Probelm z plikiem .rtf


(Kolo37) #1

Witam pisałem prace w Word Pad gdy już skończyłem zapisałem prace, praca zapisała się w pliku .RTF. Teraz gdy go otwieram programem to nic nie ma.Próbowałem większością programów służących do otwierania tego typu plików.Gdy otworze ten plik za pomocą notatnika pokazuje się,:

{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset238{\*\fname Arial;}Arial CE;}{\f1\fnil\fcharset0{\*\generator Msftedit 5.41.21.2506;}\viewkind4\uc1\pard\lang1045\f0\fs20\tab\tab\tab Praca Kontrolna z Historii\par

\par

\par

Anetta Bartnicka\par

ULO-L09\par

Semestr 4\par

\par

\tab\tab Zimna Wojna - Przyczyny Powstania i Skutki\par

\par

Zimna wojna -Stan napi\'eacia oraz rywalizacji ideologicznej i politycznej pomi\'eadzy Zwi\'b9zkiem Radzieckim i autonytranymi pa\'f1stwami sojalistycznymi uzale\'bfnionymi od ZSRR, a demokracznymi pa\'f1stwami kapitana listyczuyni pod przyw\'f3d\'9ftwem Stan\'f3w Zjednoczonych.\par

Zimnej wolnie towarzyszy\'b3 intensywny wy\'9ccig zbrojeci spowodowany stanem wzajemnej nieufno\'9cci oraz ideologicznymi za\'b3o\'bfenia mi komunizmu d\'b9\'bf\'b9cego do rozszerzenia zasi\'eagu \'9cwiatowej rewolucji proletariackiej z jednej strony, z drugiej za\'9c, d\'b9\'bfeniami kraj\'f3w zachodnich do powstrzymywania rozszerzania si\'ea wp\'b3yw\'f3w ZSRR na \'9cwiecie.\par

Ju\'bf na okresie II wojjy \'9cwiatowej pami\'eadzy pa\'f1stwami sprzymierzonymi doochodzilo do spor\'f3w. Dotyczy to zw\'b3aszcza Rosji z jednej strony a pa\'f1stwami anglosaskimi (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Ameryki) z drugiej strony. Spory te zaostrzy\'b3y si\'ea po zako\'f1czeniu dzia\'b3a\'f1 wojennych. Historycy twierdza, ze ostatni\'ea w wiar\'ea zgodn\'b9 wsp\'f3\'b3prac\'b9 by\'b3a konfer\'eacje w poczdamie i wytorzenie procesu zbrodniarzom hitlerowskim w Nocrymbarze. W kr\'f3tkim czasie po wojnie rozpocz\'ea\'b3a si\'ea wschodnio - za zbrodnie wywalizecja na arecie mi\'eadzynarodowej. Dochodzi\'b3o do niej zw\'b3aszcza w dziedzinie rozwoju gospodarki i rozbudowy armii (w latach 1945-1947 ). Konflikt zdawa\'b3 si\'ea nieunikniony i wynika\'e6 mia\'b3 z dw\'f3ch zupe\'b3nie r\'f3\'bfnych ideologii g\'b3oszonych przez pa\'f1stwa zwyci\'easkie . Z jednej strony Stalin g\'b3osi\'b3 zaostrzenie walki klas i rozbudow\'ea socjalizmu, z drugiej przyw\'f3dcy Ameryki postulowali polityk\'ea powstrzymania rozwoju socjalizmu , jako ideologi zgubnej.Stany Zjednoczone zadeklarowa\'b3y wszelk\'b9 pomoc ,r\'f3wnie\'bf zbrojn\'b9 wszystkim pa\'f1stwom zagro\'bfonym widmem komunizmu . Dok\'b3adnej daty rozpocz\'eacia zimnej wojny nie da si\'ea okre\'9cli\'e6, wiadomo natomiast , \'bfe pierwsze dwa lata po wojnie by\'b3y kluczowe dlajej og\'b3oszenia . Winston Churchill na jednym ze swoich przem\'f3wie\'f1 m\'f3wi\'b3 o "\'bfelaznej kurtynie ", kt\'f3ra zapada na \'9crodek Europy.\par

