Program Delphi zabronienie wyswietlania ujemnych wyników


(Konradgutek) #1

Witam.

Mam do napisania na zaliczenie program w Delphi.

Wszystko jest juz prawie gotowe. Problem jest w tym, że jak podam wartości ujemne lub zero to i tak program dokonuje obliczeń i pokazuje wynik obliczeń

Chciałbym żeby w tym miejscu pokazywalo się, że podano bledne wartości.(lub nic nie wyswietlało).

W zalączniku znajduje się program. Proszę o propozycje poprawy. Z góry dziękuje za pomoc.

http://odsiebie.com/pokaz/1835928---2d4d.html

unit Unit1; 


interface 


uses 

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

 Dialogs, StdCtrls,Math; 


type 

 TForm1 = class(TForm) 

  gbWybor: TGroupBox; 

  rbWalec: TRadioButton; 

  rbStozek: TRadioButton; 

  rbKula: TRadioButton; 

  btnCzysc: TButton; 

  btnOblicz: TButton; 

  btnZamknij: TButton; 

  gbDane: TGroupBox; 

  Label1: TLabel; 

  Label2: TLabel; 

  txtpromien: TEdit; 

  txtWysokosc: TEdit; 

  gbWynik: TGroupBox; 

  lblPole: TLabel; 

  lblObjetosc: TLabel; 

  rbOstroslop: TRadioButton; 

  txtBokpodstawy: TEdit; 

  Label3: TLabel; 

  procedure btnZamknijClick(Sender: TObject); 

  procedure FormCreate(Sender: TObject); 

  procedure btnCzyscClick(Sender: TObject); 

  procedure rbWalecClick(Sender: TObject); 

  procedure rbStozekClick(Sender: TObject); 

  procedure rbKulaClick(Sender: TObject); 

  procedure btnObliczClick(Sender: TObject); 

  procedure rbOstroslopClick(Sender: TObject); 

 private 

  { Private declarations } 

 public 

  { Public declarations } 

 end; 


var 

 Form1: TForm1; 


implementation 


{$R *.dfm} 


procedure TForm1.btnZamknijClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

 gbDane.Visible:=FALSE; 

 rbWalec.Checked:=FALSE; 

 rbStozek.Checked:=FALSE; 

 rbKula.Checked:=FALSE; 

end; 


procedure TForm1.btnCzyscClick(Sender: TObject); 

begin 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

 gbDane.Visible:=FALSE; 

 rbWalec.Checked:=FALSE; 

 rbStozek.Checked:=FALSE; 

 rbKula.Checked:=FALSE; 

 txtpromien.Text:=''; 

 txtWysokosc.Text:=''; 

 btnOblicz.Tag:=0; 

end; 


procedure TForm1.rbWalecClick(Sender: TObject); 

begin 

 gbDane.Visible:=TRUE; 

 Label1.Visible:=TRUE; 

 Label2.Visible:=TRUE; 

 Label3.Visible:=FALSE; 

 txtpromien.Visible:=TRUE; 

 txtWysokosc.Visible:=TRUE; 

 txtBokpodstawy.Visible:=FALSE; 

 btnOblicz.Tag:=1; 

 txtpromien.Text:=''; 

 txtWysokosc.Text:=''; 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

end; 


procedure TForm1.rbStozekClick(Sender: TObject); 

begin 

 gbDane.Visible:=TRUE; 

 Label1.Visible:=TRUE; 

 Label2.Visible:=TRUE; 

 Label3.Visible:=FALSE; 

 txtpromien.Visible:=TRUE; 

 txtWysokosc.Visible:=TRUE; 

 txtBokpodstawy.Visible:=FALSE; 

 btnOblicz.Tag:=2; 

 txtpromien.Text:=''; 

 txtWysokosc.Text:=''; 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

end; 


procedure TForm1.rbKulaClick(Sender: TObject); 

begin 

 gbDane.Visible:=TRUE; 

 Label1.Visible:=TRUE; 

 Label2.Visible:=FALSE; 

 Label3.Visible:=FALSE; 

 txtpromien.Visible:=TRUE; 

 txtWysokosc.Visible:=FALSE; 

 txtBokpodstawy.Visible:=FALSE; 

 btnOblicz.Tag:=3; 

 txtpromien.Text:=''; 

 txtWysokosc.Text:=''; 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

end; 


procedure TForm1.btnObliczClick(Sender: TObject); 

var 

 a,r,h,l,P,V:real; 

begin 

 case btnOblicz.Tag of 

 1: 

 begin 

  r:=StrToFloat(txtpromien.Text); 

  h:=StrToFloat(txtWysokosc.Text); 


  if r <=0 then 

  MessageBox(Handle,'Podałeś zły promień ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 


  if h<=0 then 

   MessageBox(Handle,'Podałeś złą wysokość ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION);   V:=pi*r*r*h; 

   P:=2*(pi*r*r)+(2*pi*r*h); 

  gbWynik.Visible:=TRUE; 

  lblPole.Caption:='Pole walca: '+FloatToStr(RoundTo(P,-2)); 

  lblObjetosc.Caption:='Objetosc walca: '+FloatToStr(RoundTo(V,-2)); 

 end; 

