Problem z gzmrt.dll

gdy włączam komputer pojawia sie informacja ze nie można znaleźć modułu gzmrt.dll jak to naprawić proszę o szczegółowe instrukcje ponieważ jestem trochę zielony :wink: w tych sprawach z góry dzięki

Pobierz HijackThis i Combofix http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654

daj logi na forum

:slight_smile:

to mi sie pojawia w hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:55:32, on 2008-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\Program Files\Common Files\SystemErrorFixer\strpmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\ares\Ares.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

D:\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\MoorHunt\MoorHunt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SXG Advisor - {1C28A9A9-8704-4F4A-93B9-7983115F6E10} - C:\WINDOWS\dwrmntslwx.dll

O2 - BHO: FGCatchUrl - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program Files\FlashGet\jccatch_1.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {9C8A568E-4201-478a-8536-526CF371D2E2} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: edfqvrw - {2E7789D2-AEF7-45BE-8CBF-2CEF5EF9F03B} - C:\WINDOWS\edfqvrw.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “D:\bearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll” DllStart

O4 - HKLM…\Run: [CTCheck] D:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [salestart] “C:\Program Files\Common Files\SystemErrorFixer\strpmon.exe” dm=http://systemerrorfixer.com ad=http://systemerrorfixer.com sd=http://inspaid.systemerrorfixer.com

O4 - HKLM…\Run: [NI.UGES_0001_N122M0502] “c:\documents and settings\oem\dane aplikacji\setup_en[1].exe”

O4 - HKLM…\Run: [securePCCleaner] “C:\Program Files\SecurePCCleaner\GDC.exe”

O4 - HKLM…\Run: [systemErrorFixer] C:\Program Files\SystemErrorFixer\SysRep.exe

O4 - HKLM…\Run: [ucookw] “C:\PROGRA~1\SYSTEM~1\ucookw.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [AlcoholAutomount] “D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe” /automount

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools] “D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKCU…\Run: [ares] “D:\ares\Ares.exe” -h

O4 - HKCU…\Run: [CTSyncU.exe] “C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe”

O4 - HKCU…\Run: [AdwareRemover2007] C:\Program Files\AdwareRemover2007\AdwareRemover2007.exe

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] D:\bartek\Nowy folder\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {62789780-B744-11D0-986B-00609731A21D} (Autodesk MapGuide ActiveX Control) - http://www.mapa.lodz.pl/VIEWERS/mgaxctrl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: afxlspw - {4B73DCA2-CF2E-4D72-9BCA-432D4BD304F7} - C:\WINDOWS\afxlspw.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - D:\Program Files\Electronic Arts\Medal of Honor Airborne\UnrealEngine3\MOHAGame\pb\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

End of file - 9291 bytes

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

wpisy

O2 - BHO: SXG Advisor - {1C28A9A9-8704-4F4A-93B9-7983115F6E10} - C:\WINDOWS\dwrmntslwx.dll

O2 - BHO: (no name) - {9C8A568E-4201-478a-8536-526CF371D2E2} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: edfqvrw - {2E7789D2-AEF7-45BE-8CBF-2CEF5EF9F03B} - C:\WINDOWS\edfqvrw.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] D:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\SystemErrorFixer\strpmon.exe" dm=http://systemerrorfixer.com ad=http://systemerrorfixer.com sd=http://inspaid.systemerrorfixer.com

O4 - HKLM\..\Run: [NI.UGES_0001_N122M0502] "c:\documents and settings\oem\dane aplikacji\setup_en[1].exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SecurePCCleaner] "C:\Program Files\SecurePCCleaner\GDC.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SystemErrorFixer] C:\Program Files\SystemErrorFixer\SysRep.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ucookw] "C:\PROGRA~1\SYSTEM~1\ucookw.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [AdwareRemover2007] C:\Program Files\AdwareRemover2007\AdwareRemover2007.exe

O21 - SSODL: afxlspw - {4B73DCA2-CF2E-4D72-9BCA-432D4BD304F7} - C:\WINDOWS\afxlspw.dll

usuń HijackThisem >> Fix checked pobierz Combofix http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=18.0otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\dwrmntslwx.dll

C:\WINDOWS\edfqvrw.dll

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

c:\documents and settings\oem\dane aplikacji\setup_en[1].exe

C:\WINDOWS\afxlspw.dll

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox

:slight_smile:

pytanie jak wyłączyć przywracanie systemu i o co chodzi z Fix checked???

Mój Komputer >> Właściwości >> Przywracanie systemu >> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

włącz HijackThis >> Do a system scan only

>> zaznacz podane wpisy >> Fix checked

:slight_smile:

czy mi usunie jakieś pliki jak tam napisałeś zacznie sie usuwanie

Combofix usunie te pliki które tam są podane

:slight_smile:

dziękuje już się nic nie pojawia =D>

mam taki sam problem

to moj log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:46:20, on 2008-02-11

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEUser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\user\Desktop\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\explorer.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll

O4 - HKCU…\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\user\AppData\Local\Temp\fcyya.dll,c

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [b09d2bc8] rundll32.exe “C:\Users\user\AppData\Local\Temp\lnslqarv.dll”,b

O4 - HKCU…\Run: [MS Juan] rundll32 “C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ajwxmfmy.dll”,run

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/4908-44618-9400-3/4 (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/red … &site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{EC6587C7-2D07-4691-8309-CF8D516321BF}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h cltCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PifEng.dll (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

PROSZE O POMOC !!