Problem z emule

Witam. Przy probie wlaczenia emula wyskakuje mi komunikat “Wystąpił problem z aplikacją eMule i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.” Z dr watsona wyczytalem w notatniku o jakim bledzie

*----> Lista zadań <----*

0 System Process

4 System

628 smss.exe

684 csrss.exe

708 winlogon.exe

752 services.exe

768 lsass.exe

936 svchost.exe

984 svchost.exe

1016 svchost.exe

1072 svchost.exe

1104 svchost.exe

1216 spoolsv.exe

1404 nvsvc32.exe

1500 pctsAuxs.exe

1528 pctsSvc.exe

1732 Explorer.EXE

1840 SOUNDMAN.EXE

1848 pctsTray.exe

1864 AutoConnect.exe

1892 ctfmon.exe

2472 alg.exe

2796 svchost.exe

2456 svchost.exe

2496 svchost.exe

2532 svchost.exe

3072 iexplore.exe

4720 emule.exe

4800 NOTEPAD.EXE

4828 drwtsn32.exe

*----> Lista modułów <----*

(0000000000390000 - 0000000000399000: C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll

(0000000000400000 - 0000000000b63000: C:\Program Files\eMule\emule.exe

(000000005a000000 - 000000005a01f000: C:\Program Files\Spyware Doctor\klg.dat

(000000005dca0000 - 000000005dce5000: C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

(0000000061410000 - 0000000061534000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

(00000000636e0000 - 0000000063709000: C:\Program Files\Spyware Doctor\smumhook.dll

(0000000072f90000 - 0000000072fb6000: C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

(0000000076360000 - 000000007637d000: C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL

(0000000076b20000 - 0000000076b4e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

(0000000077110000 - 000000007719b000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

(00000000771b0000 - 000000007727e000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

(00000000773c0000 - 00000000774c3000: C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll

(00000000774d0000 - 000000007760d000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

(0000000077a70000 - 0000000077b06000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

(0000000077b10000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

(0000000077b30000 - 0000000077b52000: C:\WINDOWS\system32\Apphelp.dll

(0000000077bf0000 - 0000000077bf8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

(0000000077c00000 - 0000000077c58000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

(0000000077dc0000 - 0000000077e6c000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

(0000000077e70000 - 0000000077f02000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

(0000000077f10000 - 0000000077f59000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

(0000000077f60000 - 0000000077fd6000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

(0000000077fe0000 - 0000000077ff1000: C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

(000000007c800000 - 000000007c8fd000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

(000000007c900000 - 000000007c9b1000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

(000000007c9c0000 - 000000007d1de000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

(000000007e360000 - 000000007e3f1000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x1274 <----*

eax=f1e0a988 ebx=7ffd9000 ecx=fffffffc edx=2e805a1c esi=00340038 edi=00390038

eip=00e8b07c esp=0012ffc4 ebp=0012fff0 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000282

funkcja:

No prior disassembly possible

00e8b07c ?? ???

00e8b07e ?? ???

00e8b080 ?? ???

00e8b082 ?? ???

00e8b084 ?? ???

00e8b086 ?? ???

00e8b088 ?? ???

00e8b08a ?? ???

00e8b08c ?? ???

BŁĄD ->00e8b07c ?? ???

Error 0x00000001

00e8b07e ?? ???

00e8b080 ?? ???

00e8b082 ?? ???

00e8b084 ?? ???

00e8b086 ?? ???

00e8b088 ?? ???

00e8b08a ?? ???

00e8b08c ?? ???

00e8b08e ?? ???

00e8b090 ?? ???

*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll -

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

ChildEBP RetAddr Args to Child

0012ffc0 7c817067 00390038 00340038 7ffd9000 0xe8b07c

0012fff0 00000000 006fceac 00000000 78746341 kernel32!RegisterWaitForInputIdle+0x49

*----> Zrzut stosu <----*

000000000012ffc4 67 70 81 7c 38 00 39 00 - 38 00 34 00 00 90 fd 7f gp.|8.9.8.4…

000000000012ffd4 05 00 00 c0 c8 ff 12 00 - e8 fb 12 00 ff ff ff ff …

000000000012ffe4 c0 9a 83 7c 70 70 81 7c - 00 00 00 00 00 00 00 00 …|pp.|…

000000000012fff4 00 00 00 00 ac ce 6f 00 - 00 00 00 00 41 63 74 78 …o…Actx

0000000000130004 20 00 00 00 01 00 00 00 - 98 24 00 00 c4 00 00 00 …$…

0000000000130014 00 00 00 00 20 00 00 00 - 00 00 00 00 14 00 00 00 … …

0000000000130024 01 00 00 00 06 00 00 00 - 34 00 00 00 14 01 00 00 …4…

0000000000130034 01 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 …

0000000000130044 00 00 00 00 00 00 00 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00 …

0000000000130054 00 00 00 00 00 00 00 00 - 14 02 00 00 9c 01 00 00 …

0000000000130064 00 00 00 00 5b 49 59 2d - b0 03 00 00 32 00 00 00 …[iY-…2…

0000000000130074 e4 03 00 00 d2 02 00 00 - 00 00 00 00 e4 02 02 83 …

0000000000130084 b8 06 00 00 46 00 00 00 - 00 07 00 00 ea 02 00 00 …F…

0000000000130094 00 00 00 00 d2 d5 8c d1 - ec 09 00 00 46 00 00 00 …F…

00000000001300a4 34 0a 00 00 ea 02 00 00 - 00 00 00 00 2e ad 6a d8 4…j.

