Problem z Label w Visual Studio 2008


(Rbator) #1

Zrobiłem sobie kartoteke , ale mam problem .

Zapisuję plik .

Otwieram .

i wyskakuje mi w etykiecie Label : "System.Windows.Forms.TextBox.Text :"+ ( to co zapisałem )" .

jak pozbyć się " System.Windows.Forms.TextBox.Text :" ?

-- Dodane 11.11.2009 (Śr) 17:26 --

acha , oczywiście piszę w Visual C ++


([alex]) #2

Zależy od tego skąd tam się pojawiło. Podaj kod w którym do tej etykietki coś wpisujesz.


(Rbator) #3

pragma once

namespace Projekt {

using namespace System;

// własne dopisane

using namespace System::IO;

using namespace System::ComponentModel;

using namespace System::Collections;

using namespace System::Windows::Forms;

using namespace System::Data;

using namespace System::Drawing;

///

/// Summary for OknoGlowne

///

/// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the

/// 'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool

/// associated with all .resx files this class depends on. Otherwise,

/// the designers will not be able to interact properly with localized

/// resources associated with this form.

///

public ref class OknoGlowne : public System::Windows::Forms::Form

{

public:

OknoGlowne(void)

{

InitializeComponent();

//

//TODO: Add the constructor code here

//

}

protected:

///

/// Clean up any resources being used.

///

~OknoGlowne()

{

if (components)

{

delete components;

}

}

// public :

// virtual void Write

// (

// array^ buffer,

// int index,

// int count

// )

// override;

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ Zakończ;

protected:

protected:

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ otwórzToolStripMenuItem;

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ zapiszToolStripMenuItem;

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ pomocToolStripMenuItem;

private: System::Windows::Forms::ToolStrip^ toolStrip1;

private: System::Windows::Forms::ToolStripButton^ pasekNarzedziowy;

private: System::Windows::Forms::ToolStripButton^ toolStripButton1;

private: System::Windows::Forms::StatusStrip^ statusStrip1;

private: System::Windows::Forms::ToolStripStatusLabel^ toolStripStatusLabel1;

private: System::Windows::Forms::Label^ label1;

private: System::Windows::Forms::Label^ label2;

private: System::Windows::Forms::Label^ label3;

private: System::Windows::Forms::TextBox^ txtImie;

private: System::Windows::Forms::TextBox^ txtNazwisko;

private: System::Windows::Forms::CheckBox^ cbPoczatkujacy;

private: System::Windows::Forms::ComboBox^ cmbJezyk;

private: System::Windows::Forms::Button^ btnOK;

private: System::Windows::Forms::OpenFileDialog^ openFileDialog;

private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ zakończToolStripMenuItem;

private:

///

/// Required designer variable.

///

System::ComponentModel::Container ^components;

pragma region Windows Form Designer generated code

///

/// Required method for Designer support - do not modify

/// the contents of this method with the code editor.

///

void InitializeComponent(void)

{

System::Windows::Forms::MenuStrip^ menuGlowne;

System::ComponentModel::ComponentResourceManager^ resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(OknoGlowne::typeid));

this->Zakończ = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());

this->otwórzToolStripMenuItem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());

this->zapiszToolStripMenuItem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());

this->zakończToolStripMenuItem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());

this->pomocToolStripMenuItem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem());

this->toolStrip1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStrip());

this->pasekNarzedziowy = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripButton());

this->toolStripButton1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripButton());

this->statusStrip1 = (gcnew System::Windows::Forms::StatusStrip());

this->toolStripStatusLabel1 = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripStatusLabel());

this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());

this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());

this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());

this->txtImie = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());

this->txtNazwisko = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());

this->cbPoczatkujacy = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());

this->cmbJezyk = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox());

this->btnOK = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

this->openFileDialog = (gcnew System::Windows::Forms::OpenFileDialog());

menuGlowne = (gcnew System::Windows::Forms::MenuStrip());

menuGlowne->SuspendLayout();

this->toolStrip1->SuspendLayout();

this->statusStrip1->SuspendLayout();

this->SuspendLayout();