\par

           WOJNA KOREA\'d1SKA\par

\par

ZSRR nieustannie stara\'b3o si\'ea os\'b3abi\'e6 pot\'eag\'ea Stan\'f3w Zjednoczonych we wszystkich mo\'bfliwych dziedzinach i robi\'b3o to niekiedy skutecznie. Oto USA straci\'b3a monopol broni atomowej . Za spraw\'b9 wykradzionej przez rosyjskich szpieg\'f3w technologii, sowieckim naukowcom uda\'b3o si\'ea stworzy\'e6 w\'b3asn\'b9 bomb\'ea. W chwilach triumf sw\'f3j \'9cwi\'eatowali komuni\'9cci , kt\'f3rzy ostatecznie przyj\'eali pe\'b3ni\'ea w\'b3adzy. Jedynym ostatnim wolnym bastionem sta\'b3 si\'ea Taiwan, kt\'f3ry po dzi\'9c dzie\'f1 uwa\'bfany jest przez chi\'f1ski rz\'b9d za zbuntowan\'b9 prowincj\'ea . Po w\'b3adz\'ea zaprowadzi\'b3 komunist\'f3w charyzmatyczny Mao Tse-tung. \'8cwiat\'b3o dzienne ujrza\'b3a Chi\'f1ska Republika Ludowa . Zar\'f3wno sukcesy rosyjskiej techniki wojskowej jak i opanowanie przez komunist\'f3w tak wielkiego kraju jak Chiny doprowadzi\'b3y do du\'bfej przewagi komunizmu w skali \'9cwiatowej . Sytuacja nie wydawa\'b3a si\'ea tak napi\'eata w Europie , gdy\'bf obecno\'9c\'e6 wojsk ameryka\'f1skich w tym rejonie by\'b3a mniejsza ni\'bf w Europie . Jednak to nie na Starym Kontynencie dosz\'b3o do pierwszej wojny , ale w\'b3a\'9cnie w Azji. \par

Dnia 25 czerwca 1950 r. wojska Korei P\'f3\'b3nocnej przekroczy\'b3y r\'f3wnole\'bfnik ustalaj\'b9cy granic\'ea pomi\'eadzy p\'f3\'b3noc\'b9 a po\'b3udniow\'b9 Kore\'b9 i tym samym uznano , \'bfe rozpocz\'ea\'b3a si\'ea wojna napastnicza . Odpowiedzi Rady Bezpiecze\'f1stwa Organizacji Narod\'f3w Zjednoczonych by\'b3a b\'b3yskawiczna i zdecydowana . Og\'b3oszono rezolucj\'ea , kt\'f3ra wzywa\'b3a do udzielenia pomocy Korei Po\'b3udniowej . Pierwsze odpowiedzia\'b3y Stany Zjednoczone , wiedz\'b9c w tym zapewne szans\'ea na umocnienie swoich wp\'b3yw\'f3w na kontynencie Azjatyckim . Obok amerykan\'f3w pomocy korea\'f1czykom udzieli\'b3o 19 pa\'f1stw , Wojska Korei Po\'b3udniowej by\'b3y nie przygotowane na tak\'b9 skal\'ea i w efekcie ju\'bf 3 dnia w r\'eakach armii p\'f3\'b3nocnej znajdowa\'b3 si\'ea Seul. Jednak do tego czasu desantu dokona\'b3y wojska ONZ-tu i rozpocz\'ea\'b3a si\'ea kontrofensywa . Dwa tygodnie trwa\'b3o wypieranie agresora za 38 r\'f3wnole\'bfnik , ale nie zatrzymano si\'ea na nim . Natarcie posz\'b3o dalej i w efekcie w r\'eakach wojsk koalicyjnych znalaz\'b3o si\'ea ca\'b3e pa\'f1stwo Kim Ir Sena . \par

W\'b3adze Chi\'f1skiej Republiki wys\'b3a\'b3y na pomoc "ochotnik\'f3w", kt\'f3rz w liczbie kilku milion\'f3w wyparli armi\'ea ONZ-tu z Korei P\'f3lnocnej . Po raz kolejny Seul znalaz\'b3 si\'ea pod okupacj\'b9 \par

