Problem podczas rozłączania neta

Mam neta z Netii na modemie thomson SpeedTouch 330.

System: Winda XP

Od 2 dni podczas rozłączania połączenia z netem wyskakuje niebieski ekran z info: “system został zatrzymany w celu uniknięcia uszkodzenia komputera. Jeżeli w komunikacie był podany sterownik to należy go wyłączyć albo poprosić producenta o aktualizację biosu”.

Następnie odbywa się zrzucanie pamięci fizycznej na twardy dysk.

restart kompa

Po uruchomieniu systemu raport o błędzie:

Sygnatura błędu

BCCode : 1000008e BCP1 : 80000003 BCP2 : 804E3586 BCP3 : F78A2C58

BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1

Pliki dołączone do raportu

C:\DOCUME~1\WILQ\USTAWI~1\Temp\WER5854.dir00\Mini100707-08.dmp

C:\DOCUME~1\WILQ\USTAWI~1\Temp\WER5854.dir00\sysdata.xml

NOD32 nie wykrywa żadnych wirusów.

Dołączam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:42:06, on 2007-10-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Zainstalowane Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Trust\3021B WIRELESS OPTICAL DESKSET\Keyboard\kbdap32a.EXE

C:\Program Files\Trust\3021B WIRELESS OPTICAL DESKSET\Mouse\mouse32a.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Programy\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools] “D:\Zainstalowane Programy\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\3021B WIRELESS OPTICAL DESKSET\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM…\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\3021B WIRELESS OPTICAL DESKSET\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe” /updateexetsr

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - Global Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\ZAINST~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\ZAINST~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{B6D80626-B59E-44A8-9016-2314CD344E61}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

Pomocy bo już mnie szlak trafia.

:frowning: