Problem z Visual Basic (kryterium segregacji danych)


(Mrorbison) #1

Proszę o pomoc w wykryciu błędu w poniższym kodzie, tak aby program segregował również według kryterium wartości progowej, bo na razie segreguje wyłącznie według daty. Dane wczytywane z pliku mają postać: 01-01-01*0.9640

21258138kp4.th.jpg

Private Sub cmdWyswietlPomiary_Click()

Dim i As Integer

Dim Data As String

Dim pomiar As String


For i = 0 To lstPomiary.ListCount - 1

 Data = Mid(lstPomiary.List(i), 1, 8)

If Data = txt2.Text And Data = txt1.Text Then lst1.AddItem lstPomiary.List(i)

Next i


lblLiczba.Caption = Str(lst1.ListCount)


For i = 0 To lst1.ListCount - 1

 pomiar = Mid(lst1.List(i), 10, 6)

 If pomiar txtX.Text Then lst1.AddItem lst1.List(i)

Next iEnd Sub