Pomoc w rozpoznaniu błędu


(Mr Hektor) #1

Pisałem program konwertujący bitmapy na JPEG lub odwrotnie. Tak wygląda:

s2g08m.jpg

Jednak po wczytaniu obrazu, wybraniu typu konwersji i kliknięciu przycisku Konwertuj pokazuje się taki błąd:

lbqpv.jpg

Nie mam pojęcia gdzie zrobiłem błąd. Proszę o pomoc. To kod programu:

unit Unit9;


interface


uses

 Windows, Messages, JPEG, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ExtDlgs;


type

 TForm2 = class(TForm)

  Image1: TImage;

  OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;

  SavePictureDialog1: TSavePictureDialog;

  Button2: TButton;

  Button1: TButton;

  Label1: TLabel;

  RadioGroup1: TRadioGroup;

  procedure Button1Click(Sender: TObject);


  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private

  { Private declarations }

 public

  { Public declarations }

 end;


var

 Form2: TForm2;

 Bitmap: TBitmap;implementation


{$R *.dfm}


procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin

if openpicturedialog1.execute

then image1.picture.loadfromfile(openpicturedialog1.filename);

Button2.Enabled:= True;

end;procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);


var

 JPEGImage: TJPEGImage;

 Bitmap: TBitmap;


    begin

    case RadioGroup1.ItemIndex of

    0:

 try

  JPEGImage:=TJPEGImage.Create;

  JPEGImage.CompressionQuality:=80;

  JPEGImage.Assign(Bitmap);

  if SavePictureDialog1.Execute then

   JPEGImage.SaveToFile(SavePictureDialog1.FileName);

   Label1.Caption:='Done!';


 finally

  Bitmap.Free;

  JPEGImage.Free;


end;


1:

  try

  Bitmap:=TBitmap.Create;

  with Bitmap do

  begin

   PixelFormat:=pf24bit;

   Height:=JPEGImage.Height;

   Width:=JPEGImage.Width;

   Canvas.Draw(0,0, JPEGImage);

  end;

  if SavePictureDialog1.Execute then

   Bitmap.SaveToFile(SavePictureDialog1.FileName);


 finally

  Bitmap.Free;

  JPEGImage.Free;

 end;

end;

     end;
end.

([alex]) #2
  with Bitmap dobegin:=pf24bit;Height:=JPEGImage.Height;Width:=JPEGImage.Width; [/code][b]JPEGImage[/b] - nie zainicjalizowana referencja do klasy

(Mr Hektor) #3

Dzięki, to już coś.


([alex]) #4

pod case 1: wystarczy

if SavePictureDialog1.Execute then image1.picture.Bitmap.SaveToFile(SavePictureDialog1.FileName); [/code]

i nic więcej.


(Mr Hektor) #5

Teraz mi podkreśla 4. od końca end na czerwono :frowning:


([alex]) #6

Sformatuj kod po ludzku to zobaczysz gdzie end; zapomniałeś lub zbędny postawiłeś.

Albo daj cały kod to ktoś ci może wskaże (o ile odruchy wymiotne nie zdominują :stuck_out_tongue: ), ale i tak lepiej sformatować.


(Mr Hektor) #7

Tak to wygląda:


([alex]) #8

Bo masz całego tego try wywalić, wierszy 70-85 włącznie. Ten kod co podałem to zamiast całości przypadku BMP.

PS: Nadał przypominam o formatowaniu kodu.