[Pascal] Wyszukiwanie po rekordach

Witam, w programie który napisałem opartym na tablicach i rekordach nie mam pojęcia jak wprowadzić wyszukiwanie poprzez rekordy… Kombinowałem już na kilka sposobów, próbowałem wprowadzać dodatkową zmienną, zresztą; proszę o poprawienie opcji szukaj. Reszta zdaje się działać normalnie :wink:

program Ksiazka_Telefoniczna;

uses CRT;

 type

 spis_osob = record

 Imie,nazwisko,adres,miasto,numer:string;

 spis_osob:array[1..100] of string;

 end;

 var

 osoba:spis_osob;

 r,r2:char;

 ilosc:byte;

 d1:byte;

 plik:text;


PROCEDURE Wprowadz;

begin

 ClrScr;

 Ilosc:=ilosc+1;

 writeln('Imie');

 readln(osoba.Imie[ilosc]);

 writeln('Nazwisko');

 readln(osoba.nazwisko[ilosc]);

 writeln('Adres');

 readln(osoba.adres[ilosc]);

 writeln('Miasto');

 readln(osoba.miasto[ilosc]);

 writeln('Numer telefonu');

 readln(osoba.numer[ilosc]);


 end;


procedure Wyswietl;

begin

 ClrScr;

 write('Numer wpisu ? (1..', ilosc ,') :');

 readln(d1);

 writeln('Imie : ',osoba.Imie[d1] );

 writeln('Nazwisko : ',osoba.nazwisko[d1] );

 writeln('Adres : ',osoba.adres[d1] );

 writeln('Miasto : ',osoba.miasto[d1] );

 writeln('Numer telefonu : ',osoba.numer[d1] );

 writeln;

 write('Naciśnij Enter...');

 r2:=readkey;

end;procedure Zapisz;

begin

 assign(plik,'BAZA.GIO');

 rewrite(plik);

 writeln(plik,ilosc);

 d1:=0;

 repeat

  d1:=d1+1;

  writeln(plik,osoba.Imie[d1] );

  writeln(plik,osoba.nazwisko[d1] );

  writeln(plik,osoba.adres[d1] );

  writeln(plik,osoba.miasto[d1] );

  writeln(plik,osoba.numer[d1] );

 until d1=ilosc;

 close(plik);

end;


procedure czytaj;

begin

 assign(plik,'BAZA.GIO');

 reset(plik);

 readln(plik,ilosc);

 d1:=0;

 repeat

  d1:=d1+1;

  readln(plik,osoba.Imie[d1] );

  readln(plik,osoba.nazwisko[d1] );

  readln(plik,osoba.adres[d1] );

  readln(plik,osoba.miasto[d1] );

  readln(plik,osoba.numer[d1] );

 until d1=ilosc;

 close(plik);

end;


procedure szukaj;

begin

 writeln('Proszę wprowadzić nazwisko:');

 readln(osoba.nazwisko);

 for ilosc:=1 to d1 do

  if osoba.nazwisko = spis_osob[d1] then

  writeln('znaleziono: ', osoba.nazwisko[d1], ' miejscowosc: ', osoba.miasto[d1]);

  readln;


begin

 Ilosc:=0;

 repeat

 ClrScr;

 writeln('1. Nowy wpis');

 writeln('2. Wyświetl wpisy');

 writeln('3. Odczyt z bazy');

 writeln('4. Zapis do bazy');

 writeln('9. Koniec programu');

  repeat

   r:=readkey;

  until (r>='1') and (r<='9');

 If r='1' then Wprowadz;

 If r='2' Then Wyswietl;

 If r='3' Then Czytaj;

 If r='4' Then Zapisz;

 If r='5' Then Szukaj;

 Until r='9';

End.

z góry dzięki za pomoc w poprawieniu :>.

To nie może działać:

 1. rekord typu spis_osob nie jest w stanie przechowywać więcej niż jedną osobę.

 2. osoba.Imie[d1] - zwróci znak o numerze d1 z jedynego rekordu w rekordzie osoba

 3. w procedurze szukaj brakuje end;

Proponuje:

spis_osob = array[1…100] of record

Imie,nazwisko,adres,miasto,numer:string;

end;

zamiast: osoba.Imie[N], piszemy osoba[N].Imie tak samo z nazwiskiem, miastem itd.

Dla szukania wczytać z klawiatury nazwisko do dodatkowej zmiennej: n1:string;

procedure szukaj;

begin

 ClrScr;

 writeln('Proszę wprowadzić nazwisko:');

 readln(n1);

 for d1:=1 to ilosc do

  if n1 = spis_osob[d1].nazwisko then

  begin

    writeln('Imie : ',osoba[d1].Imie );

    writeln('Nazwisko : ',osoba[d1].nazwisko );

    writeln('Adres : ',osoba[d1].adres );

    writeln('Miasto : ',osoba[d1].miasto );

    writeln('Numer telefonu : ',osoba[d1].numer );