(styczen 1951). Sytuacja ustabilizowa\'b3a po po\'b3owie stycznia i marsz komunist\'f3w zosta\'b3 zatrzymany . Po raz kolejny wojska sprzymierzone otworzy\'b3y natarcie z udzia\'b3em lotnictwa i ci\'ea\'bfkiego sprz\'eatu. Front zatrzyma\'b3 si\'ea na 38 r\'f3wnole\'bfniku . A meryka znalaz\'b3a si\'ea w kropce . Z jednej strony nie chcia\'b3a zostawia\'e6 sytuacji w kszta\'b3cie obecnym , z drugiej strony musia\'b3a zmierzy\'e6 si\'ea z armi\'b9 chi\'f1sk\'b9 i potencja\'b3em atomowym ZSSR, kt\'f3ry produkowa\'b3 coraz wi\'eacej bomb i rakiet maj\'b9cych je przenosi\'e6. To w\'b3a\'9cnie z tego ostatniego wzgl\'eadu prezydent Truman odrzuci\'b3 plan MacArthura zak\'b3adaj\'b9cy bombardowanie miast chi\'f1skich. Chcia\'b3 w ten spos\'f3b zmusi\'e6 "ochotnik\'f3w"do wycofania si\'ea . Poniewa\'bf genera\'b3 nie chcia\'b3 zrezygnowa\'e6 ze swoich plan\'f3w wojny nuklearnej , prezydent odwo\'b3a\'b3 go z Korei. Do pierwszego prze\'b3omu dosz\'b3o w marcu 1853r. kiedy umar\'b3 Stalin, przyw\'f3dca Zwi\'b9zku Sowieckiego i g\'b3\'f3wny komunistyczny decydent. Dosz\'b3o do \'9cwiatowej odwil\'bfy politycznej i rozpr\'ea\'bfenia w stosunkach mi\'eadzynarodowych. W Korei po d\'b3ugim okresie rokowa\'f1 ostatecznie podpisano porozumienie pokojowe dnia 27 lipca 1953r.\par

Zawieszono wszystkie dzia\'b3ania zbrojne i potwierdzono podzia\'b3 Korei wzd\'b3u\'bf 38 r\'f3wnoleznika \par

\par

\par

                 KRYZYS KUBA\'d1SKI\par

\par

\par

Kryzys w Zatoce Swi\'f1 z 1961r i kryzys Kuba\'f1ski z nast\'eapnego roku ponownie postawi\'b3 obydwa bloki na kraw\'eadzi wojny nuklearnej , a \'9cwiat na kraw\'eadzi wojny \'9cwiatowej. W 1959r autorytarne rz\'b9dy Fulgencia Batisty na Kubie zosta\'b3y zast\'b9pione przez komunistyczn\'b9 dyktatur\'ea Fidela Castro. Po zawarciu sojuszu pomi\'eadzy Kub\'b9 a ZSSR , Stany Zjednoczone , zgodnie z now\'b9 doktryn\'b9 wojskow\'b9 opracowan\'b9 przez Robera McNamar\'ea , usi\'b3owa\'b3y obali\'e6 nowe rz\'b9dy na Kubie zbrojnie rekami agent\'f3w CIA. Ich l\'b9dowanie w Zatoce \'8cwi\'f1 zako\'f1czy\'b3o si\'ea pora\'bfka i kompromitacj\'b9 USA. Po tym wydarzeniu Kuba otworzy\'b3a swoje terytorium dla sowieckie broni masowego ra\'bfenia zdolnej osi\'b9gn\'b9\'e6 terytorium USA , a I Sekretarzem Partii Komunistycznej ZSSR Nikit\'b9 Chruszczewem. Na skutek kryzysu ZSSR wycofa\'b3 swe rakiety z Kuby, a USA z Turcji cho\'e6 to posuni\'eacie planowane by\'b3o ju\'bf wcze\'9cniej . Kryzys Kuba\'f1ski , wydarzenie stawiaj\'b9ce \'9cwiat nad przepa\'9cci\'b9 wojny, zosta\'b3 rozwi\'b9zany pokojowo i przyni\'f3s\'b3 wzgl\'eadne zwyci\'eastwo Stanom Zjednoczonym.\par

