[Pascal] writeln się jakby blokuje oraz jak zazębić pętle

Witam!

 1. Gdzieś w poniższej procedurze jest błąd. Mianowicie wszystko poniżej ‘Wpisz’ włącznie, co powinno się wyświetlać, wyświetla się dopiero, gdy wprowadzę ten ‘zły klawisz’, a potem oczywiście po 1,5 sekundzie znika. Gdzie jest błąd.

Oto część programu:

procedure pokaznw;

var ww: char;

label lab1;


begin;

  lab1:

  najwyniki;

  clrscr;

  writeln(' LISTA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW');

  gotoxy(11,3);

  write(' Ilość trafień dla poszczególnych liczb:');

  gotoxy(1,4);

  write('Login:');

  gotoxy(15,4);

  write('6:');

  gotoxy(24,4);

  write('5:');

  gotoxy(33,4);

  write('4:');

  gotoxy(42,4);

  write('3:');

  gotoxy(51,4);

  write('2:');

  gotoxy(60,4);

  write('1:');

  gotoxy(69,4);

  write('0:');

  for i2:=1 to lbprof do

  begin

    gotoxy(1,5+i2);

    write(i2,'. ', profil[i2].login);

    gotoxy(15,5+i2);

    write(profil[i2].traf6);

    gotoxy(24,5+i2);

    write(profil[i2].traf5);

    gotoxy(33,5+i2);

    write(profil[i2].traf4);

    gotoxy(42,5+i2);

    write(profil[i2].traf3);

    gotoxy(51,5+i2);

    write(profil[i2].traf2);

    gotoxy(60,5+i2);

    write(profil[i2].traf1);

    gotoxy(69,5+i2);

    write(profil[i2].traf0);

  end;

  ww:=readkey;

  writeln;

  writeln;

  writeln;

  writeln('Wpisz:');

  writeln(' - "m" aby powrócić do menu,');

  writeln(' - "q" aby wyjść z programu.');

  case (ww) of

  'm','M' : begin

        if a1=0 then menugosc;

        if a1>0 then menuzal;

       end;

  'q','Q' : wyjscie;

  else begin

      writeln('Zły klawisz. Spróbuj ponownie.');

      delay(1500);

      goto lab1;

     end;

  end;

end;
 1. Czy da się w jakiś sposób zazębić pętle, tak aby uniknąć konieczność stosowania kotwic? Pisząc zazębić mam na myśli np.:

repeat

repeat

until …(koniec pętli pierwszej )

until … (koniec pętli drugiej )

Z góry dzięki za odpowiedź.

Linie:

ww:=readkey;

przenieś tuż nad:

case (ww) of

no jasne, że działa

dzięki!

proszę jeszcze o odpowiedź na drugie pytanie

Pętle oczywiście można zagnieżdżać i nie trzeba do tego używać kotwic (label). Najlepiej w ogóle nie używać “label”.

Nie można natomiast zagnieżdżać pętli tak, jak przedstawiłeś. Poprawnie będzie tak:

repeat {pętla zewnętrzna}

 repeat {pętla wewnętrzna}

  ...

 until {koniec pętli wewnętrznej}

until {koniec pętli zewnętrznej}

Ja rozwiązałbym problem tak:

begin

 repeat

  KoniecPetli:= true;

  {...}

  ww:= Readkey;

  case UpCase(ww) of

   'M': begin

       {...}

      end;

   'Q': Wyjscie;

   else begin

       Writeln('Zły klawisz. Spróbuj ponownie.');

       Delay(1500);

       KoniecPetli:= false;

      end;

  end;

 until KoniecPetli;

end;

Nie kompilowałem tego kodu, więc musisz poprawić ew. błędy. KoniecPetli to dodatkowa zmienna typu Boolean.

dzięki!

i rozumiem, że nie ma sposobu, żeby np. w jakiś sposób oznaczyć 2 pętle i zakończyć jedną w środku drugiej, tak jak to na początku pokazałem?

Ale jaki sens to by miało? Kończyłbyś wykonywanie jednej pętli i tym sposobem dalszych instrukcji.

na przykład tutaj:

begin

  clrscr;

  repeat

    kot5:

    a1:=0;

    writeln('Podaj login: Powrót do menu: wpisz "powrot" i potwierdź ENTEREM.');

    readln(login1);

    writeln;

    repeat

      if login1='powrot' then menugosc;

      if lbprof=0 then menugosc;

      inc(a1);

      if login1 = profil[a1].login then break;

      if a1=lbprof then

      begin

        writeln('Nie ma takiego loginu! Spróbuj ponownie');

        goto kot5;

        end;

    until a1=lbprof;

    writeln('Podaj hasło: ');

    readln(haslo1);

    writeln;

    if haslo1=profil[a1].haslo then

    begin

      menuzal;

      break;

    end;

    writeln('Nieprawidłowe hasło. Spróbuj jeszcze raz.');

    delay(1500);

  until haslo1=profil[a1].haslo;


end;

mógłbym zamiast kotwicy (która wychodzi z jednej pętli), zastosować zwykłą pętlę. W tym przypadku nawet nie za bardzo wiem jak zastosować to, co podał simplex