Położenie tekstu - Pascal


(Ssp1) #1

może ktoś wie w jaki sposób wyśrodkować tekst w Pascalu (żeby był na środku ekranu)?

i koniecznie w CRT (nie tryb graficzny)

przejrzałam kilka kursów Pascala ale jakoś nie mogę znaleźć takiego polecenia..

:slight_smile:


(Grzegorz Ch) #2

znając szerokość ekranu w znakach oraz długość tekstu może łatwo obliczyć pozycję tekstu.

scrw - szerokość ekranu w znakach

txtw - długość tekstu w znakach

x - pozioma pozycja od początku linii.


x = (scrw - txtw)/2

znając podstawy pascala przetłumaczysz to sobie na ten język.


(rozwalkompa) #3

Z tego co pamiętam, to w trybie tekstowy szerokość ekranu jest stała i wynosi 80 znaków

USES CRT;

VAR

napis: string;

dl:byte;

BEGIN

napis:="tu wpisz napis do wyśrodkowania";

dl:=(80-Length(napis)) div 2;

gotoxy(dl,10);

write(napis);

gotoxy(1,1);

readln;

END.