Pascal, system pucharowy 8 drużyn

Witam, napisałem kawałek programy, który ma rozegrać system pucharowy pomiędzy 8 drużynami. Niestety nie wiem, jak wygraną drużynę “przenieść” do następnego meczu. Chodzi mi o to, że gra powiedzmy a z b i wychodzi b i potem gra c z d i wychodzi c i potem gra b z c itp. Proszę o pomoc ; )

Program puchar;

uses crt;

var

 nazwy: array [1..8] of string;

 i:integer;

 wyniki: array[1..8] of integer;


procedure WczytajDruzyny;

var i:Byte;

begin

 for i:= 1 to 8 do

 begin

  write('Nazwa ',i,': ');

  readln(nazwy[i]);

 end;

end;


procedure WyswietlDruzyny;

var i:Byte;

begin

 clrscr;

 for i:= 1 to 8 do writeln(nazwy[i]);

end;


begin

 clrscr;

 WczytajDruzyny;

 WyswietlDruzyny;

 writeln('mecz pomiedzy: ',nazwy[1], ' a ',nazwy[2]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[1]);

 readln(wyniki[1]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[2]);

 readln(wyniki[2]);

 if wyniki[1]>wyniki[2] then writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[1],' i przechodzi dalej!')

 else if wyniki[1]= wyniki[2] then Writeln('Remis')

 else writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[2],' i przechodzi dalej!');

  writeln('mecz pomiedzy: ',nazwy[3], ' a ',nazwy[4]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[3]);

 readln(wyniki[3]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[4]);

 readln(wyniki[4]);

 if wyniki[3]>wyniki[4] then writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[3],' i przechodzi dalej!')

 else if wyniki[3]= wyniki[4] then Writeln('Remis')

 else writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[4],' i przechodzi dalej!');

  writeln('mecz pomiedzy: ',nazwy[5], ' a ',nazwy[6]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[5]);

 readln(wyniki[5]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[6]);

 readln(wyniki[6]);

 if wyniki[5]>wyniki[6] then writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[5],' i przechodzi dalej!')

 else if wyniki[5]= wyniki[6] then Writeln('Remis')

 else writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[6],' i przechodzi dalej!');

  writeln('mecz pomiedzy: ',nazwy[7], ' a ',nazwy[8]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[7]);

 readln(wyniki[7]);

 Writeln('Wpisz wynik ',nazwy[8]);

 readln(wyniki[8]);

 if wyniki[i]>wyniki[8] then writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[7],' i przechodzi dalej!')

 else if wyniki[7]= wyniki[8] then Writeln('Remis')

 else writeln('Wygraˆa druľyna: ',nazwy[8],' i przechodzi dalej!');

 readkey;

end.

Stwórz dodatkową tablicę:

 • dla pólfinala

nazwy2: array [1…4] of string;

wynik2: array[1…4] of integer;

 • dla finala

nazwy1: array [1…2] of string;

wynik1: array[1…2] of integer;

po wczytaniu wyników wyniki[1],wyniki[2] odpowiednio wypełniasz wpisujesz w nazwy2[1] napis z nazwy[1] lub nazwy[2] w zależności od wyników.

Nudziło mi się i przerobiłem trochę ten Twój kod oraz dodałem to co potrzebujesz. Może Ci się przyda:

program puchar;

uses crt;


type

 TDruzyna = record

  ID: byte;

  nazwa: string;

  miejsce: byte; { 1,2,3 lub 4 }

  polfinal: byte; { flaga: 1 - awans, 2 - przegrany, 3 - wygrany }

  final: byte; { flaga: 1 - awans, 2 - przegrany, 3 - wygrany }

 end;


type

 TMecz = record

  druzyna1ID: byte;

  druzyna2ID: byte;

  druzyna1Bramki: byte;

  druzyna2Bramki: byte;

 end;


var

 mecze: array[1..8] of TMecz;

 druzyny: array[1..8] of TDruzyna;


procedure WczytajDruzyny;

var i: byte;

begin

 for i:= 1 to 8 do

 begin

  write('Podaj nazwe druzyny nr ',i,': ');

  readln(druzyny[i].nazwa);

  druzyny[i].ID:= i;

  druzyny[i].miejsce:= 0;

  druzyny[i].polfinal:= 0;

  druzyny[i].final:= 0;

 end;

end;


procedure WyswietlDruzyny;

var i: byte;

begin

 writeln('');

 writeln('Podsumowanie:');

 for i:= 1 to 8 do

 begin

  write(druzyny[i].nazwa);

  if druzyny[i].miejsce > 0 then writeln(' (miejsce nr ',druzyny[i].miejsce,')')

  else writeln('');

 end;