00000000001300b4 20 0d 00 00 46 00 00 00 - 68 0d 00 00 04 03 00 00 …F…h…

00000000001300c4 10 00 00 00 04 00 00 00 - d4 00 00 00 02 00 00 00 …

00000000001300d4 01 00 00 00 14 01 00 00 - 8c 0f 00 00 01 00 00 00 …

00000000001300e4 02 00 00 00 a0 10 00 00 - 2c 03 00 00 01 00 00 00 …,…

00000000001300f4 04 00 00 00 cc 13 00 00 - 50 10 00 00 02 00 00 00 …P…

*----> Zrzut stanu dla wątku o identyfikatorze 0x1278 <----*

eax=00000103 ebx=012ffed0 ecx=012ffe90 edx=7c90e4f4 esi=00000000 edi=7ffd9000

eip=7c90e4f4 esp=012ffea8 ebp=012fff44 iopl=0 nv up ei pl zr na po nc

cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000 efl=00000246

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll -

funkcja: ntdll!KiFastSystemCallRet

7c90e4da e829000000 call ntdll!RtlRaiseException (7c90e508)

7c90e4df 8b0424 mov eax,[esp]

7c90e4e2 8be5 mov esp,ebp

7c90e4e4 5d pop ebp

7c90e4e5 c3 ret

7c90e4e6 8da42400000000 lea esp,[esp]

7c90e4ed 8d4900 lea ecx,[ecx]

ntdll!KiFastSystemCall:

7c90e4f0 8bd4 mov edx,esp

7c90e4f2 0f34 sysenter

ntdll!KiFastSystemCallRet:

7c90e4f4 c3 ret

7c90e4f5 8da42400000000 lea esp,[esp]

7c90e4fc 8d642400 lea esp,[esp]

ntdll!KiIntSystemCall:

7c90e500 8d542408 lea edx,[esp+0x8]

7c90e504 cd2e int 2e

7c90e506 c3 ret

7c90e507 90 nop

ntdll!RtlRaiseException:

7c90e508 55 push ebp

7c90e509 8bec mov ebp,esp

*----> Wsteczne śledzenie stosu <----*

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll -

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

ChildEBP RetAddr Args to Child

012fff44 77de8601 00000002 012fff6c 00000000 ntdll!KiFastSystemCallRet

012fffb4 7c80b713 00000000 7c91428f 00000000 ADVAPI32!WmiFreeBuffer+0x24e

012fffec 00000000 77de845a 00000000 00000000 kernel32!GetModuleFileNameA+0x1b4

*----> Zrzut stosu <----*

00000000012ffea8 2c df 90 7c 74 95 80 7c - 02 00 00 00 d0 fe 2f 01 ,…|t…|…/.

00000000012ffeb8 01 00 00 00 01 00 00 00 - 04 ff 2f 01 e0 2e 10 01 …/…

00000000012ffec8 60 66 e3 77 00 10 00 00 - 88 00 00 00 94 00 00 00 `f.w…

00000000012ffed8 c0 fe 2f 01 58 40 0e e1 - dc ff 2f 01 c0 9a 83 7c …/.X@…/…|

00000000012ffee8 40 0b 81 7c 00 10 00 00 - 14 00 00 00 01 00 00 00 @…|…

00000000012ffef8 00 00 00 00 00 00 00 00 - 10 00 00 00 00 a2 2f 4d …/M

00000000012fff08 ff ff ff ff 00 10 00 00 - 00 90 fd 7f 00 e0 fd 7f …

00000000012fff18 dc ff 2f 01 04 ff 2f 01 - d0 fe 2f 01 06 00 00 00 …/…/…/…

00000000012fff28 02 00 00 00 c4 fe 2f 01 - 06 00 00 00 dc ff 2f 01 …/…/.

00000000012fff38 c0 9a 83 7c 68 96 80 7c - 00 00 00 00 b4 ff 2f 01 …|h…|…/.

00000000012fff48 01 86 de 77 02 00 00 00 - 6c ff 2f 01 00 00 00 00 …w…l./…

00000000012fff58 e0 93 04 00 01 00 00 00 - 8f 42 91 7c 00 00 00 00 …B.|…

00000000012fff68 00 00 00 00 88 00 00 00 - 94 00 00 00 00 10 00 00 …

00000000012fff78 e0 2e 10 01 00 00 00 00 - 00 10 00 00 e8 3e 10 01 …>…

00000000012fff88 00 67 e3 77 28 00 00 00 - e0 66 e3 77 00 10 00 00 .g.w(…f.w…

00000000012fff98 00 00 00 00 00 67 e3 77 - e0 2e 10 01 e0 66 e3 77 …g.w…f.w

00000000012fffa8 e5 03 00 00 00 10 00 00 - e8 3e 10 01 ec ff 2f 01 …>…/.

00000000012fffb8 13 b7 80 7c 00 00 00 00 - 8f 42 91 7c 00 00 00 00 …|…B.|…

00000000012fffc8 00 00 00 00 00 e0 fd 7f - 00 86 7f 89 c0 ff 2f 01 …/.

00000000012fffd8 88 d9 5b 89 ff ff ff ff - c0 9a 83 7c 20 b7 80 7c …[…| …|

Prosze o pomoc z góry dzieki.

czy przeinstalowanie programu przynosi jakiś skutek :?:

=P~

Pozdrawiam,

Danielson

Tak przeinstalowalem nawet starsze wersje zainstalowalem nie pomoglo . Dodalem do wykluczen w centrum zabezpieczen , zainstalowalem od nowa system xp i dopoki nie zrestrowalem komputrera program dzialal . Probowalem nawet odistalowac programy ktore zainstlowalem po emulu , wyinstalowalem nawet dr watsona , usunelem z rejesrtru klucze , wylaczylem nawet raporty wtedy zadnej reakcji po wlaczeniu emula . Brak mi pomyslów .

Drexler36 ,

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

Proszę poprawić pisownię w opisie problemu. W celu dokonania korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.