Problem z programem w C++ Builder


(Jonek29) #1

Mam C++ Builder 6 i od nie dawna uczę się programowania. Napisałem mały programik, a dokładniej kalkulator. Otóż zapisywałem plik po każdej zmianie której dokonałem. Aż w końcu wyskoczył mi jakiś błąd kompilatora i aplikacja zawiesiła się. Uruchomiłem ponownie program i otworzyłem mój projekt a tu nie działa po prostu nie chce się skompilować. Poniżej zamieszczam cały kod źródłowy.

Plik itcalc8.h

//---------------------------------------------------------------------------


#ifndef itcalc8H

#define itcalc8H

//---------------------------------------------------------------------------

#include 

#include 

#include 

#include 

//---------------------------------------------------------------------------

class TForm1 : public TForm

{

__published:	// IDE-managed Components

    TButton *suma;

    TEdit *liczba1;

    TEdit *liczba2;

    TLabel *Label1;

    TLabel *Label2;

    TEdit *wynik;

    TButton *roznica;

    TLabel *Label3;

    TLabel *Label4;

    TLabel *Label5;

    TButton *mnozenie;

    TButton *dzielenie;

    TLabel *Label6;

    TEdit *bok_1;

    TEdit *bok_2;

    TLabel *Label7;

    TLabel *Label8;

    TButton *pole_kwadratu;

    TButton *pole_trojkata;

    TButton *pole_prostokata;

    TLabel *Label9;

    TLabel *Label10;

    TLabel *Label11;

    TEdit *pole;

    void __fastcall sumaClick(TObject *Sender);

    void __fastcall roznicaClick(TObject *Sender);

    void __fastcall mnozenieClick(TObject *Sender);

    void __fastcall dzielenieClick(TObject *Sender);

    void __fastcall pole_kwadratuClick(TObject *Sender);

    void __fastcall pole_trojkataClick(TObject *Sender);

    void __fastcall pole_prostokataClick(TObject *Sender);

    void __fastcall infoDblClick(TObject *Sender);

    void __fastcall emailDblClick(TObject *Sender);

    void __fastcall btDblClick(TObject *Sender);

    void __fastcall dodawanieKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,

     TShiftState Shift);

private:	// User declarations

public: // User declarations

    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);

};

//---------------------------------------------------------------------------

extern PACKAGE TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

#endif

Plik itcalc.dfm

object Form1: TForm1

 Left = 778

 Top = 256

 Width = 391

 Height = 433

 Caption = 'IT Calc 3.0'

 Color = clSkyBlue

 TransparentColorValue = clBlue

 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

 Font.Color = clWindowText

 Font.Height = -11

 Font.Name = 'MS Sans Serif'

 Font.Style = []

 OldCreateOrder = False

 PixelsPerInch = 96

 TextHeight = 13

 object Label1: TLabel

  Left = 8

  Top = 72

  Width = 62

  Height = 16

  Caption = 'Liczba 1:'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label2: TLabel

  Left = 8

  Top = 96

  Width = 62

  Height = 16

  Caption = 'Liczba 2:'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label3: TLabel

  Left = 16

  Top = 152

  Width = 47

  Height = 16

  Caption = 'Wynik:'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label4: TLabel

  Left = 8

  Top = 8

  Width = 356

  Height = 24

  Caption = 'IT Calculator 3.0 ver. 02.01.2008 by JK'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clTeal

  Font.Height = -19

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

  OnDblClick = infoDblClick

 end

 object Label5: TLabel

  Left = 72

  Top = 48

  Width = 207

  Height = 20

  Caption = 'Proste dzia'#322'ania na liczbach'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -16

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = []

  ParentFont = False

 end

 object Label6: TLabel

  Left = 96

  Top = 184

  Width = 151

  Height = 20

  Caption = 'Obliczanie pola figur'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -16

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = []

  ParentFont = False

 end

 object Label7: TLabel

  Left = 32

  Top = 208

  Width = 40

  Height = 16

  Caption = 'Bok 1'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label8: TLabel

  Left = 32

  Top = 232

  Width = 36

  Height = 16

  Caption = 'Bok2'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label9: TLabel

  Left = 32

  Top = 296

  Width = 33

  Height = 16

  Caption = 'Pole'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

 end

 object Label10: TLabel

  Left = 16

  Top = 336

  Width = 338

  Height = 16

  Caption = #169' 2007-2008 Copyright by J.K. All rights reserved.'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

  OnDblClick = emailDblClick

 end

 object Label11: TLabel

  Left = 72

  Top = 360

  Width = 226

  Height = 16

  Caption = 'Beta testerzy: Milan, Radek i inni'

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET

  Font.Color = clWindowText

  Font.Height = -13

  Font.Name = 'MS Sans Serif'

  Font.Style = [fsBold]

  ParentFont = False

  OnDblClick = btDblClick

 end

 object suma: TButton

  Left = 8

  Top = 120

  Width = 75

  Height = 25

  Caption = 'Suma'

