Problemy z zamykającym procesem services.exe


(698425224) #1

Po kilku minutach na ekranie wyświetla się komunikat i rozpoczyna odliczanie do zamknięcia. Proszę o sprawdzenie loga. Z góry wielkie dzięki.

Scan saved at 19:34:58, on 2007-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

E:\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

D:\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\DOCUME~1\Komputer\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DaemonTools_WhenUSave_Installer] C:\Program Files\DaemonTools_WhenUSave_Installer\DaemonTools_WhenUSave_Installer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "D:\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [aol] "C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=052407 serial=dr12ced-8048367-smb lang=PL

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [zxcdiag] C:\WINDOWS\system32\zxcconf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: confzxc.dll zxcstat.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: zxcmgr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\zxcmgr32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Active Virus Shield (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\AOL\Active Virus Shield\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Gutek) #2

wpisy usuń HJT, a pliki ręcznie i foldery

Daj log z Combofix