    Break;

  end;

 write('Naciśnij Enter...');

 readkey;

end;

poprawiłem w sposób który poleciłeś, i mimo iż wszystko się kompiluje, zdaje się działać poprawnie o porównywać szukaną zmienną z rekordem a następnie to wyświetlać, nie robi tego…

program Ksiazka_Telefoniczna;

uses CRT;

 type

 spis_osob = array[1..100] of record

 Imie,nazwisko,adres,miasto,numer:string;

 end;

 var

 osoba:spis_osob;

 r,r2:char;

 ilosc:byte;

 d1:byte;

 plik:text;

 n1:string;


PROCEDURE Wprowadz;

begin

 ClrScr;

 Ilosc:=ilosc+1;

 writeln('Imie');

 readln(osoba[ilosc].Imie);

 writeln('Nazwisko');

 readln(osoba[ilosc].nazwisko);

 writeln('Adres');

 readln(osoba[ilosc].adres);

 writeln('Miasto');

 readln(osoba[ilosc].miasto);

 writeln('Numer telefonu');

 readln(osoba[ilosc].numer);


 end;


procedure Wyswietl;

begin

 ClrScr;

 write('Numer wpisu ? (1..', ilosc ,') :');

 readln(d1);

 writeln('Imie : ',osoba[d1].Imie );

 writeln('Nazwisko : ',osoba[d1].nazwisko );

 writeln('Adres : ',osoba[d1].adres );

 writeln('Miasto : ',osoba[d1].miasto );

 writeln('Numer telefonu : ',osoba[d1].numer );

 writeln;

 write('Naciśnij Enter...');

 r2:=readkey;

end;procedure Zapisz;

begin

 assign(plik,'BAZA.GIO');

 rewrite(plik);

 writeln(plik,ilosc);

 d1:=0;

 repeat

  d1:=d1+1;

  writeln(plik,osoba[d1].Imie );

  writeln(plik,osoba[d1].nazwisko );

  writeln(plik,osoba[d1].adres );

  writeln(plik,osoba[d1].miasto );

  writeln(plik,osoba[d1].numer );

 until d1=ilosc;

 close(plik);

end;


procedure czytaj;

begin

 assign(plik,'BAZA.GIO');

 reset(plik);

 readln(plik,ilosc);

 d1:=0;

 repeat

  d1:=d1+1;

  readln(plik,osoba[d1].Imie );

  readln(plik,osoba[d1].nazwisko );

  readln(plik,osoba[d1].adres );

  readln(plik,osoba[d1].miasto );

  readln(plik,osoba[d1].numer );

 until d1=ilosc;

 close(plik);

end;


procedure szukaj;

begin

 ClrScr;

 writeln('Proszę wprowadzić nazwisko:');

 readln(n1);

 for d1:=1 to ilosc do

  if n1='spis_osob[d1].nazwisko' then

  begin

    writeln('Imie : ',osoba[d1].Imie );

    writeln('Nazwisko : ',osoba[d1].nazwisko );

    writeln('Adres : ',osoba[d1].adres );

    writeln('Miasto : ',osoba[d1].miasto );

    writeln('Numer telefonu : ',osoba[d1].numer );

    Break;

  end;

 write('Naciśnij Enter...');

 readkey;

end;


begin

 Ilosc:=0;

 repeat

 ClrScr;

 writeln('1. Nowy wpis');

 writeln('2. Wyświetl wpisy');

 writeln('3. Odczyt z bazy');

 writeln('4. Zapis do bazy');

 writeln('5. Szukaj wpisu');

 writeln('9. Koniec programu');

  repeat

   r:=readkey;

  until (r>='1') and (r<='9');

 If r='1' then Wprowadz;

 If r='2' Then Wyswietl;

 If r='3' Then czytaj;

 If r='4' Then Zapisz;

 If r='5' Then szukaj;

 Until r='9';

End.

jeśli ktoś mógłby na to rzucić raz jeszcze okiem i doszukać się błędu w owej procedurze, byłbym wdzięczny.

if n1=osoba[d1].nazwisko then

Czy ty cokolwiek rozumiesz w tym kodzie ?

Tak ;).

To wywal Break; w wyszukiwaniu :stuck_out_tongue: , może być kilka osób o tym samym nazwisku.

Próbowałeś to kompilować? Instrukcja warunkowa if… then writeln zostaje pominięta i przechodzi do '‘nacisnij enter…’ , jak gdyby pętla była nieprawidłowa :razz:

To zmień sobie kod na:

procedure szukaj;

  begin

   ClrScr;

   writeln('Proszę wprowadzić nazwisko:');

   readln(n1);

   for d1:=1 to ilosc do

    if n1=osoba[d1].nazwisko then

    begin

      writeln('Imie : ',osoba[d1].Imie );

      writeln('Nazwisko : ',osoba[d1].nazwisko );

      writeln('Adres : ',osoba[d1].adres );

      writeln('Miasto : ',osoba[d1].miasto );

      writeln('Numer telefonu : ',osoba[d1].numer );

      write('Szukacz dalej [T/N]: ');

      repeat

       r2:=UpCase(readkey);

      until (r2='T') or (r2='N');

      if r2<>'T' then Break;

    end;

  end;