Problem z javą! (awt.dll)

Witam,

Problem jest następujący. Gram na giełdzie i uruchamiam notowania i wykresy z różnych stron oraz Dom Maklerski z Mbanku ( na firefoxie) oraz BDM ( na IE). Jak włączę tego dużo (4-5 stron na javie) lub niekoniecznie dużo (np. wykresy i notowania z IE oraz wykresy na firefoxie) to wywala mi czarny ekran na wykresach i robi raport błędu na pulpicie. Naprawdę nie wiem o co chodzi, uaktualnianie nic nie pomaga. Bardzo proszę o pomoc. Raport wygląda następująco.

A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:

EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d03928c, pid=5156, tid=5468

JRE version: 6.0_22-b04

Java VM: Java HotSpot Client VM (17.1-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )

Problematic frame:

C [awt.dll+0x3928c]

If you would like to submit a bug report, please visit:

http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp

The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.

See problematic frame for where to report the bug.

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x036ed800): JavaThread “AWT-Windows” daemon [_thread_in_native, id=5468, stack(0x00de0000,0x00ee0000)]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, writing address 0xe2539b00

Registers:

EAX=0x258355dc, EBX=0x00000018, ECX=0xe2539b00, EDX=0x00000100

ESP=0x00edf574, EBP=0xffffffff, ESI=0x00000de0, EDI=0x00000000

EIP=0x6d03928c, EFLAGS=0x00010286

Top of Stack: (sp=0x00edf574)

0x00edf574: 00edf5d0 00000100 00edf654 00000018

0x00edf584: 6d0ab4ce 258355dc e2539b00 00000100

0x00edf594: 00000018 00edf7d0 00edf5d0 00000000

0x00edf5a4: 00000000 00000100 0315f550 00000100

0x00edf5b4: 001310e0 00000400 e2539b00 00000000

0x00edf5c4: 00000000 00000100 00000018 00000000

0x00edf5d4: 00000000 00000100 00000018 00000000

0x00edf5e4: 00000000 00000004 00000400 00000000

Instructions: (pc=0x6d03928c)

0x6d03927c: 00 00 00 00 8b 54 24 1c 8b 28 81 cd 00 00 00 ff

0x6d03928c: 89 29 83 c0 04 83 c1 04 4a 75 ed 03 c6 03 cf 4b

Stack: [0x00de0000,0x00ee0000], sp=0x00edf574, free space=3fd00edf0a8k

Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)

C [awt.dll+0x3928c]

Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)

j sun.awt.windows.WToolkit.eventLoop()V+0

j sun.awt.windows.WToolkit.run()V+52

v ~StubRoutines::call_stub

--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )

0x038a5000 JavaThread “Thread-19” daemon [_thread_blocked, id=6012, stack(0x05660000,0x056b0000)]

0x03809400 JavaThread “Keep-Alive-Timer” daemon [_thread_blocked, id=6004, stack(0x04dc0000,0x04e10000)]

0x038a6800 JavaThread “Image Fetcher 1” daemon [_thread_blocked, id=5996, stack(0x04c80000,0x04cd0000)]

0x0320b400 JavaThread “Image Fetcher 0” daemon [_thread_blocked, id=2732, stack(0x04be0000,0x04c30000)]

0x037c5400 JavaThread “thread applet-ISPAGApplet.class-3” [_thread_blocked, id=2312, stack(0x04b40000,0x04b90000)]

0x04400400 JavaThread “AWT-EventQueue-4” [_thread_in_native, id=3224, stack(0x04c30000,0x04c80000)]

0x03203400 JavaThread “Applet 6 LiveConnect Worker Thread” [_thread_blocked, id=2468, stack(0x04b90000,0x04be0000)]

0x044f2000 JavaThread “D3D Screen Updater” daemon [_thread_blocked, id=5920, stack(0x04260000,0x042b0000)]

0x038cf800 JavaThread “Timer-2” [_thread_blocked, id=5664, stack(0x04950000,0x049a0000)]

0x0323c800 JavaThread “Java Sound Event Dispatcher” daemon [_thread_blocked, id=5668, stack(0x04900000,0x04950000)]

0x036d0400 JavaThread “AWT-EventQueue-1” [_thread_blocked, id=5652, stack(0x04210000,0x04260000)]

0x031efc00 JavaThread “TimerQueue” daemon [_thread_blocked, id=5612, stack(0x041c0000,0x04210000)]

0x037c5c00 JavaThread “thread applet-pl/prokom/ntw/tab/NtwTabApplet.class-2” [_thread_blocked, id=5640, stack(0x03c90000,0x03ce0000)]

0x031c7c00 JavaThread “AWT-EventQueue-3” [_thread_blocked, id=5648, stack(0x04120000,0x04170000)]

0x0371d400 JavaThread “Applet 5 LiveConnect Worker Thread” [_thread_blocked, id=5604, stack(0x040d0000,0x04120000)]

