Problem z komplikacja w Bloodshed Dev-C++

Słuchajcie mam problem mianowicie napisałem prosty program c++ jest to Kalkulator… ale gdy klikam komplikuj i uruchom pokazują się błędy …

/* Konrad Bańburski */

/* Kalkulator v1.0 */

/* --------------- */

/* calculator.cpp */


#include "calculator.h"

#include 

#include 

#include 


int position;

int length;

double variables[127];

int error;

char error_str[40];

const char *expression;


double abs(double x)

{

 return ((x>=0) ? x : (-x));

}


double C_FIGURE::value(void) const

{

 return val;

};


double C_VARIABLE::value(void) const

{

 return variables[ind];

};


double C_FUNCTION::value(void) const

{

 /* {SIN,COS,TG,SINH,COSH,TGH,ASIN,ACOS,ATG,SQRT,ABS} id; */

 switch(id)

 {

  case SIN: return sin(first->value());

  case COS: return cos(first->value());

  case TG: return tan(first->value());

  case SINH: return sinh(first->value());

  case COSH: return cosh(first->value());

  case TGH: return tanh(first->value());

  case ASIN: return asin(first->value());

  case ACOS: return acos(first->value());

  case ATG: return atan(first->value());

  case SQRT: return sqrt(first->value());

  case ABS: return abs(first->value());

 };

 return 0;

};


double C_POWER::value(void) const

{

 return pow(first->value(),second->value());

};


double C_DIVIDE::value(void) const

{

 return (first->value() / second->value());

};


double C_MULTIPLY::value(void) const

{

 return (first->value() * second->value());

};


double C_SUBTRACT::value(void) const

{

 return (first->value() - second->value());

};


double C_ADD::value(void) const

{

 return (first->value() + second->value());

};


C_ELEMENT* add(void)

{

 if(position == length) return NULL; /* jesli koniec wyr. */

 C_ADD* result=new C_ADD;

 while(expression[position]=='+') position++; /*dopóki znaki

       plusa (liczby dodatnie lub dodawanie pomijaj) */


  result->first = sub(NULL); //parametr domyslny sub(NULL)

  if(expression[position]=='+')

  {

   position++;

   result->second = add();

   return result;

  }else return result->first;


 return NULL;//sytnax error

}


C_ELEMENT* sub(C_ELEMENT* prev)

{

 C_SUBTRACT* result=new C_SUBTRACT;

 if(prev==NULL)

 {

   result->first = mul();

   if(expression[position]=='-')

   {

    position++;

    result->second = mul();

    if(expression[position]=='-')

    {

     position++;

	   return sub(result);

	   }else return result;

   }else return result->first;


  return NULL; //sytax error

 }else

 {/* jak podano parametr */

  result->first = prev;

  result->second = mul();

  if(expression[position]=='-')

  {

   position++;

   return sub(result);

  }else return result;

 }

}


C_ELEMENT* mul(void)

{

 if(expression[position]!='*')

 {

  C_MULTIPLY* result=new C_MULTIPLY;

  result->first = div(NULL);

  if(expression[position]=='*')

  {

   position++;

   result->second = mul();

   return result;

  }else return result->first;

 }else return NULL; //syntax error

}C_ELEMENT* div(C_ELEMENT* prev)

{

 C_DIVIDE* result=new C_DIVIDE;

 if(prev==NULL)

 {

  if((expression[position]!='/') &&

   (expression[position]!=':'))

  {

   result->first = pow();

   if((expression[position]=='/') ||

	  (expression[position]==':'))

   {

    position++;

    result->second = pow(); //zmienione z div() na pow()

    if((expression[position]=='/') ||

	   (expression[position]==':'))

    {

     position++;

	 return div(result);

	}else return result;

   }else return result->first;

  }else return NULL; //syntax error

 }else

 {/* jak podano parametr */

  result->first = prev;

  result->second = pow();

  if((expression[position]=='/') ||

   (expression[position]==':'))

  {

   position++;

   return div(result);

  }else return result;

 }

}C_ELEMENT* pow(void)

{

 if(expression[position]!='^')

 {

  C_POWER* result=new C_POWER;

  result->first = function();

  if(expression[position]=='^')

