Problem z menu ! Pilne!


(Mateuszm) #1

TU BĘDZIE LOGO
Wybierz język :forzel.jpgfrancja-flaga.gifflaga_en.gif
Menugłówne:


::Strona główna
::Informacje o kraju
:: Historia
:: Mapa Francji
:: Galeria
:: Ciekawe miejsca
:: Atrakcje
::System szkolny
:: Święta francuskie
:: Literatura francuska
:: Malarstwo
:: WinaPołożenie icechy geograficzne Francji


Francja jestnajwiększym i najbardziej zróżnicowanym krajem Europy Zachodniej. Ciągniesię od pofałdowanych równin północy po nieregularne grzbiety Pirenejów, odposzarpanego wybrzeża Bretanii ku czystym, lazurowym jeziorom i lodowcomAlp. Jest tym samym jedynym krajem Europy należącym geograficznie zarównodo północy, jak i do południa – posiadając jednocześnie wybrzeżeatlantyckie i śródziemnomorskie. Istnieje tu znaczna różnorodność ziemoraz krajobrazu, klimatu i roślinności.


Francja zajmuje obszar 551 000 km2i jest trzecim co do wielkości krajem Europy po Rosji i Ukrainie.Przypomina sześciokąt niemal z każdej strony otoczony morzem, bądźłańcuchami górskimi. Wyjątek stanowi granica północno-wschodnia, którajest prawie równinnym pasem na styku z Niemcami, Luksemburgiem i Belgią.Linia brzegowa Francji liczy ok. 3200 km i jest bardzo zróżnicowana,począwszy od kredowych, białych klifów Normandii i charakterystycznych dlaBretanii przylądków, a skończywszy na łagodnych, piaszczystych plażachAtlantyku. Plaże śródziemnomorskie są przeważnie kamieniste, a nawetskaliste, z wyjątkiem Langwedocji i niektórych plaż Roussillon. Głównerzeki Francji to Sekwana, Loara, Rodan i Ren.
Znacznączęść kraju zajmują obszary górzyste, zaliczane do najpiękniejszych wEuropie. Alpy Francuskie, na terenie których wznosi się najwyższy szczytEuropy, Mont Blanc (4807m), ciągną się wzdłuż wschodniej granicy Francji ,od Jeziora Genewskiego w kierunku Lazurowego Wybrzeża. Powyżej 2800 mzaczyna się strefa wiecznych śniegów. Jura – łagodny łańcuch górwapiennych na północ od Alp, którego szczyty osiągają wysokość ponad 1700m, biegnie wzdłuż granicy szwajcarskiej na północ od Jeziora Genewskiego.Pireneje ciągną się wzdłuż całej 450-kilometrowej granicy z Hiszpanią.Pomimo, że najwyższy szczyt Pirenejów ma zaledwie 3404 m ich stoki sączęsto równie niedostępne jak w Alpach. Alpy, Pireneje i Jura to dosyćmłode góry w porównaniu z bardzo starymi masywami, które ukształtowały sięok. 225 – 345 mln lat temu. Największy z nich to Masyw Centralny –rozległy region środkowej Francji, znany z licznych wygasłych wulkanów. Doinnych starych masywów francuskich należą Wogezy, Ardeny oraz MasywArmorykański. Pokryte lasem iglastym Ardeny ciągną się wpółnocno-wschodniej części kraju, między Alzacją a Lotaryngią. Ardeny leżągłównie na terenie Belgii i Niemiec, a część francuska na północnychobrzeżach Szampanii. Masyw Amorykański wznosi się na zachód od Normandii ioddziela ją od Bretanii.

Klimat
Ogólnie rzecz biorąc we Francji panujeklimat umiarkowany z łagodnymi zimami (za wyjątkiem terenów górzystych iAlzacji).


Atlantyk wywiera ogromny wpływ napółnocno-zachodnią część kraju, zwłaszcza na Bretanię, której klimatcharakteryzuje się dużą wilgotnością powietrz i znaczną ilością opadów(200 dni deszczowych). Na tym obszarze występują też długotrwałe, niekiedyporywiste wiatry zachodnie.


W północno-wschodniej Francji, zwłaszcza wAlzacji, panuje klimat kontynentalny z ciepłym latem, a zimą na tylechłodną, że śnieg zalega tutaj czasem całymi tygodniami. Najbardziejwilgotny okres z częstymi burzami przypada w Alzacji na czerwiec i lipiec.
Między Bretanią a Alzacją rozciąga sięrówninny Basen Paryski, na który wpływ wywierają klimaty obydwu tychregionów. Chociaż charakteryzuje się najniższą roczną sumą opadów (ok. 575mm), pory deszczowe są tutaj zmienne, tak więc zmoknąć można zarówno zimąjak i latem. Średnia roczna temperatura dla Paryża wynosi 12oC,ale w styczniu słupek rtęci może spadać poniżej zera, zaś w lipcu isierpniu wskazywać ponad 30oC.