 2: 

 begin 

  r:=StrToFloat(txtpromien.Text); 

      if r <=0 then 

  MessageBox(Handle,'Podałeś zły promień ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  h:=StrToFloat(txtWysokosc.Text); 


    if h<=0 then 

   MessageBox(Handle,'Podałeś złą wysokość ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  l:=sqrt(r*r+h*h); 

  P:=pi*r*(r+l); 

  V:=(pi*r*r*h)/3; 

  gbWynik.Visible:=TRUE; 

  lblPole.Caption:='Pole stożka: '+FloatToStr(RoundTo(P,-2)); 


  lblObjetosc.Caption:='Objetosc stożka: '+FloatToStr(RoundTo(V,-2)); 

 end; 

 3: 

 begin 

  r:=StrToFloat(txtpromien.Text); 

   if r <=0 then 

  MessageBox(Handle,'Podałeś zły promień ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  P:=4*pi*r*r; 

  V:=(4*pi*r*r*r)/3; 

  gbWynik.Visible:=TRUE; 

  lblPole.Caption:='Pole kuli: '+FloatToStr(RoundTo(P,-2)); 

  lblObjetosc.Caption:='Objetość kuli: '+FloatToStr(RoundTo(V,-2)); 

 end; 

 4: 

 begin 

  h:=StrToFloat(txtWysokosc.Text); 

      if h<=0 then 

   MessageBox(Handle,'Podałeś złą wysokość ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  a:=StrToFloat(txtBokpodstawy.Text); 

       if a<=0 then 

   MessageBox(Handle,'Podałeś zły bok podstawy ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  P:=a*a*sqrt(3); 

  V:=((1/3)*(a*sqrt(3))/4)*h; 

  gbWynik.Visible:=TRUE; 

  lblPole.Caption:='Pole ostrosłupa: '+FloatToStr(RoundTo(P,-2)); 

  lblObjetosc.Caption:='Objetość ostrosłupa: '+FloatToStr(RoundTo(V,-2)); 

  end; 


 else 

  MessageBox(Handle,'Nie wybrałeś bryły ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

 end; 

end; 


procedure TForm1.rbOstroslopClick(Sender: TObject); 

begin 

 gbDane.Visible:=TRUE; 

 Label1.Visible:=FALSE; 

 Label2.Visible:=TRUE; 

 Label3.Visible:=TRUE; 

 txtpromien.Visible:=FALSE; 

 txtWysokosc.Visible:=TRUE; 

 txtBokpodstawy.Visible:=TRUE; 

 btnOblicz.Tag:=4; 

 txtpromien.Text:=''; 

 txtWysokosc.Text:=''; 

 gbWynik.Visible:=FALSE; 

end; 


end.

[/code]

([alex]) #2
try r:=StrToFloat(txtpromien.Text); except r:=0; end; // to na wypadek gdyby użyszkodnik wpisał w tym polu: - "duży"

if r <=0 then

begin

  MessageBox(Handle,'Podałeś zły promień ! ','Błąd',MB_OK+MB_ICONINFORMATION); 

  Exit;

end;[/code]
Poza tym można pomyśleć nad następującym rozwiązaniem:

[code]procedure TForm1.txtpromienChange(Sender:TObject); // zdarzenie OnChange var Ok:Boolean; var H:String; begin try Ok:=StrToFloat(txtpromien.Text)>=0; except Ok:=false; end; SetLength(H,0); if Ok then begin Label1.Font.Color:=clWindowText; end else begin Label1.Font.Color:=clRed; if Length(txtpromien.Text)>0 then H:='promień powinien być liczbą większą od zera' else H:='wpisz promień'; end; Label1.Hint:=H; txtpromien.Hint:=H; btnOblicz.Enabled:=(Label1.Font.Color=clWindowText)and(Label2.Font.Color=clWindowText); end;
Pisałem "na sucho", mogą być drobne problemy. Nie zapomnij w FormCreate albo w inspektorze dać

ShowHint:=true;

a w rbWalecClick():

btnOblicz.Enabled:=false;

Label1.Font.Color:=clRed;

Label2.Font.Color:=clRed;

Oczywiście analogicznie w przypadku pozostałych pól. Przy takim podejściu dopóki użyszkodnik nie wpisze poprawnych danych nie da rady nacisnąć W przypadku takiego rozwiązania można zlikwidować przycisk jak tylko wszystkie TLabel są czarne lub niewidoczne:

if

 ((Label1.Font.Color=clWindowText)or(not Label1.Visible))

 and

 ((Label2.Font.Color=clWindowText)or(not Label2.Visible))

 and

 ((Label3.Font.Color=clWindowText)or(not Label3.Visible))

then btnObliczClick(Sender) else txtwynik.Clear;

to natychmiast wyliczać wynik w trakcie pisania. Właściwie aby nie powtarzać tego warunku przy każdym polu można ten warunek przenieść do procedury btnObliczClick