  {

   position++;

   result->second = pow();

   return result;

  }else return result->first;

 }else return NULL; //syntax error

}C_ELEMENT* function(void) /* {SIN,COS,TG,SINH,COSH,TGH,ASIN,

               ACOS,ATG,SQRT,ABS} id; */

{

 if((expression[position]>='a') &&

  (expression[position]<='t')) /* s-sin , t-tg */

 {

  bool is_func = false;

  C_FUNCTION* result=new C_FUNCTION;

  if((expression[position]=='s')&&

   (expression[position+1]=='i')&&

	 (expression[position+2]=='n'))

  {

   position+=3; // 3-"sin"

   result->id = C_FUNCTION::SIN;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='c')&&

   (expression[position+1]=='o')&&

	 (expression[position+2]=='s'))

  {

   position+=3; // 3-"cos"

   result->id = C_FUNCTION::COS;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='t')&&

   (expression[position+1]=='g'))

  {

   position+=2; // 2-"tg"

   result->id = C_FUNCTION::TG;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='s')&&

   (expression[position+1]=='i')&&

	 (expression[position+2]=='n')&&

   (expression[position+3]=='h'))

  {

   position+=4; // 4-"sinh"

   result->id = C_FUNCTION::SINH;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='c')&&

   (expression[position+1]=='o')&&

	 (expression[position+2]=='s')&&

   (expression[position+3]=='h'))

  {

   position+=4; // 4-"cosh"

   result->id = C_FUNCTION::COSH;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='t')&&

   (expression[position+1]=='g')&&

	 (expression[position+2]=='h'))

  {

   position+=3; // 3-"tgh"

   result->id = C_FUNCTION::TGH;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='a')&&

   (expression[position+1]=='s')&&

	 (expression[position+2]=='i')&&

   (expression[position+3]=='n'))

  {

   position+=4; // 4-"asin"

   result->id = C_FUNCTION::ASIN;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='a')&&

   (expression[position+1]=='c')&&

	 (expression[position+2]=='o')&&

   (expression[position+3]=='s'))

  {

   position+=4; // 4-"acos"

   result->id = C_FUNCTION::ACOS;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='a')&&

   (expression[position+1]=='t')&&

	 (expression[position+2]=='g'))

  {

   position+=3; // 4-"atg"

   result->id = C_FUNCTION::ATG;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='s')&&

   (expression[position+1]=='q')&&

	 (expression[position+2]=='r')&&

   (expression[position+3]=='t'))

  {

   position+=4; // 4-"sqrt"

   result->id = C_FUNCTION::SQRT;

   is_func = true;

  };


  if((expression[position]=='a')&&

   (expression[position+1]=='b')&&

	 (expression[position+2]=='s'))

  {

   position+=3; // 3-"abs"

   result->id = C_FUNCTION::ABS;

   is_func = true;

  };


  if(is_func)

  {

   result->first = bracket();

   return result;

  }else

  {

   delete result;

   return variable();

  }

 }else return variable();

}C_ELEMENT* variable(void)

{

 if((expression[position]>='A') &&

  (expression[position]<='z'))

 {

  C_VARIABLE* result = new C_VARIABLE;

  result->ind = expression[position];

  position++;

  return result;

 }else return bracket();

}C_ELEMENT* bracket(void)

{

 if(expression[position]=='|') //abs function

 {

  position++;

  C_FUNCTION* result = new C_FUNCTION;

  result->first = add();

  result->id = C_FUNCTION::ABS; //abs function

  position++;

  return result;

 }


 if((expression[position]=='(') ||

  (expression[position]=='[') ||

  (expression[position]=='{'))

 {

  position++;

  C_ELEMENT* result = add();

  position++;

  return result;

 }else return figure();

}C_ELEMENT* figure(void)

{

 char buf[50];

 int len=0;

 bool ujemna = false;


 while( !((expression[position]>=48) &&

     (expression[position]<=57) ||

     (expression[position]=='.')) )