W latach 60 i 70 konflikty zimnej wojny coraz cz\'ea\'9cciej przybiera\'b3y charakter peryferyjny. Najbardziej charakterystycznym przejawem tej tendencji by\'b3a wojna w Wietnamie , toczona z niepowodzeniem przez Stany Zjednoczone i grup\'ea pa\'f1stw sojuszniczych do 1975r. Wojna zako\'f1czy\'b3a si\'ea kl\'eask\'b9 Zachodu i opanowaniem ca\'b3ego Wietnamu przez komunistyczn\'b9 p\'f3\'b3noc, wspieran\'b9 przez Chiny i Zwiazek Radziecki.Obydwa bloki-w ramach konflikt\'f3w peryferyjnych, udzieli\'b3y te\'bf wsparcia dla przewrot\'f3w politycznych w pa\'f1stwach trzeciego \'9cwiata. \par

Bardzo wa\'bfnym wydarzeniem dla zimnej wojny by\'b3a interwencja w roku 1968i doktryna nowego Szefa Komunistycznej Partii ZSSR Leonida Bre\'bfniewa o ograniczonej suwerenno\'9cci Pa\'f1stw bloku wschodniego. Wedle doktryny Bre\'bfniewa , interes komunizmu przewa\'bfa\'b3 nad zasad\'b9 suwerenno\'9cci pa\'f1stw i blok komunistyczny mia\'b3 prawo interweniowa\'e6 zbrojnie dla zachowania po\'bf\'b9danego ustroju.\par

\par

              INTERWENCJA RADZIECKA W AFGANISTANIE.\par

\par

\par

Radziecka interwencja w Afganistanie by\'b3a dziewi\'eacioletnia wojn\'b9 Zwi\'b9zku Radzieckiego wspieraj\'b9c\'b9cego afga\'f1ski rezim komunistyczny przeciw partyzantce mud\'bfached\'f3w na terytorium Afga\'f1stanu. ZSSR chcia\'b3 umocni\'e6 i utrzyma\'e6 u w\'b3adzy rz\'b9dy komunistyczne w Afganistanie. Trwa\'b3a od 25 grudnia 1979r do 15 lutego 1989roku.\par

Od 1978r komunistyczny rz\'b9d prowadzi\'b3 polityk\'ea \'9ccis\'b3ego sojuszu ze Zwiazkiem Radzieckim , kt\'f3ry jako pierwszy uzna\'b3 nowe w\'b3adze podpisuj\'b9c dwustronny uk\'b3ad o wsp\'f3\'b3pracy i wzajemnej pomocy. Nur Mohammed Taraki og\'b3osi jednoczesnie wdro\'bfenie programu radykalnych zmian spo\'b3ecznych , kt\'f3re w rezultacie mia\'b3y doprowadzi\'e6 do zniszczenia tradycji i przeobrazenia struktury spo\'b3ecznej. Postawiono na forsown\'b9 industrializacj\'ea i laicyzacj\'ea kraju bez liczenia si\'ea ze spo\'b3eczno-gospodarczymi realiami i rradycjami. Mimo, i\'bf zlikwidowano zad\'b3u\'bfenie gospodarstw wiejskich, obci\'b9\'bfenie hipotek gruntowych i wprowadzono obowi\'b9zek edukacji dla dzieci, zastosowano jednocze\'9cnie masowy terror polityczny i agresywn\'b9 kampani\'ea antyreligijn\'b9 . Wymierzony w przyw\'f3dc\'f3w religijnych terror , przejawi\'b3 si\'ea m.in. publicznym paleniem Koranu, mordowaniem islamskich duchownych iman\'f3w, czy eksterminacj\'b9 ca\'b3ych klan\'f3w - reprezentuj\'b9cych g\'b3\'f3wnie orientacj\'ea szyick\'b9. Ustanowiono tak\'bfe zakaz praktyk religijnych wszystkich wyzna\'f1, dotycz\'b9cych tak\'bfe \'afyd\'f3w z Kabulu.\par

