[PLSQL] Dodanie rekordu jeśli nie istnieje


(rafalski) #1

Wymyśliłem coś takiego, ale nie działa, będę wdzięczny za pomoc

CREATE PROCEDURE dodaj_gatunek(p_gatunek IN VARCHAR2)

IS

BEGIN

IF NOT EXIST (SELECT gatunek FROM Ksiazki_gatunki WHERE gatunek=p_gatunek)

BEGIN

INSERT INTO Ksiazki_gatunki (id_gatunku, gatunek) VALUES (seq_gatunki.nextval, p_gatunek);

END;

END dodaj_gatunek;

(Wojciechmuszynski) #2

Najprościej jest odczytać rekord w niejawnym kursorze. (select … into).

A jeżeli nie znajdzie (zgłosi błąd) to wtedy dodać.

Przykładowa procedura ma postać:

create procedure dodaj_gatunek(p_gatunek in varchar2)

 zv_gatunek varchar2(100);

is

begin

  select gatunek 

   into zv_gatunek

   from ksiazki_gatunki 

  where gatunek=p_gatunek;

 exception

  when no_data_found then

  insert into ksiazki_gatunki (id_gatunku, gatunek) 

             values (seq_gatunki.nextval, p_gatunek);


end dodaj_gatunek;

(Kojot) #3

A nie lepiej dodać unikalny index na kolumnie “gatunek” w tabeli “Ksiazki_gatunki” gwarantujący unikalność wartości w tej kolumnie?

Wtedy nie będzie trzeba za każdym razem sprawdzać czy taki rekord już istnieje, bo będzie to za nas robił system.

Tutaj jest składnia polecenia: http://www.techonthenet.com/oracle/indexes.php

Polecam takie rozwiązanie, ponieważ jest dużo wydajniejsze niż zwykłe sprawdzanie. Dzieje się tak dlatego, że system będzie trzymał swoją strukturę indexu i przy każdej operacji zapisu do tabeli będzie sprawdzał indeks pod kątem powtórzeń. Operacje na indexie są bardzo szybkie.


(Wojciechmuszynski) #4

Tylko wtedy trzeba w procedurze “przechwycić” błąd indeksu, tak aby w aplikacji nie rzucało, żadnymi ORA-mi.

Składnia w pseudokodzie byłaby następująca:

Nagłowek procedury

....

Insert into Ksiazki_gatunki (..)...

EXCEPTION

  WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN

    NULL;

end procedury;

Mój poprzedni kod PL/SQL jest nieco bardziej czytelny - widać logikę postępowania. W przypadku kodu z DUP_VAL_ON_INDEX zawsze będzie pytanie “jaki indeks”?

W przypadku tablicy Ksiazki_gatunki (mało rekordów) nie ma to większego znaczenia.

W przypadku dużej tablicy Twoja metoda będzie nieco szybsza, ale kosztem czytelności kodu.

(oczywiście zakładam istnienie indeksu w tabeli Ksiazki_gatunki -wtedy “select into” też będzie szybki)

Dodane 11.03.2013 (Pn) 20:33

Postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie jest to dużo wydajniejsze.

Utworzyłem odpowiednie skrypty testowe PL/SQL i kilka razy dodałem 100 tys. rekordów do tabeli w bazie Oracle.

Moja metoda była 2 razy wolniejsza, jeżeli wstawiany rekord nie istniał w bazie.

Za to jeżeli rekord już był, to moja procedura była 10x szybsza niż zdanie się na system, który pilnuje indeksu unikalnego!!

Pełne wyniki pomiarów wydajności procedur PL/SQL umieściłem na blogu:http://blog.bazydanych.net.pl/?p=15


(kmac++) #5

CREATE PROCEDURE dodaj_gatunek(p_gatunek IN VARCHAR2)

IS

v_licz number := 0;

BEGIN

– zliczam sobie rekordy dla podanego parametru

SELECT count(1) into v_licz FROM Ksiazki_gatunki WHERE lower(gatunek)=lower(p_gatunek);

if v_licz = 0 then

BEGIN

INSERT INTO Ksiazki_gatunki (id_gatunku, gatunek) VALUES (seq_gatunki.nextval, p_gatunek);

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

dbms_output.put_line(sqlerrm);

END;

end if;

END dodaj_gatunek;