 {

  int minusow=0;

  int plusow=0;

  while(expression[position]=='-') {minusow++; position++;}

  while(expression[position]=='+') {plusow++; position++;} 

         /* pomin plusy - i tak nie maja znaczenia */

  if(minusow & 1) ujemna = !ujemna;


  if((minusow==0) && (plusow==0)) /* jak nie jest cyfra(0-9)

              ani kropka(.),(+) i (-) to blad */

  {

   error = 1;

   strcpy(error_str,"Syntax error at ");

   char buf[5];

   char len;

   itoa(position+1,buf);

   len = strlen(buf);

   strcpy(error_str+16,buf);

   strcpy(error_str+16+len,": '");

   error_str[len+19]=expression[position];

   error_str[len+20]='\'';

   error_str[len+21]=0;

   return NULL;

  }

 }

 if(ujemna == true) buf[len++]='-'; //dodaj znak '-'


 if(expression[position]=='.') buf[len++]='.'; /* . -koma*/

 while((expression[position]>=48) &&

    (expression[position]<=57))/* . -koma*/

 {

  buf[len++] = expression[position++];

 }

 buf[len]=0; //zakonczenie string

 C_FIGURE* result = new C_FIGURE;

 result->val = atof(buf);

 return result;

}C_ELEMENT* analise(void)

{

 position=0;

 length=strlen(expression);

 error = 0;


 /* check brackets */

 int l,p;

 l=p=0;

 for(int i=0;i
 {

  if((*(expression+i)=='(') || (*(expression+i)=='[') || (*(expression+i)=='{')) l++;

  if((*(expression+i)==')') || (*(expression+i)==']') || (*(expression+i)=='}')) p++;

  if(p>l)

  {/* error */

   error = 1;

   strcpy(error_str,"Syntax error (bracktets) at ");

   char buf[5];

   char len;

   itoa(i+1,buf);

   len = strlen(buf);

   strcpy(error_str+28,buf);

   strcpy(error_str+28+len,": '");

   error_str[len+31]=expression[position];

   error_str[len+32]='\'';

   error_str[len+33]=0;

   return NULL;

  }

 };

 if(p!=l)

  {/* error */

   error = 1;

   strcpy(error_str,"Syntax error: to few brackets ");

   return NULL;

  }

 /* end of checking brackets */


 C_ELEMENT* result = add();

 return result;

}


char* itoa(const int i,char* ptr)

{

 int p = 0;

 int m=1;

 int x = i;

 while(i>m) m*=10;

 m/=10;


 while(x>0)

 {

  *(ptr+p++) = (char)(x/m + 48);

  x -= ((int)(x/m))*m;

  m/=10;

 }

 return ptr;

}


void remove(C_ELEMENT* ptr)

{

 ptr->remove();

 delete ptr;

}


void C_FIGURE::remove(void)

{/*do nothing */

}


void C_VARIABLE::remove(void)

{/* do nothing */

}


void C_FUNCTION::remove(void)

{

 first->remove();

 delete first;

 first = NULL;

}


void C_POWER::remove(void)

{

 first->remove();

 second->remove();

 delete first;

 delete second;

 first = NULL;

 second = NULL;

}


void C_DIVIDE::remove(void)

{

 first->remove();

 second->remove();

 delete first;

 delete second;

 first = NULL;

 second = NULL;

}


void C_MULTIPLY::remove(void)

{

 first->remove();

 second->remove();

 delete first;

 delete second;

 first = NULL;

 second = NULL;

}


void C_SUBTRACT::remove(void)

{

 first->remove();

 second->remove();

 delete first;

 delete second;

 first = NULL;

 second = NULL;

}


void C_ADD::remove(void)

{

 first->remove();

 second->remove();

 delete first;

 delete second;

 first = NULL;

 second = NULL;

}


EXPRESSION::EXPRESSION(const char* ptr)

{

 ::error=0;

 error = 0;

 str = new char[strlen(ptr)+1];

 strcpy(str,ptr);

 expression = str;

 data = analise();

 if(::error)

 {

  delete[] str;

  str = NULL;

  this->error = ::error;

  strncpy(this->error_str,::error_str,40);

  this->~EXPRESSION(); //destroy the tree

 }

}


EXPRESSION::~EXPRESSION()

{

 remove(data);

 data = NULL;

 delete[] str;

 str = NULL;

}


EXPRESSION::operator double()

{

 if(data!=NULL && error==0)

 {

  return data->value();

 }else return 0;