//

// menuGlowne

//

menuGlowne->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(2) {this->Zakończ, this->pomocToolStripMenuItem});

menuGlowne->Location = System::Drawing::Point(0, 0);

menuGlowne->Name = L"menuGlowne";

menuGlowne->Size = System::Drawing::Size(384, 24);

menuGlowne->TabIndex = 0;

menuGlowne->Text = L"menuStrip1";

//

// Zakończ

//

this->Zakończ->DropDownItems->AddRange(gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(3) {this->otwórzToolStripMenuItem,

this->zapiszToolStripMenuItem, this->zakończToolStripMenuItem});

this->Zakończ->Name = L"Zakończ";

this->Zakończ->Size = System::Drawing::Size(38, 20);

this->Zakończ->Text = L"Plik";

//

// otwórzToolStripMenuItem

//

this->otwórzToolStripMenuItem->BackgroundImageLayout = System::Windows::Forms::ImageLayout::None;

this->otwórzToolStripMenuItem->DisplayStyle = System::Windows::Forms::ToolStripItemDisplayStyle::Text;

this->otwórzToolStripMenuItem->Name = L"otwórzToolStripMenuItem";

this->otwórzToolStripMenuItem->Size = System::Drawing::Size(152, 22);

this->otwórzToolStripMenuItem->Text = L"Otwórz";

this->otwórzToolStripMenuItem->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::otwórzToolStripMenuItem_Click);

//

// zapiszToolStripMenuItem

//

this->zapiszToolStripMenuItem->Name = L"zapiszToolStripMenuItem";

this->zapiszToolStripMenuItem->Size = System::Drawing::Size(152, 22);

this->zapiszToolStripMenuItem->Text = L"Zapisz";

this->zapiszToolStripMenuItem->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::zapiszToolStripMenuItem_Click);

//

// zakończToolStripMenuItem

//

this->zakończToolStripMenuItem->Name = L"zakończToolStripMenuItem";

this->zakończToolStripMenuItem->Size = System::Drawing::Size(152, 22);

this->zakończToolStripMenuItem->Text = L"Zakończ";

this->zakończToolStripMenuItem->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::zakończToolStripMenuItem_Click);

//

// pomocToolStripMenuItem

//

this->pomocToolStripMenuItem->Name = L"pomocToolStripMenuItem";

this->pomocToolStripMenuItem->Size = System::Drawing::Size(57, 20);

this->pomocToolStripMenuItem->Text = L"Pomoc";

this->pomocToolStripMenuItem->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::pomocToolStripMenuItem_Click);

//

// toolStrip1

//

this->toolStrip1->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(2) {this->pasekNarzedziowy,

this->toolStripButton1});

this->toolStrip1->Location = System::Drawing::Point(0, 24);

this->toolStrip1->Name = L"toolStrip1";

this->toolStrip1->Size = System::Drawing::Size(384, 25);

this->toolStrip1->TabIndex = 1;

this->toolStrip1->Text = L"toolStrip1";

//

// pasekNarzedziowy

//

this->pasekNarzedziowy->DisplayStyle = System::Windows::Forms::ToolStripItemDisplayStyle::Image;

this->pasekNarzedziowy->Image = (cli::safe_cast(resources->GetObject(L"pasekNarzedziowy.Image")));

this->pasekNarzedziowy->ImageTransparentColor = System::Drawing::Color::Magenta;

this->pasekNarzedziowy->Name = L"pasekNarzedziowy";

this->pasekNarzedziowy->Size = System::Drawing::Size(23, 22);

this->pasekNarzedziowy->Text = L"Otwarcie pliku";

this->pasekNarzedziowy->ToolTipText = L"Otwórz";

this->pasekNarzedziowy->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::pasekNarzedziowy_Click);

