[PASCAL] Wygaszacz ekranu z linii

Witam,

Na ostatnich zajęciach z programowania zaczęliśmy robić program który miał wyświetlać linie które będą odbijać się od krawędzi ekranu. Każda następna linia miała wychodzić z końca poprzedniej a poprzednia miała być wymazana. Programu nie skończyliśmy ale moja ciekawość kazała mi spróbować się z zmierzyć z tym zadaniem i napisałem coś takiego. Program działa z tym że kolejne linie nie wychodzą z końca poprzedniej lecz z jej początku co oznacza że każda kolejna linia wychodzi z tego samego punktu. Gdzie robię błąd? Kombinuję już na wszystkie sposoby ale nie mam pojęcia czemu nie działa tak jakbym chciał.

program wygaszacz;

uses crt,Graph;


const

 SterownikGr:integer=VGA;

 TrybGr:integer=VGAHI;

 getMaxX=640; {max szerokosc ekranu}

 getMaxY=480; {max wysokosc ekranu}


var

xA,yA,xB,yB:integer; {wspolrzedne punkt˘w A,B,C}

PAMxA,PAMyA,PAMxB,PAMyB:integer; {zapamiatane wspolrzedne pierwszej lini}

VxB,VyB:integer; {wektor ruchu punktu}

BladGr:integer;


procedure przelicz(var xB,yB,VxB,VyB:integer); {przelicza pozycje punktow}


begin


 if (xB+VxB>getMaxX) or (xB+VxB<0) then

  VxB:= -(VxB);


 if (yB+VyB>getMaxY) or (yB+VyB<0) then

  VyB:= -(VyB);


end;


procedure pamietaj(xA,yA,xB,yB:integer); {zapamietuje punkty poczatkowe

                     i koncowe pierwszej lini}

begin

 PAMxA:=xA;

 PAMyA:=yA;

 PAMxB:=xB;

 PAMyB:=yB;

end;


begin


 Randomize;

  xA:=Random(getMaxX);

  yA:=Random(getMaxY);

  xB:=Random(getMaxX);

  yB:=Random(getMaxY);


 InitGraph(SterownikGr,TrybGr,'C:/Progra~1\TP\BGI'); {inicjacja trybu graficznego}

 BladGr:=GraphResult;


 if BladGr=grOK then

 repeat

 begin

  setcolor(10);

  line(xA,yA,xB,yB); {rysowanie pierwszej lini}

  delay(1000); {odczekanie: 1000 to 1 sekunda}

  pamietaj(xA,yA,xB,yB);

    xA:=xB;

    yA:=yB;

     VxB:=Random(getMaxX);

     VyB:=Random(getMaxY);


    przelicz(xB,yB,VxB,VyB);


     line(xA,yA,xB+VxB,yB+VyB);

     xA:=xB+VxB;

     yA:=yB+VyB;


  delay(1000); {odczekanie}

  setcolor(0);

  line(PAMxA,PAMyA,PAMxB,PAMyB); {scieranie pierwszej lini}

 end;

 until keypressed

 else

  begin

  writeln('Blad grafiki:',GraphErrorMsg(BladGr));

  readkey;

 end;

 closegraph;

end.