Pomocy problem z logami

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:05:24, on 2010-01-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\V5\StartAutorun.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\V5\KMConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\cs\groupmanager.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\V5\KMWDSrv.exe

C:\Program Files\LG Soft India\forteManager\bin\Monitor.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Performance Drivers\nvPDsvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\System32\nvSCPAPISvr.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Garena\Garena.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Burn4Free Toolbar Helper - {D187A56B-A33F-4CBE-9D77-459FC0BAE012} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.3\Burn4Free_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Burn4Free Toolbar - {4F11ACBB-393F-4C86-A214-FF3D0D155CC3} - C:\Program Files\Burn4Free Toolbar\v3.3.0.3\Burn4Free_Toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunkist2k] C:\Program Files\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM…\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM…\Run: [KMConfig] “C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\V5\StartAutorun.exe” KMConfig.exe

O4 - HKLM…\Run: [VolPanel] “C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LanguageShortcut] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LGODDFU] “C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe” blrun

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [GroupManager] D:\cs\groupmanager.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [ALLUpdate] “C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe” “sleep”

O4 - HKCU…\Run: [iGoD] “C:\Documents and Settings\SysOp\Pulpit\iGoDr01632.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\SysOp\USTAWI~1\Temp\herss.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,4,N (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: forteManager.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Usługa bramy warstwy aplikacji (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\V5\KMWDSrv.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Performance Driver Service - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Performance Drivers\nvPDsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvSCPAPISvr.exe

End of file - 8253 bytes

Komputer sie nie wylącza zainstalowane programy nie chca sie wlaczac pomocy bo nie wiem co robic a format obecnie nie jest mozliwy

Problemem nie są logi, tylko widoczne w nich infekcje.

Zawartość logów wklejasz na wklej.org, wklej.to lub nopaste.pl, a w poście dajesz link.

Pokaż logi z narzędzi:

:arrow: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

:arrow: System Repair Engineer

bonhart ,

Proszę zapoznać się z tematem TYTUŁOWANIE TEMATÓW DOTYCZĄCYCH LOGÓW i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Wklejanie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń

Proszę poprawić pisownię w opisie problemu. W celu dokonania korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.