Południowe, nadbrzeżne tereny wystawione sąna działanie klimatu śródziemnomorskiego, który swym zasięgiem obejmujerównież południowe Alpy, Masyw Centralny i wschodnie Pireneje. Na południuprzymrozki należą do rzadkości. Występują tu za to wiosenne i jesienneulewy – gwałtowne i krótkie, latem zazwyczaj nie pada. Natomiast w dolinieRodanu przez 100 dni w roku wieją chłodne mistrale, które najbardziejdokuczliwe stają się wiosną.

Administracjalokalna
Francja od wielu lat jest państwemscentralizowanym. Przed rewolucją kraj składał się z 24 głównych i wielumniejszych regionów. Ich stare nazwy nadal są w użyciu, choć ze względówadministracyjnych w 1790 r. kraj podzielono na departamenty (obszary owielkości ok. 6100 km2). We Francji kontynentalnej i na Korsycejest ich 96, a w byłych koloniach zamorskich 5. Większość z nich nosinazwy związane z cechami geograficznymi danej części kraju.


Departamenty dzielą się naarrondissements, a główne miasto każdego z nich zwane jestpodprefektórą. Z kolei arrondissements dzielą się na kantony, a tena gminy (podstawowe jednostki władz miejskich). Każda z 36400 gmin weFrancji zarządzana jest przez mera, który rezyduje w merostwie.
Departamenty są jednak bardzo małe, dlategow 1972 r. wydzielono większe jednostki administracyjne. Utworzono wtedy 22regiony zgodnie z ich dawnymi granicami.


Ponadto Francja posiada3 terytoria zamorskie na Pacyfiku: Polinezję Francuską, Nową Kaledonięoraz wyspy Wallis i Futuna.


Ludność
Francja liczy 58,3 mln (1998 r.)mieszkańców, z czego ponad 20% zamieszkuje region paryski. Począwszy odlat 50-tych regularnie zmniejsza się liczba osób żyjących na terenachgórskich i wiejskich. Przez ostatnie 2 stulecia Francja odnotowałaznacznie niższy przyrost naturalny niż jej sąsiedzi. Jednocześnie kraj tenprzyjął więcej imigrantów jakiekolwiek niż inne państwo w Europie.

Gospodarka


Gospodarkafrancuska osiąga mniej więcej średni poziom Unii Europejskiej. Problememostatnich lat jest duże, nawet 12% bezrobocie.


Francja to jeden z najbardziejuprzemysłowionych krajów świata. 40% siły roboczej zatrudnia sektorprzemysłowy, z którego pochodzi ok. 50% dochodu narodowego. Wprzeciwieństwie do innych krajów wysoko uprzemysłowionych Francji brakujewielkich korporacji – źródła prywatnego kapitału, chętnego dosponsorowania badań naukowych.


Francja jest krajem w dużym stopniusamowystarczalnym. Jest także największym producentem rolnym i eksporteremw strukturach Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie mają uprawy zboża,kukurydzy i produkcja sera.

Informacjepraktyczne
Francja jest interesującym miejscemprzez cały rok. Jednak najwięcej turystów zjeżdża się tu latem. Wnadmorskich miejscowościach wypoczynkowych tłoczno zaczyna się już w maju.Jesień jest łagodna, ale popołudnia są zbyt chłodne na opalanie, nawet naLazurowym Wybrzeżu. Zimą wielu amatorów nart przyjeżdża w Alpy, Pireneje ina inne tereny górskie. W okresie świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra iferii zimowych kwitnie turystyka zimowa, przez co mogą się pojawić pewneproblemy ze znalezieniem noclegu. W Paryżu przez całą zimę odbywają sięimprezy kulturalne. W lipcu i sierpniu dni są zazwyczaj ciepłe, a napołudniu upalne, więc tłumy turystów tłoczą się na plażach, w nadmorskichuzdrowiskach i na kempingach. W małych miasteczkach w niedziele i świętapaństwowe prawie wszystkie sklepy i niektóre restauracje są zamknięte.Ograniczony lub wstrzymany jest transport publiczny. Nieczynne mogą byćrównież sklepy spożywcze, z wyjątkiem otwartej rano piekarni.
Informacjaturystyczna


