Problem ze środowiskiem Java NetBeans i obsługą Java Swing

Jak zmienić ustawienie obsługi z darzeń z prywatnych na publiczne,nie widzi symboli z innych funkcji

W tym samym pliku fynkcja obsługująca kliknięcie przycisku nie widzi nazwy zmiennych,mimo że w głównej metodzie tworzącej formatkę swing ona jest zadeklarowana,działa tylko

NewJFrame1 Ramka=new NewJFrame1()

co zamazuje poprzednią ramkę,jest to problem gdy mamy na ramce pola tekstowe

gdy odwołam się np. Ramka2.setVisible(true); dostaje komunikat o braku symboli

NetBeans nie daje prosto zmienić funkcji obsługującej kliknięcie

nazwij temat konkretnie.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=980957

Mozesz wkleic kod?

Wszystko w porządku gdy stworzę nowy obiekt,ale chciałbym,aby zmienna Ramka2,była widoczna w innej funkcji,czy muszę ją jakoś uczynić publiczną ?,bo mam podczepiony przycisk,a stworzenie nowego obiektu w obsłudze przycisku zakrywa już widoczną ramkę,przekazuje puste pola i polecenie sql dostaje puste parametry

Nie bardzo wiem w czym problem… Nie wiem jak wyglada reszta wygenerowanego kodu - nie rozumiem potrzeby tworzenia JFrame w obsludze eventu.

Oto co ja wygenerowalem i co dziala:

/*

 * NewJFrame.java

 *

 * Created on 3 październik 2007, 09:33

 */


package javaapplication1;


/**

 *

 * @author piotrek

 */

public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {


  /** Creates new form NewJFrame */

  public NewJFrame() {

    initComponents();

  }


  /** This method is called from within the constructor to

   * initialize the form.

   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is

   * always regenerated by the Form Editor.

   */

  // 

  private void initComponents() {


    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();


    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);


    jButton1.setText("jButton1");

    jButton1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {

      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {

        jButton1MouseClicked(evt);

      }

    });


    jTextField1.setText("jTextField1");


    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());

    getContentPane().setLayout(layout);

    layout.setHorizontalGroup(

      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(layout.createSequentialGroup()

        .addGap(48, 48, 48)

        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)

          .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

          .addComponent(jButton1))

        .addContainerGap(275, Short.MAX_VALUE))

    );

    layout.setVerticalGroup(

      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()

        .addGap(39, 39, 39)

        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 120, Short.MAX_VALUE)

        .addComponent(jButton1)

        .addGap(89, 89, 89))

    );


    pack();

  }// 


  private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {

    // TODO add your handling code here:

    System.out.println(jTextField1.getText());

  }


  /**

   * @param args the command line arguments

   */

  public static void main(String args[]) {

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {

        new NewJFrame().setVisible(true);

      }

    });

  }


  // Variables declaration - do not modify

  private javax.swing.JButton jButton1;

  private javax.swing.JTextField jTextField1;

  // End of variables declaration


}

PS. Uzywal

zamiast

Dzięki,już sobie poradzę,chodziło mi o nazwy funkcji,w razie potrzeby można jeszcze stworzyć klasę i z niej wywoływać swoje funkcje