[PHP + ORACLE] wyświetlenie dbms_output


(rafalski) #1

Witam.

Mam następujący problem. Napisałem takiego triggera:

CREATE TRIGGER t_pacjent

BEFORE INSERT ON Pacjent

FOR EACH ROW

BEGIN

dbms_output.put_line('Dodano pacjenta: ');

dbms_output.put_line('');

dbms_output.put_line('Nazwisko: '||:new.nazwisko);

dbms_output.put_line('Imie: '||:new.imie);

dbms_output.put_line('Data_urodzenia: '||:new.data_urodzenia);

dbms_output.put_line('Pesel: '||:new.pesel);

dbms_output.put_line('');

dbms_output.put_line('Adres: ');

dbms_output.put_line(:new.miasto||' '||:new.ulica||' '||:new.nr_budynku||'/'||:new.nr_mieszkania);

END;

i chciałbym aby się wyświetlił na stronie:

<?php


echo "";

echo "

| Nazwisko: | |
| Data urodzenia: | |
| Pesel: | |
| Miasto: | |
| Ulica: | |
| Nr budynku: | |
| Nr mieszkania: | |

"; echo "
"; $btn = "$_POST[btn]"; if ($btn == "Dodaj") { $dbh = new PDO('oci:dbname=localhost/XE', 'hr', 'haslo'); $s = $dbh->prepare("BEGIN DODAJ.PACJENTA('$_POST[imie]', '$_POST[nazwisko]', '$_POST[data_urodzenia]', $_POST[pesel], '$_POST[miasto]', '$_POST[ulica]', $_POST[nr_budynku],$_POST[nr_mieszkania]);END;"); $s->execute(); echo 'Dodano wpis do bazy'; } ?> [/code]