//

// toolStripButton1

//

this->toolStripButton1->DisplayStyle = System::Windows::Forms::ToolStripItemDisplayStyle::Image;

this->toolStripButton1->Image = (cli::safe_cast(resources->GetObject(L"toolStripButton1.Image")));

this->toolStripButton1->ImageTransparentColor = System::Drawing::Color::Magenta;

this->toolStripButton1->Name = L"toolStripButton1";

this->toolStripButton1->Size = System::Drawing::Size(23, 22);

this->toolStripButton1->Text = L"Zapis pliku";

this->toolStripButton1->ToolTipText = L"Zapisz";

//

// statusStrip1

//

this->statusStrip1->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(1) {this->toolStripStatusLabel1});

this->statusStrip1->Location = System::Drawing::Point(0, 242);

this->statusStrip1->Name = L"statusStrip1";

this->statusStrip1->RenderMode = System::Windows::Forms::ToolStripRenderMode::Professional;

this->statusStrip1->Size = System::Drawing::Size(384, 22);

this->statusStrip1->TabIndex = 10;

this->statusStrip1->Text = L"statusStrip1";

//

// toolStripStatusLabel1

//

this->toolStripStatusLabel1->Name = L"toolStripStatusLabel1";

this->toolStripStatusLabel1->Size = System::Drawing::Size(51, 17);

this->toolStripStatusLabel1->Text = L"Gotowy!";

//

// label1

//

this->label1->AutoSize = true;

this->label1->Location = System::Drawing::Point(52, 94);

this->label1->Name = L"label1";

this->label1->Size = System::Drawing::Size(26, 13);

this->label1->TabIndex = 2;

this->label1->Text = L"Imię";

//

// label2

//

this->label2->AutoSize = true;

this->label2->Location = System::Drawing::Point(52, 134);

this->label2->Name = L"label2";

this->label2->Size = System::Drawing::Size(53, 13);

this->label2->TabIndex = 4;

this->label2->Text = L"Nazwisko";

//

// label3

//

this->label3->AutoSize = true;

this->label3->Location = System::Drawing::Point(209, 134);

this->label3->Name = L"label3";

this->label3->Size = System::Drawing::Size(109, 13);

this->label3->TabIndex = 7;

this->label3->Text = L"Język programowania";

//

// txtImie

//

this->txtImie->AccessibleRole = System::Windows::Forms::AccessibleRole::None;

this->txtImie->Location = System::Drawing::Point(55, 111);

this->txtImie->Name = L"txtImie";

this->txtImie->Size = System::Drawing::Size(100, 20);

this->txtImie->TabIndex = 3;

//

// txtNazwisko

//

this->txtNazwisko->Location = System::Drawing::Point(55, 150);

this->txtNazwisko->Name = L"txtNazwisko";

this->txtNazwisko->Size = System::Drawing::Size(100, 20);

this->txtNazwisko->TabIndex = 5;

//

// cbPoczatkujacy

//

this->cbPoczatkujacy->AutoSize = true;

this->cbPoczatkujacy->Location = System::Drawing::Point(212, 111);

this->cbPoczatkujacy->Name = L"cbPoczatkujacy";

this->cbPoczatkujacy->Size = System::Drawing::Size(146, 17);

this->cbPoczatkujacy->TabIndex = 6;

this->cbPoczatkujacy->Text = L"początkujący programista";

this->cbPoczatkujacy->UseVisualStyleBackColor = true;

//

// cmbJezyk

//

this->cmbJezyk->FormattingEnabled = true;

this->cmbJezyk->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^ >(7) {L"C", L"C++", L"C++/CLI", L"Perl", L"PHP", L"Java",

L"C#"});

this->cmbJezyk->Location = System::Drawing::Point(212, 149);

this->cmbJezyk->Name = L"cmbJezyk";

this->cmbJezyk->Size = System::Drawing::Size(121, 21);

this->cmbJezyk->TabIndex = 8;

this->cmbJezyk->SelectedIndexChanged += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::cmbJezyk_SelectedIndexChanged);

