PHP - bład wysyłania zdjęcia


(Kukicola) #1

Witam!

Mam problem odnośnie wysyłania zdjęć.

Funkcja dodająca zdjęcie do bazy:

function new_album() {

										if(isset($_POST['title'])) {

													if(!is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['plik']['tmp_name'])) {

														$error = "PLIK NIE ZOSTAŁ PRZESŁANY 
";

													}

													if($HTTP_POST_FILES['plik']['type'] != "image/pjpeg" AND $HTTP_POST_FILES['plik']['type'] != "image/jpeg" AND !isset($error)) {

														$error = "NIEWŁAŚCIWY FORMAT ZDJĘCIA 
";

														unlink($HTTP_POST_FILES['plik']['tmp_name']);

													}

													if(empty($_POST['title']) AND !isset($error)) $error="BRAK NAZWY!";

													if(!isset($error)){

														$query="INSERT INTO albums VALUES(NULL, '".addslashes($_POST['title'])."', '".$_SESSION['id']."', NOW())";

														$result=mysql_query($query);

												chdir('../');

												chdir('albums/');

												$nazwa = "tmp.jpg";

												copy($HTTP_POST_FILES['plik']['tmp_name'], $nazwa);

												$query = mysql_query("SELECT * FROM albums ORDER BY id DESC LIMIT 1");

												$num = mysql_result($query,0,0);

												resizeImage($nazwa, "120", "120", $num.".jpg");

												unlink($nazwa);

												unlink($HTTP_POST_FILES['plik']['tmp_name']);

												chdir('../');

												chdir('admin/');

												ok('Album dodany!');

											} else error($error); }

										show_form();

										show_albums();

								}

Funkcja wyświetlająca formularz:

function show_form() {

											echo'

| Plus.png |
| Nazwa: |
| Zdjęcie: |
| |
'; }[/code] No i główna część kodu:
[code] if(addslashes($_GET['action']) == "new") new_album(); else if(addslashes($_GET['action']) == "show") { show_form(); show_albums(); } else if(addslashes($_GET['action']) == "delete") delete_album();

Za każdym razem otrzymuje komunikat że plik nie został przesłany, może ktoś pomóc?


(Jim1961) #2

zamiast $HTTP_POST_FILES użyj $_FILES. Ten pierwszy był używany do wersji 4.0 chyba.


(Kukicola) #3

Pomogło, bardzo dziękuje :slight_smile: