PHP FPM dla początkującego, FastCGI jest aktywny, ale nie działa?


(ra-v) #1

Próbuję skonfigurować serwer tak, aby PHP pod www1.localhost był uruchamiany jako uzytkownik php-www1.

 

Konfiguracja hosta.

<VirtualHost *:80>

	ServerName www1.localhost

	DocumentRoot /var/www/localhost/www1	<Directory /usr/lib/cgi-bin>

		Require all granted

	 </Directory>

	<IfModule mod_fastcgi.c>

		AddHandler php7-fcgi .php

        Action php7-fcgi /php7-fcgi

        Alias /php7-fcgi /usr/lib/cgi-bin/php7-fcgi

		FastCgiExternalServer /usr/lib/cgi-bin/php7-fcgi -socket /run/php/php-fpm-www1.sock -pass-header Authorization

    </IfModule>

</VirtualHost>

/etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf
 

[www1]

user = php-www1

group = www-data

listen = /run/php/php-fpm-www1.sockpm = ondemand

pm.max_children = 5

pm.process_idle_timeout = 5[www2]

user = php-www2

group = www-data

listen = /run/php/php-fpm-www2.sockpm = ondemand

pm.max_children = 5

pm.process_idle_timeout = 5

I dalej jest już standardowa pula [www].

 

W phpinfo() pod www1.localhost jednak widzę w Server API watość Apache 2.0 Handler, a nie FastCGI, jak tutaj opisano:

https://www.howtoforge.com/tutorial/apache-with-php-fpm-on-ubuntu-16-04/

 

Proces php-fpm cały czas działa w tle, ale podczas uruchomienia jakiegoś skryptu “dobijającego” serwer to apache2 uruchomiony jako www-data dostaje obciążenia 100% na wątku. Nie ma też nigdzie “php-fpm: pool www1”, a chyba powinien się pojawić podczas uruchamiania www1.localhost.

root 6577 0.0 0.0 223248 928 ? Ss 12:11 0:00 php-fpm: master process (/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf)

www-data 6615 0.0 0.0 223200 0 ? S 12:11 0:00 php-fpm: pool www

www-data 6616 0.0 0.0 223200 0 ? S 12:11 0:00 php-fpm: pool www

 

Co robię źle? A może czegoś nie rozumiem?

 

 


(djgrzenio) #2

Zrestartowales usluge php :)? 


(ra-v) #3

Raczej php-fpm