//

// btnOK

//

this->btnOK->Location = System::Drawing::Point(55, 202);

this->btnOK->Name = L"btnOK";

this->btnOK->Size = System::Drawing::Size(75, 23);

this->btnOK->TabIndex = 9;

this->btnOK->Text = L"OK";

this->btnOK->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;

this->btnOK->UseVisualStyleBackColor = true;

this->btnOK->Click += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::btnOK_Click);

//

// OknoGlowne

//

this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);

this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;

this->ClientSize = System::Drawing::Size(384, 264);

this->Controls->Add(this->btnOK);

this->Controls->Add(this->cmbJezyk);

this->Controls->Add(this->cbPoczatkujacy);

this->Controls->Add(this->txtNazwisko);

this->Controls->Add(this->txtImie);

this->Controls->Add(this->label3);

this->Controls->Add(this->label2);

this->Controls->Add(this->label1);

this->Controls->Add(this->statusStrip1);

this->Controls->Add(this->toolStrip1);

this->Controls->Add(menuGlowne);

this->MainMenuStrip = menuGlowne;

this->Name = L"OknoGlowne";

this->StartPosition = System::Windows::Forms::FormStartPosition::CenterScreen;

this->Text = L"Mój pierwszy program";

this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &OknoGlowne::OknoGlowne_Load);

menuGlowne->ResumeLayout(false);

menuGlowne->PerformLayout();

this->toolStrip1->ResumeLayout(false);

this->toolStrip1->PerformLayout();

this->statusStrip1->ResumeLayout(false);

this->statusStrip1->PerformLayout();

this->ResumeLayout(false);

this->PerformLayout();

}

pragma endregion

private: System::Void pasekNarzedziowy_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

}

private: System::Void OknoGlowne_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

}

private: System::Void cmbJezyk_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

}

// tekstowa komenda sumująca łańcuch danych

private: System::Void btnOK_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

String^ komunikat = txtImie->Text + " " + txtNazwisko->Text + "\n";

if (cbPoczatkujacy->Checked)

{

komunikat += "Poczatkujacy programista\n";

}

else

{

komunikat += "Zaawansowany programista\n";

}

if (cmbJezyk->Text->Length !=0)

{

komunikat += "Jezyk programowania: " + cmbJezyk->Text;

}

MessageBox::Show(komunikat, "Dane programisty", MessageBoxButtons::

OK, MessageBoxIcon::Information);

}

// Otwórz plik

private: System::Void otwórzToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

if (openFileDialog->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK){

System::IO::StreamReader^ sr = System::IO::File::OpenText(openFileDialog->FileName);

//try

//{

String^ s = "";

txtImie->Text = sr->ReadLine();

txtNazwisko->Text = sr->ReadLine();

cbPoczatkujacy->Text = sr->ReadLine();

cmbJezyk->Text = sr->ReadLine();

// }

// finally

{

if (sr)

delete (IDisposable^)(sr);

}

}

}

//Zapisywanie do pliku

private: System::Void zapiszToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

//if (openFileDialog->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK){

//System::String^ txtImie;

StreamWriter^ plik =

gcnew StreamWriter("Plik.txt",0,System::Text::Encoding::Default);

plik->WriteLine(txtImie);

plik->WriteLine(txtNazwisko);

plik->WriteLine(cbPoczatkujacy);

plik->WriteLine(cmbJezyk);

//plik->WriteLine(cmbJezyk);

plik->Close();

//gcnew StreamWriter("Plik.txt",0,0,System::Text::Encoding::Default);

}

// Zamykanie okna

private: System::Void zakończToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

this->Close();

}

private: System::Void pomocToolStripMenuItem_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

MessageBox::Show("Demonstaracja elementów kontrolnych", "O programie" ,

MessageBoxButtons::OK,MessageBoxIcon::Information);

}

}

;}

-- Dodane 11.11.2009 (Śr) 19:47 --

komendy to Otwórz plik i Zapisywanie do pliku


([alex]) #4

Zapisujesz do pliku:

plik->WriteLine(txtImie);

zamiast:

plik->WriteLine(txtImie->Text);


(Rbator) #5

bardzo dziękuję , działa .