}


EXPRESSION::operator int()

{

 if(data!=NULL && error==0)

 {

  return int(data->value());

 }else return 0;

}


EXPRESSION& EXPRESSION::operator =(EXPRESSION& ref)

{

 str = new char[strlen(ref.str)+1];

 strcpy(str,ref.str);

 expression = str;

 data = analise();

 if(::error)

 {

  delete[] str;

  str = NULL;

  this->error = ::error;

  strncpy(this->error_str,::error_str,40);

  this->~EXPRESSION(); //destroy the tree

 }

 return *this;

}


EXPRESSION& EXPRESSION::operator =(const char* ptr)

{

 ::error=0;

 error = 0;

 str = new char[strlen(ptr)+1];

 strcpy(str,ptr);

 expression = str;

 data = analise();

 if(::error)

 {

  delete[] str;

  str = NULL;

  this->error = ::error;

  strncpy(this->error_str,::error_str,40);

  this->~EXPRESSION(); //destroy the tree

 }

 return *this;

}


void EXPRESSION::set_variable(const char c,const double d) const

{

 if(c>'A' && c<'z') variables[c] = d;

}

Tu jest ten kod …

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|16|calculator.h: No such file or directory|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|33|error: `C_FIGURE' has not been declared|

 C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|35|error: `val' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|38|error: `C_VARIABLE' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|39|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|16|calculator.h: No such file or directory|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|33|error: `C_FIGURE' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|35|error: `val' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|38|error: `C_VARIABLE' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|39|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|39|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|40|error: `ind' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|43|error: `C_FUNCTION' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|44|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|44|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|46|error: `id' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|48|error: `SIN' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|48|error: `first' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|49|error: `COS' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|50|error: `TG' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|51|error: `SINH' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|52|error: `COSH' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|53|error: `TGH' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|54|error: `ASIN' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|55|error: `ACOS' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|56|error: `ATG' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|57|error: `SQRT' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|58|error: `ABS' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|63|error: `C_POWER' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|64|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|64|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|65|error: `first' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|65|error: `second' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|68|error: `C_DIVIDE' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|69|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|69|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|70|error: `first' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|70|error: `second' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|73|error: `C_MULTIPLY' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|74|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|74|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|75|error: `first' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|75|error: `second' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|78|error: `C_SUBTRACT' has not been declared|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|79|error: non-member function `double value()' cannot have `const' method qualifier|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp||In function `double value()':|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|79|error: redefinition of `double value()'|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|34|error: `double value()' previously defined here|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|80|error: `first' was not declared in this scope|

C:\Documents and Settings\Konto\Pulpit\main.cpp|80|error: `second' was not declared in this scope|

||More errors follow but not being shown.|

||Edit the max errors limit in compiler options...|

||=== Build finished: 50 errors, 0 warnings ===|

Pomoże mi ktoś z tym ??

Jestem wg nowy wtym ichciałem zobaczyć jak to działa skopoiwałem poprostu to do projektu i troche po przerabuiałem jednak coś jest nie tak …

 1. użyj opcji “edit” w swoim poście i wstaw kod w tagi code:

  [code]kod programu

 2. Podaj wszystko, co wypluwa kompilator. Ta jedna linijka nic nie mówi.

Przecież kompilator piszę wyraźnie:

calculator.h: No such file or directory

czyli brak takiego pliku.

Dlaczego bierzecie się za programowanie, skoro nie umiecie napisać słowa “kompilacja”?

Dopóki się człowiek nie nauczy instrukcji warunkowych, pętli, zmiennych, stałych i instrukcji wejścia/wyjścia na klawiaturę, nie ma sensu pisanie programów dłuższych niż 20 linijek ani też “przerabianie” kodu skądś. Najpierw uczymy się chodzić, a potem biegać.

Podobnie nie ma sensu nauka z kursu niezgodnego z kompilatorem. Ja bym zmienił jedno lub drugie, a najlepiej oba na raz na coś aktualnego.

Bo tak naprawdę, to te problemy sami sobie tworzycie.

Temat został wydzielony z innego. Proszę nie podpinać się ze swoimi problemami pod cudze, zwłaszcza archiwalne tematy. Proszę również poprawić tytuł tego tematu.