W każdym mieście, miejscowości, czy wioscemieści się biuro informacji turystycznej prowadzone przez jednostkę władzlokalnych, bądź przez zrzeszenie miejscowych handlowców. Obydwa oferująusługi na wysokim poziomie i prawie zawsze dysponują co najmniej mapąokolicy. Niektóre z biur dokonują wymiany waluty, ale kurs bywaniekorzystny. Z reguły za niewielką opłatą można tam również zarezerwowaćnocleg.
W Polsceinformacje o Francji możemy uzyskać w rządowym biurze informacjiturystycznej zwanym Maison de la France. Oddział ten został powołany zkońcem 1998 r. przy Ambasadzie Francji.
Dokumenty
1. Paszport – jest niewątpliwienajważniejszym dokumentem w podróży. Powinien zachowywać ważność jeszczeparę miesięcy po planowanym zakończeniu podróży. Większość państw określaten okres na 180 dni. Osoby poniżej 16-ego roku życia mogą figurować wpaszporcie rodziców, jednak często bywa to kłopotliwe. Utratę paszportypoza granicami kraju należy bezzwłocznie zgłosić na policji i w polskimkonsulacie, bądź ambasadzie. W świetle obowiązujących przepisów wszyscyludzie przebywający na terenie Francji muszą mieć przy sobie jakiśdokument tożsamości. W przypadku turystów zagranicznych jest to paszport,a turystów z Unii Europejskiej dokument tożsamości danego kraju.

2.Wizy – obywatele Polski nie muszą starać się o wizę, jeżeliich pobyt we Francji będzie krótszy niż 3 miesiące. Zasadniczo nie możnaprzedłużać pobytu turystycznego za wyjątkiem nagłychprzypadków np. kłopotów zdrowotnych. Osoby, które zamierzają podjąć pracę,albo pozostać w tym kraju na okres dłuższy niż 3 miesiące muszą złożyć wnajbliższym Konsulacie lub Ambasadzie wniosek o przyznanie wizydługoterminowej. Osoby, które otrzymają taką wizę będą musiały postaraćsię o wizę pobytową w ciągu max. 8 dni od daty przyjazdu do Francji.

;;

3. Prawo jazdywe Francji honorowane są zagraniczne prawa jazdy, niemniej jednak zawszewarto mieć przy sobie również międzynarodowe praw jazdy, gdyż jegoposiadanie może ułatwić wiele spraw, zwłaszcza jeśli chodzi o wypożyczaniesamochodów.4.Ubezpieczeniea.Ubezpieczenie kosztów leczenia – gwarantuje ono zwrotkosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej, łącznie kosztami transportu doambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia (tylko do momentu, kiedy stanchorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), podróży powrotnejposzkodowanego.


b.Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – zanieszczęśliwy wypadek uważane jest nagłe zdarzenie wywołane przyczynązewnętrzną, w następstwie którego osoba ubezpieczona, niezależnie odswojej woli doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lubzmarła. Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia trwałegouszczerbku na zdrowiu, zwyczajowo ustalonego przez lekarzy powołanychprzez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. W przypadku śmierci osobyubezpieczonej świadczenie przechodzi na osobę upoważnioną lub na członkówrodziny.


c.Ubezpieczenie Assistance – w przypadku tego ubezpieczeniatowarzystwo ubezpieczeniowe za dodatkową opłatą rozszerza zakres ochronyubezpieczeniowej, która może obejmować np. pomoc prawną i finansową,koszty transportu towarzyszących członków rodziny, opiekę na nieletnimidziećmi, wcześniejszy powrót do kraju.


d.Zielona Karta – jest to obowiązkowe międzynarodoweubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przezkierowcę poza granicami kraju. Wyjazd samochodem bez tego dokumentu jestnielegalny i w praktyce prawie niemożliwy, gdyż służby granicznekontrolują jego posiadanie na równi z paszportem.


e.Autocasco – ubezpieczenie to chroni właściciela samochoduprzed poniesieniem wydatków związanych z uszkodzeniem lub kradzieżąsamochodu. W przypadku powstania szkody za granicą towarzystwaubezpieczeniowe wymagają, aby główna naprawa była przeprowadzona popowrocie do kraju. AC zapewnia pokrycie kosztów naprawy za granicą tylko wzakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy i tylko dookreślonej kwoty.


f.Assistance (samochodowe) – poszerza zakres ubezpieczeniasamochodowego, które może obejmować np. organizację i pokrycie kosztówholowania do najbliższego parkingu czy warsztatu, powrotu do Polskikierowcy i pasażerów w razie niemożliwości naprawy samochodu za granicą.(Bbieniol) #2

Na poszczególnych podstronach nie masz porobionych linków do innych stron - linki są tylko na głównej, a na innych już nie ma…

Na każdej z podstron musisz mieć porobione linki - one same z siebie nie przejdą na inną stronę :slight_smile:

Mam nadzieje, że wiesz o czym mówie :slight_smile:

Pozdrawiam


(Airborn) #3

widocznie na podstronach niezrobiles hiperłączy


(Asterisk) #4

Zamiast linka do odpowiedniej strony masz tylko jej nazwę

Przykład

To jest link w menu

Atrakcje


A to nie bedzie link

Ciekawe miejsca

Powinno być

Ciekawe miejsca


Takich błędów masz wiecej