end;


procedure RozegrajMeczPomocnicza(wygranyID : byte; przegranyID : byte; meczNumer : byte);

begin

 write('Wygrala druzyna ',druzyny[wygranyID].nazwa,' ');

 if meczNumer <= 4 then

 begin

  druzyny[wygranyID].polfinal:= 1;

  writeln('i awansowala do polfinalu!');

 end

 else if meczNumer < 7 then

 begin

  druzyny[wygranyID].final:= 1;

  druzyny[wygranyID].polfinal:= 3;

  druzyny[przegranyID].polfinal:= 2;

  writeln('i awansowala do finalu!');

 end

 else if meczNumer = 7 then

 begin

  druzyny[wygranyID].miejsce:= 1;

  druzyny[przegranyID].miejsce:= 2;

  druzyny[wygranyID].final:= 3;

  druzyny[przegranyID].final:= 2;

  writeln('zdobywajac tym samym puchar!');

 end

 else

 begin

  druzyny[wygranyID].miejsce:= 3;

  druzyny[przegranyID].miejsce:= 4;

  writeln('zdobywajac tym samym trzecie miejsce!');

 end;

end;


procedure RozegrajMecz(var mecz : TMecz; meczNumer : integer);

begin

 writeln('');

 writeln('Mecz pomiedzy: ',druzyny[mecz.druzyna1ID].nazwa,' a ',druzyny[mecz.druzyna2ID].nazwa);

 write('Wpisz ilosc bramek strzelonych przez ',druzyny[mecz.druzyna1ID].nazwa,': ');

 readln(mecz.druzyna1Bramki);

 write('Wpisz ilosc bramek strzelonych przez ',druzyny[mecz.druzyna2ID].nazwa,': ');

 readln(mecz.druzyna2Bramki);


 if mecz.druzyna1Bramki > mecz.druzyna2Bramki then RozegrajMeczPomocnicza(mecz.druzyna1ID, mecz.druzyna2ID, meczNumer)

 else if mecz.druzyna1Bramki = mecz.druzyna2Bramki then

 begin

  writeln('Remis! Rozegrana zostanie dogrywka.');

  RozegrajMecz(mecz, meczNumer);

 end

 else RozegrajMeczPomocnicza(mecz.druzyna2ID, mecz.druzyna1ID, meczNumer);

end;


procedure UstalDruzynyPomocnicza(var druzyna1ID : byte; var druzyna2ID : byte; flaga : byte); { flaga: 1 - polfinal, 2 - final, 3 - trzecie miejsce }

var i,j: byte;

begin

 j:= 1;

 for i:= 1 to 8 do

 begin

  if ((druzyny[i].polfinal = 1) and (flaga = 1))

  or ((druzyny[i].final = 1) and (flaga = 2))

  or ((druzyny[i].polfinal = 2) and (flaga = 3)) then

  begin

   if j = 1 then

   begin

    druzyna1ID:= i;

    j:= 2;

   end

   else

   begin

    druzyna2ID:= i;

    break;

   end;

  end;

 end;

end;


procedure UstalDruzyny(var mecz : TMecz; meczNumer : integer);

begin

 if meczNumer <= 4 then { 1/4 Finalu }

 begin

  mecz.druzyna1ID:= 2*meczNumer-1;

  mecz.druzyna2ID:= 2*meczNumer;

 end

 else if meczNumer < 7 then UstalDruzynyPomocnicza(mecz.druzyna1ID, mecz.druzyna2ID,1) { 1/2 Finalu }

 else if meczNumer = 7 then UstalDruzynyPomocnicza(mecz.druzyna1ID, mecz.druzyna2ID,2) { Final }

 else UstalDruzynyPomocnicza(mecz.druzyna1ID, mecz.druzyna2ID,3); { Mecz o trzecie miejsce }

end;


procedure RozegrajPuchar;

var i: byte;

begin

 for i:= 1 to 8 do

 begin

  UstalDruzyny(mecze[i],i);

  RozegrajMecz(mecze[i],i);

 end;

end;


begin

 clrscr;

 WczytajDruzyny;

 RozegrajPuchar;

 WyswietlDruzyny;

 readkey;

end.

Dzięki stary, właśnie o to mi chodziło! Jeszcze raz dzięki wielkie ; )

Luzik :). BTW ten programik możesz rozwinąć, np. dodać, że jak był remis to potem jest dogrywka, a potem karne (musiałbyś dodać dodatkowy parametr do metody RozegrajMecz, jakąś flagę). Albo np. do struktury TDruzyna dodać łączną ilość bramek strzelonych i straconych przez daną drużynę. Ale to już pozostawiam Tobie do zrobienia.

Powodzenia i Pozdrawiam !