Represje afga\'f1skich komu\'f1st\'f3w wywo\'b3ywa\'b3y spo\'b3eczny sprzeciw , do marca 1979r protesty przerodzi\'b3y si\'ea w antykomunistyczn\'b9 rebeli\'ea o charakterze og\'f3lnokrajowym, kt\'f3rej g\'b3\'f3wnym czynnikiem jednocz\'b9cym by\'b3 Islam . Czynnikiem inicjuj\'b9cym zbrojny sprzeciw by\'b3a masara w wiosce Kerala, w kt\'f3rej afga\'f1ska armia wymardowa\'b3a 1700 mieszka\'f1c\'f3w - ca\'b3\'b9 ludno\'9c\'e6 rozstrzelano , a nast\'eapnie ludzkie cia\'b3a zepchni\'eato spychaczami do do\'b3\'f3w i zagrzebano.W kr\'f3tkim czasie rebelianci dowodzeni przez Chana ( by\'b3ego oficera armii afga\'f1skiej) opanowali miasto Herat, zabijaj\'b9c cywilnych i wojskowych doradc\'f3w radzieckich( w tym lekarzy, piel\'eagniarki, in\'bfynier\'f3w , mechanik\'f3w). Nur Mohammed Taraki i komuni\'9cci afga\'f1scy za\'bfadali od ZSSR realnego wsparcia , gdy\'bf sytuacja wymyka\'b3a si\'ea spod kontroli. W marcu 1979r sowieckie MIG-i dokona\'b3y nalotu bombowego na miasto Herat powoduj\'b9c \'9cmierci tysi\'eacy ludzi. \par

Atak na Herat nie przyni\'f3s\'b3 jednak skutk\'f3w. \par

Wojna w Afganistanie spowodowa\'b3a przyspieszony upadek Zwi\'b9zku Radzieckiego. S\'b3abo\'9c\'e6 doktryny militarnej pa\'f1stwa radzieckiego w starciu z partyzantami, spowodowa\'b3a zmian\'ea postrzegania na arenie mi\'eadzynarodowej rzeczywistej warto\'9cci bojowej Armii Radzieckiej i jej przysz\'b3ych szans w ewentualnym konflikcie z pa\'f1stwami zachodnimi-brak zwyci\'eastwa ZSSR w Afganistanie nie oznacza\'b3 jednak \'bfe Armia Radziecka zosta\'b3a uznana na zachodzie za niegro\'bfn\'b9.\par

Os\'b3abienie autorytetu pa\'f1stwowego ZSSR i jego przyw\'f3dc\'f3w , przyczyni\'b3o si\'ea do ko\'f1ca zimnej wojny. Dodatkowym czynnikiem przyspieszaj\'b9cym upadek ZSSR by\'b3 spowodowany radzieck\'b9 interwencj\'b9 brak ratyfikacji przez Kongres Stan\'f3w Zjednoczonyh porozumienia w sprawie ograniczenia zbroje\'f1 strategicznych.\par

Zrujnowanie gospodarki Afganistanu i gwa\'b3towne zubo\'bfenie jego spo\'b3eczenstwa, zniszczenia kultury oraz masowa emigracja ludno\'9cci by\'b3y kolejnymi efektami wojny.\par

\par

Wojna przyczyni\'b3a si\'ea do trwaj\'b9cego po dzi\'9c dzie\'f1 przebudzenia my\'9cli islamskiej w \'9cwiecie muzu\'b3ma\'f1skim wraz z jego straszliwymi dla zachodu konsekwencjami. Wiara \'bfe bogatszy , lepiej rozwini\'eaty i wi\'eakszy "niewierny"kraj mo\'bfna pokona\'e6, by\'b3a r\'f3wnie\'bf wynikiem podziwu dla odwagi zwyci\'easkiego narodu afga\'f1skiego. To w\'b3a\'9cnie wojna w Afganistanie uczyni\'b3a Osam\'ea bin Ladena takim, jakim \'9cwiat m\'f3g\'b3 go pozna\'e6 11 wrzesnia 2001r-bezwzgl\'eadnego.\par

\par

\lang1033\f1\par

(marcin82) #2

Skopiuj go gdzieś i próbuj konwersji, chyba nic innego nie pozostało:

http://www.softinterface.com/Convert-Do ... mentow.htm

Google tam pokazuje jeszcze sporo wyników.


(Agatonster) #3

CeMeK ,

Poradnik dla Ciebie

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Whiteboy88) #4

RTF (Rich Text Format) - Masz ------>> http://www.dobreprogramy.pl/Word-Viewer ... 12113.html

Miałem kiedyś ten sam problem :slight_smile: