i:=1 to k-z do

  begin

   if t[i]>t[i+1] then

    begin

     p:=t[i];

     t[i]:=t[i+1];

     t[i+1]:=p;

    end;

  end;

end;


procedure wypisz;

begin

 for i:=1 to k do

  writeln(i,'. ',t[i]:3);

end;


begin

 clrscr;

 wpisz;

 sortuj;

 writeln;

 writeln;

 wypisz;

 writeln;

 writeln;

 writeln('Aby zakonczyc wcisnij dowolny klawisz.');

 readln;

end.

(system) #2

Nie kubełkowe, bąbelkowe.

Porównujesz elementy parami, jeżeli ta para leży niepoprawnie to przestawiasz miejscami.

Robisz to po kolei, najpierw 1-y element z 2-im, potem 2-gi z 3-im itd.

Jak przejdziesz wszystkie pary to "najcięższy" element spadnie na samo dno, wiec drugi przebieg robisz o jeden krok krótszy.