Pascal - Tablice wielowymiarowe

cześć.

Muszę stworzyć program:

Baza danych w tabicy wielowymiarowej, Minimum 3 zmienne, Procedura wpisu i odczytu danych.

Wyszukanie w/g wybranej zmiennej.

Jeśli ktoś ma odrobinę wolnego czasu i mógłby mi pomóc to będę bardzo wdzięczna.

Pozdrawiam.

Dodane 01.02.2010 (Pn) 21:24

zrobilam cos takiego…

moze mu o to chodzic?

PROGRAM baza_d; 


USES CRT; 


TYPE 


tablicowy=ARRAY[1..100,1..100] OF INTEGER; 


VAR 


TAB:tablicowy; 

odp:CHAR; 

x,y,wiersz,kolumna,L,S:INTEGER; 


LABEL 


start,koniec; 


BEGIN 


CLRSCR; 


start: 

textcolor(white); 

WRITELN('Podaj liczbe wierszy oraz kolumn, ktore maja zostac wprowadzone do bazy'); 

textcolor(red+blink); 

WRITELN('max. 100'); 

READLN(wiersz,kolumna); 

RANDOMIZE; 


IF wiersz>100 THEN goto start; 

IF kolumna>100 THEN goto start; 


FOR x:=1 TO wiersz DO 

FOR y:=1 TO kolumna DO 


BEGIN 


tab[x,y]:=RANDOM(100); 

textcolor(yellow); 

WRITELN('tab[',x,',',y,']=',tab[x,y]); 


END; 


FOR x:=1 TO wiersz DO 


BEGIN 


FOR y:=1 TO kolumna DO 


BEGIN 


tab[x,y]:=RANDOM(100); 

WRITE(tab[x,y]:3); 


END; 


WRITELN; 


END; 

textcolor(white); 

WRITELN('Aby obliczyc sume w wierszu wcisnij W, aby w kolumnie - K'); 

READLN(odp); 


S:=0; 


CASE odp OF 


'w','W':BEGIN 


textcolor(white); 

WRITELN('Podaj numer wiersza, w ktorym ma zostac obliczona suma'); 

READLN(L); 


FOR x:=1 TO kolumna DO 


S:=S+tab[L,x]; 


textcolor(yellow); 

WRITELN('Suma w wierszu ',L,' wynosi ',S); 

READLN; END; 


'k','K':BEGIN 


textcolor(white); 

WRITELN('Podaj numer kolumny, w ktorej ma zostac obliczona suma'); 

READLN(L); 


FOR x:=1 TO wiersz DO 


S:=S+tab[x,L]; 

textcolor(yellow); 

WRITELN('Suma w kolumnie ',L,' wynosi ',S); 

READLN; 


END; 

END; 

END.