Pełna lista komend w CMD

Pełna, alfabetyczna lista komend w CMD, wraz z krótkim opisem:

[quote] A
Append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.
Arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).
Assoc - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.
Asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.
Asr_ldm - manager dysków logiczny
AT - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.
Atmadm - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.
Attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.
Auditusr - ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.
B
Bootcfg - Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI
Break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.
C
Cacls -Słyzu do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików.
Calc - Kalkulator. (WIN)
Call - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.
Cd - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Charmap - Tablica znaków.(WIN)
Chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.
Chdir - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.
Chkdks - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.
Chkntfs - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.
Cipher - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.
Cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)
Cliconfg - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS
Clipbrd - Podgląd wieloschowka. Cls - Czyści ekran.
Cmd - Uruchamia nowa konsole.
Cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.
Color - Ustawienia koloru konsoli. Command - Windosowki dos.
Comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.
Compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.
Control - Panel Sterowania (WIN)
Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.
Convlog - Microsoftowski - Konwerter dzienników internetowych.
Copy - Kopiuje plik.
CScript - Host skryptów systemu Windows.
D
Date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.
Dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)
Debug - program testujący i edytujący narzędzia.
Defrag - Defragmentacja dysku. Del - Usuwa pliki.
Diantz - Aplikacja do kompresowania.
Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze
Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.
Dickcopy - Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę.
DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.
Doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.
Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.
Dxdiag - Diagnostyka DirectX. E Edlin - Wierszowy edytor tekstu.
Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.
Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.
Erase - Usuwa pliki lub foldery.
Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeń.
Admin+ Eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie “wyzwalaczy zdarzeń” na systemie lokalnym i zdalnym.
Admin+ Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.
Expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.
F
Fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.
Find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.
Findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.
For - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikow, programie wsadowym.
Format - Formatuje dysk.
Fsutil - zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)
FTP - przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.
Ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.
G
Getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC.
Admin+ Goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.
Graphics - Program umożliwiający druk grafik.
Gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.
GPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.
Graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.
H
Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co “polecenie” /?.
Hostname - Pokazuje nazwę hosta. I IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
Iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop).
IIS+ Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).
Ipxroute - Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.
K
Kb16 - Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.
L
Label - Edycja etykiety woluminu dysku.
Lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.
Logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.
Lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).
Lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej. M Mkdir - Tworzenie katalogu.
Mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).
Mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.
More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.
Mountvol - Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.
Move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.
Msiexec - Instalator windows.
N
Nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).
Net - Polecenia usług sieciowych.
Netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.
Netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.
Notepad - Uruchominie notatnika windows.
Nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.
Ntsd - jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.
O
Openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie.
admin+
P
Path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.
Pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.
Pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.
Pentnt - Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.
Perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).
Ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.
Popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.
Powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+ Print - Drukowanie pliku tekstowego.
Prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.
PushD - Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.
R
Rasdial - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft.
Wyswietla aktualne połączenia.
Rcp - Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.
Recover - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.
Reg - Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.
Regsvr32 - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.
Relog - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.
Rem - Komentarz w plikach wsadowych.
Rename - Zmiana nazwy pliku.
Replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.
Reset session - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.
Rexec - Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).
Rmdir - Usuwa katalog.
Route - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.
Rsh - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.
Rsm - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.
Runas - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.
S
Sc - Zarządzanie usługami.
Schtasks - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie.
Admin+
Secedit - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.
Set - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.
Setlocal - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.
Sfc - Kontroler plików systemu Windows. Shadow - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych. Shift - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.
Shutdown - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.
Sort - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.
Start - Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.
Subst - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.
Sysocmgr - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.
Systeminfo - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+
T
Taskkill - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.
Tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.
Taskmgr - Ctr+Alt+Del :>
TcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.
Telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.
tlntadmn - parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.
tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.
Time - Pokazuje i ustawia czas.
Title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.
Tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.
Tracert - Tace route - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP
Tracert6 - Trace route na IPv6.
Tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.
Tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.
Tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.
Tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+
Tsshutdn - Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.
Type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.
Typeperf - Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapisc w logu.
U
Unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.
Userinit - Otwarcie “Moje Dokumenty” dla zalogowanego usera.
Utilman - Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)
V
Ver - Wersja systemu.
Verifier - weryfikator sterowników.
Vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.
Vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+
W
W32 - Program do diagnostyki usługi “Zegar systemu Windows”.
Winchat - Chat systemu windows, działający na lanie.
Winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.
Winmine - saper (WIN).
Winmsd - Informacje o systemie Windows. (WIN)
Winver - Wersja systemu. (WIN)
WMIC - “Windows Management Instrumentation Command-line” zarządzanie instrumentacjami windows.
Write - Otwarcie wordpada.
Wscript - Host skryptów systemu windows.
Wuauclt:- Update Systemu windows.
X
Xcopy - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików. [/quote]

Źródło:

Znalezione gdzieś w Internecie. Teraz już nie pamiętam gdzie dokładnie.

1 polubienie

ty tez nie podałeś wszystkich

TUTAJ są (chyba) wszystkie