  TabOrder = 0

  OnClick = sumaClick

  OnKeyDown = dodawanieKeyDown

 end

 object liczba1: TEdit

  Left = 72

  Top = 72

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 1

 end

 object liczba2: TEdit

  Left = 72

  Top = 96

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 2

 end

 object wynik: TEdit

  Left = 72

  Top = 152

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 3

 end

 object roznica: TButton

  Left = 104

  Top = 120

  Width = 75

  Height = 25

  Caption = 'R'#243#380'nica'

  TabOrder = 4

  OnClick = roznicaClick

 end

 object mnozenie: TButton

  Left = 200

  Top = 120

  Width = 75

  Height = 25

  Caption = 'Mno'#380'enie'

  TabOrder = 5

  OnClick = mnozenieClick

 end

 object dzielenie: TButton

  Left = 296

  Top = 120

  Width = 75

  Height = 25

  Caption = 'Dzielenie'

  TabOrder = 6

  OnClick = dzielenieClick

 end

 object bok_1: TEdit

  Left = 72

  Top = 208

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 7

 end

 object bok_2: TEdit

  Left = 72

  Top = 232

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 8

 end

 object pole: TEdit

  Left = 72

  Top = 296

  Width = 209

  Height = 21

  TabOrder = 9

 end

 object pole_kwadratu: TButton

  Left = 24

  Top = 264

  Width = 89

  Height = 25

  Caption = 'Pole kwadratu'

  TabOrder = 10

  OnClick = pole_kwadratuClick

 end

 object pole_trojkata: TButton

  Left = 144

  Top = 264

  Width = 89

  Height = 25

  Caption = 'Pole tr'#243'jk'#261'ta'

  TabOrder = 11

  OnClick = pole_trojkataClick

 end

 object pole_prostokata: TButton

  Left = 264

  Top = 264

  Width = 89

  Height = 25

  Caption = 'Pole prostok'#261'ta'

  TabOrder = 12

  OnClick = pole_prostokataClick

 end

end

Plik itcalc8.cpp

//---------------------------------------------------------------------------


#include 

#pragma hdrstop


#include "itcalc8.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

    : TForm(Owner)

{


 liczba1->Text = 0;

 liczba2->Text = 0;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::sumaClick(TObject *Sender)

{


 float x, y, z;


 x = StrToFloat(liczba1->Text);

 y = StrToFloat(liczba2->Text);


 z = x + y;


 wynik->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::roznicaClick(TObject *Sender)

{

 float z;

 z = StrToFloat(liczba1->Text) - StrToFloat(liczba2->Text);


 wynik->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::mnozenieClick(TObject *Sender)

{

 float x, y, z;


 x = StrToFloat(liczba1->Text);

 y = StrToFloat(liczba2->Text);


 z = x * y;


 wynik->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::dzielenieClick(TObject *Sender)

{

float x, y, z;


 x = StrToFloat(liczba1->Text);

 y = StrToFloat(liczba2->Text);


 z = x / y;


 wynik->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::pole_kwadratuClick(TObject *Sender)

{

float x, z;


 x = StrToFloat(bok_1->Text);


 z = x * x;


 pole->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::pole_trojkataClick(TObject *Sender)

{

float x, y, z;


 x = StrToFloat(bok_1->Text);

 y = StrToFloat(bok_2->Text);


 z = (x * y)/2;


 pole->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::pole_prostokataClick(TObject *Sender)

{

float x, y, z;


 x = StrToFloat(bok_1->Text);

 y = StrToFloat(bok_2->Text);


 z = x * y;


 pole->Text = z;

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::infoDblClick(TObject *Sender)

{

ShowMessage("Wersja programu : 3.0.0 z 2 Stycznia 2008 roku. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu licenjonowania oraz dostarczania oprogramowania na zasadzie Open-Source");

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::emailDblClick(TObject *Sender)

{

ShowMessage("email:jonek29@wp.pl website: www.itforum.oz.pl");

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::btDblClick(TObject *Sender)

{

ShowMessage("Chcesz byc beta-testerem programu? Jeżeli tak to pisz: GG:9779373");    

}

//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::dodawanieKeyDown(TObject *Sender, WORD &Key,

   TShiftState Shift)

{

ShowMessage("Wpisz 2 dowolne liczby w pola Liczba 1 i Liczba 2 po czym nacisnij przycisk Suma");

}

//---------------------------------------------------------------------------

To wszystkie pliki, pomóżcie, powiedzcie co może być nie tak, zależy mi na tym programie.


(Krzysiekaczor) #2

A jaki błąd wyskakuje bo nie mam pod ręką kompilatora :wink:


(Trance) #3

Ja mam ale to chyba nie wszystkie pliki z tego projektu.... najlepiej spakuj cały projekt i wrzuć go gdzieś


(Jonek29) #4

Co do błędu to właśnie kompilator go nie wyświetla, po prostu się zamyka.

A aplikacje spakowałem pliki i wrzuciłem w załącznik

[attachment=0]IT Calc.rar[/attachment]


(Trance) #5

ale nie ma tutaj moim zdaniem pliku z rozszerzeniem *bpr


(Jonek29) #6

no właśnie nie mam takiego pliku, a on jest potrzebny?


(Trance) #7

powiem tak z nim byłoby o wiele szybciej


(Jonek29) #8

OK problem rozwiązany przez Trance'a wielki plus dla niego. Złożył cały program i mi wysłał. dzięki bardzo :slight_smile: