Problem z odinstalowaniem programów

Gdy klikam na obojętnie jaki folder wtedy od razu wlacza mi sie strona internetowa i to za każdym razem.I nie umiem odinstalowac folderu Online Video Add-on.I nie wiem jak usunąc FFINDER.I nie umiem zmienic strony startowej

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:09:37, on 29/09/2007

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Online Video Add-on\isfmntr.exe

C:\Program Files\Online Video Add-on\icthis.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Online Video Add-on\icmntr.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Online Video Add-on\isfmm.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Documents and Settings\User_1\Pulpit\Anti Mosquito.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\regmod.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ffinder.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ffinder.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: ieffse32.msdn_hlp - {C1C6426B-FB16-4123-ACBE-74D94FB0E663} - C:\WINDOWS\system32\ieffse32.dll

O2 - BHO: (no name) - {D579A683-0CC7-4023-BAE7-0544D0D1DA3A} - C:\Program Files\Online Video Add-on\isfmdl.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Mosquito] C:\Documents and Settings\User_1\Pulpit\Anti Mosquito.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -onlytray

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\Program Files\Common Files\PCSuite\DataLayer\DataLayer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyolij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyolij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4BFD075D-C36E-4F28-BB0A-5D472795197A} (PowerLoader Class) - http://mz.powerchallenge.com/applet/PowerLoader.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CF8CC1F2-AFC8-44CF-9DF0-5DBBE7AB1250}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

zmień tytuł

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=59&id=1571

Prawoklik na folder, klikamy opcje Unlocker i wybieramy polecenie skauj, folder moze sie usunąć przy następnym rozruchu komputera , no więc resetujemy i folderu powinno juz nie być.

Najlepiej użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji “Clean”, czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

SmitfraudFix ma usuwanie tej infekcji zaplanowane w swim module usuwającym, więc ją usunie samoczynnie, razem z jej szkodliwymi kluczami rejestru.

Jeśli kóryś z tych wpisów jeszcze będzie, to:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

jessi

SmitFraudFix v2.233


Scan done at 22:45:18.76, 29/09/2007

Run from C:\Documents and Settings\User_1\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{adf64b1b-c68c-4ce8-bb55-258b7b8b0f81}"="aldoa"


[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{adf64b1b-c68c-4ce8-bb55-258b7b8b0f81}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\swqzdtj.dll"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{adf64b1b-c68c-4ce8-bb55-258b7b8b0f81}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\swqzdtj.dll"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 serial.alcohol-soft.com

127.0.0.1 www.alcohol-soft.com

127.0.0.1 images.alcohol-soft.com

127.0.0.1 trial.alcohol-soft.com

127.0.0.1 alcohol-soft.com


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix


S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


Problem while deleting C:\WINDOWS\system32\ieffse32.dll

Problem while deleting C:\WINDOWS\system32\regmod.exe

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Online Security Guide.url Deleted

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Security Troubleshooting.url Deleted

C:\DOCUME~1\User_1\Ulubione\Online Security Test.url Deleted

C:\Program Files\AntiVirGear 3.7\ Deleted

Problem while deleting C:\Program Files\Online Video Add-on\


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: WAN (PPP/SLIP) Interface

DNS Server Search Order: 194.204.152.34

DNS Server Search Order: 217.98.63.164


Description: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów

DNS Server Search Order: 192.168.1.1


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{CF8CC1F2-AFC8-44CF-9DF0-5DBBE7AB1250}: NameServer=194.204.152.34 217.98.63.164

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{F08AE9A7-D178-42CA-875B-CE5A3FA844DA}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{CF8CC1F2-AFC8-44CF-9DF0-5DBBE7AB1250}: NameServer=194.204.152.34 217.98.63.164

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{F08AE9A7-D178-42CA-875B-CE5A3FA844DA}: DhcpNameServer=192.168.1.1

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{F08AE9A7-D178-42CA-875B-CE5A3FA844DA}: DhcpNameServer=192.168.1.1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Reboot


C:\WINDOWS\system32\ieffse32.dll Deleted

C:\Program Files\Online Video Add-on Deleted»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/code]

Już mi sie nie właczają strony przy wlączaniu folderów.A strone stratową tez umiem zmienic.Wszystko już jest dobrze.Dzięki za pomoc.

Tak, chyba wszystko powinno być OK! :slight_smile:

jessi