0x036f5800 JavaThread “thread applet-JavaTest.class-1” [_thread_blocked, id=2648, stack(0x03b50000,0x03ba0000)]

0x03727400 JavaThread “AWT-EventQueue-2” [_thread_blocked, id=5288, stack(0x03fc0000,0x04010000)]

0x03721400 JavaThread “Applet 4 LiveConnect Worker Thread” [_thread_blocked, id=5312, stack(0x03b00000,0x03b50000)]

0x03721c00 JavaThread “Browser Side Object Cleanup Thread” [_thread_blocked, id=3560, stack(0x03f20000,0x03f70000)]

0x0371a800 JavaThread “Windows Tray Icon Thread” [_thread_in_native, id=3604, stack(0x03c40000,0x03c90000)]

0x03718400 JavaThread “CacheCleanUpThread” daemon [_thread_blocked, id=3580, stack(0x03bf0000,0x03c40000)]

0x036f6c00 JavaThread “CacheMemoryCleanUpThread” daemon [_thread_blocked, id=3564, stack(0x03ba0000,0x03bf0000)]

0x0323e400 JavaThread “Java Plug-In Heartbeat Thread” [_thread_blocked, id=1536, stack(0x03960000,0x039b0000)]

0x036ef000 JavaThread “AWT-EventQueue-0” [_thread_blocked, id=648, stack(0x03ab0000,0x03b00000)]

=>0x036ed800 JavaThread “AWT-Windows” daemon [_thread_in_native, id=5468, stack(0x00de0000,0x00ee0000)]

0x036ec000 JavaThread “AWT-Shutdown” [_thread_blocked, id=5564, stack(0x03a60000,0x03ab0000)]

0x036e7800 JavaThread “Java2D Disposer” daemon [_thread_blocked, id=5556, stack(0x03a10000,0x03a60000)]

0x0323fc00 JavaThread “Java Plug-In Pipe Worker Thread (Client-Side)” daemon [_thread_in_native, id=1596, stack(0x039c0000,0x03a10000)]

0x031de000 JavaThread “Timer-0” [_thread_blocked, id=4832, stack(0x03910000,0x03960000)]

0x031f5400 JavaThread “traceMsgQueueThread” daemon [_thread_blocked, id=4176, stack(0x03680000,0x036d0000)]

0x031b2c00 JavaThread “Low Memory Detector” daemon [_thread_blocked, id=5592, stack(0x03460000,0x034b0000)]

0x031ac800 JavaThread “CompilerThread0” daemon [_thread_blocked, id=5580, stack(0x03410000,0x03460000)]

0x031ab000 JavaThread “Attach Listener” daemon [_thread_blocked, id=5548, stack(0x03340000,0x03390000)]

0x031a9c00 JavaThread “Signal Dispatcher” daemon [_thread_blocked, id=5572, stack(0x032f0000,0x03340000)]

0x0315e000 JavaThread “Finalizer” daemon [_thread_blocked, id=5488, stack(0x03290000,0x032e0000)]

0x0315cc00 JavaThread “Reference Handler” daemon [_thread_blocked, id=5528, stack(0x033c0000,0x03410000)]

0x00ce7c00 JavaThread “main” [_thread_blocked, id=5484, stack(0x00d70000,0x00dc0000)]

Other Threads:

0x0315b400 VMThread [stack] [id=5520]

0x031bd800 WatcherThread [stack] [id=5596]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap

def new generation total 4928K, used 1792K [0x25710000, 0x25c60000, 0x2ac60000)

eden space 4416K, 29% used [0x25710000, 0x258502e0, 0x25b60000)

from space 512K, 100% used [0x25b60000, 0x25be0000, 0x25be0000)

to space 512K, 0% used [0x25be0000, 0x25be0000, 0x25c60000)

tenured generation total 10944K, used 9748K [0x2ac60000, 0x2b710000, 0x35710000)

the space 10944K, 89% used [0x2ac60000, 0x2b5e5328, 0x2b5e5400, 0x2b710000)

compacting perm gen total 12288K, used 7010K [0x35710000, 0x36310000, 0x39710000)

the space 12288K, 57% used [0x35710000, 0x35de8af0, 0x35de8c00, 0x36310000)

ro space 10240K, 51% used [0x39710000, 0x39c3baf8, 0x39c3bc00, 0x3a110000)

rw space 12288K, 54% used [0x3a110000, 0x3a7a76d8, 0x3a7a7800, 0x3ad10000)

Dynamic libraries:

0x00400000 - 0x00424000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe

0x7c900000 - 0x7c9b4000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

0x7c800000 - 0x7c8fd000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

0x77dc0000 - 0x77e6c000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll

0x77e70000 - 0x77f03000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

0x77fe0000 - 0x77ff1000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

0x5cfe0000 - 0x5d006000 C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll

0x71620000 - 0x71699000 C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL

0x7e360000 - 0x7e3f1000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll

0x77f10000 - 0x77f59000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

0x7c9c0000 - 0x7d1de000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll

0x77c00000 - 0x77c58000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

0x77f60000 - 0x77fd6000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

0x774d0000 - 0x7760e000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

0x769a0000 - 0x76a55000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

0x72f90000 - 0x72fb6000 C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV

0x76360000 - 0x7637d000 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL

0x773c0000 - 0x774c3000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.6028_x-ww_61e65202\comctl32.dll

0x216b0000 - 0x2170f000 C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\Plugins\ISWSHEX.dll

0x78130000 - 0x781cb000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCR80.dll

0x7c420000 - 0x7c4a7000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca\MSVCP80.dll

0x77680000 - 0x776a1000 C:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL

0x71ba0000 - 0x71bb3000 C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll

0x76f50000 - 0x76f7d000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

0x20000000 - 0x20073000 C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\AK\icsak.dll

0x76be0000 - 0x76beb000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL

0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\msvcr71.dll

0x6d7f0000 - 0x6da97000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\client\jvm.dll

0x76b20000 - 0x76b4e000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll

0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\verify.dll

0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\java.dll

0x6d280000 - 0x6d288000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\hpi.dll

0x6d000000 - 0x6d14a000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\awt.dll

0x4fd50000 - 0x4fef6000 C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll

0x6ded0000 - 0x6ded6000 C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll

0x77bf0000 - 0x77bf8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll

0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\zip.dll

0x746d0000 - 0x7471c000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

0x65780000 - 0x657a3000 C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AhJsctNs.dll

0x77b30000 - 0x77b52000 C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll

0x75180000 - 0x751ae000 C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime

0x6d420000 - 0x6d426000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2native.dll

0x6d1d0000 - 0x6d1e3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\deploy.dll

0x77a70000 - 0x77b06000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

0x77b10000 - 0x77b22000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

0x77110000 - 0x7719b000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll

0x3fcf0000 - 0x3fdd6000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll

0x03390000 - 0x03399000 C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll

0x45330000 - 0x45463000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

0x40390000 - 0x40579000 C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

0x6d6a0000 - 0x6d6e6000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\regutils.dll

0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\net.dll

0x71a50000 - 0x71a67000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll

0x71a40000 - 0x71a48000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\nio.dll

0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\fontmanager.dll

0x6d780000 - 0x6d788000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\sunmscapi.dll

0x68000000 - 0x68036000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

0x6ff40000 - 0x6ff95000 C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll

0x719f0000 - 0x71a30000 C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll

0x76f10000 - 0x76f37000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll

0x76fa0000 - 0x76fa8000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll

0x76fb0000 - 0x76fb6000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll

0x66780000 - 0x667d8000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll

0x71a30000 - 0x71a38000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll

0x6d510000 - 0x6d534000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jsound.dll

0x6d540000 - 0x6d548000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\jsoundds.dll

0x73ea0000 - 0x73efc000 C:\WINDOWS\system32\DSOUND.dll

0x72cb0000 - 0x72cb9000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

0x76c20000 - 0x76c4e000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

0x76c80000 - 0x76ca8000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

0x72ca0000 - 0x72ca8000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

0x77bd0000 - 0x77be5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

0x77bc0000 - 0x77bc7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

0x10000000 - 0x1001a000 C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

0x5b1d0000 - 0x5b208000 C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll

0x6d1a0000 - 0x6d1c3000 C:\Program Files\Java\jre6\bin\dcpr.dll

VM Arguments:

jvm_args: -D__jvm_launched=1102230869 -Xbootclasspath/a:C:\PROGRA~1\Java\jre6\lib\deploy.jar;C:\PROGRA~1\Java\jre6\lib\javaws.jar;C:\PROGRA~1\Java\jre6\lib\plugin.jar -Dsun.awt.warmup=true

java_command: sun.plugin2.main.client.PluginMain write_pipe_name=jpi2_pid3496_pipe8,read_pipe_name=jpi2_pid3496_pipe7

Launcher Type: SUN_STANDARD

Environment Variables:

PATH=C:\Program Files\Internet Explorer;;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\

USERNAME=ds

OS=Windows_NT

PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 107 Stepping 2, AuthenticAMD

--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 3

CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 15 model 107 stepping 2, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, mmxext, 3dnow, 3dnowext

Memory: 4k page, physical 2031084k(1105608k free), swap 3969080k(2626084k free)

vm_info: Java HotSpot Client VM (17.1-b03) for windows-x86 JRE (1.6.0_22-b04), built on Sep 15 2010 00:56:36 by “java_re” with MS VC++ 7.1 (VS2003)

time: Fri Dec 17 08:31:08 2010

elapsed time: 178 seconds