Prośba o przetłumaczenie


(Maartin 14) #1

Może mi ktoś to przetumaczyć??

Prior to upgrading to Windows 2000/ME/XP

Note: If you have Windows 2000, ME, or XP already installed, you will need to create

a bootable disk from another operating system like DOS, Win95 or Win98 in order to process

this firmware update. Follow the steps below. After the bootable disk is created and the files

are extracted to the bootable disk, follow the steps starting

 1. Place: A blank floppy diskette in your 3.5ˇ± disk drive A:

 2. Double-Click: My Computer Icon on your desktop

 3. Right-Click: The drive letter that is the 3.5ˇ± drive.

 4. Choose : Format.

 5. Choose: Copy System Files Only, Click OK.

 6. Download the Firmware and Execution file to the same folder(ex: c:\>temp)

 7. Copy: The Firmware and Execution file to the new folppy diskette

 8. Let: The PC Make the disk bootable.

 9. Re-Boot your PC with the bootable disk in Drive A: (Note: you may need to change

your boot sequence in the CMOS Setup in order to boot to drive A.

Please see your motherboard manual for instructions or

contact your PC manufacture for instructions on changing the boot sequence.)

Z góry dzieki

 1. Moja stacja dyskietek nie może formatować dyskietek:(

(Meteo17) #2

Mniej wiecej będzie to tak:

====English Transtalator 3.2====

Przed ulepszaniem do Windows 2000 / ME / XP

Zauważ: Jeśli masz Windows 2000, ME, albo XP już zainstalował, będziesz potrzebował utworzyć

inicjalizowalny dysk od innego systemu obsługiwania jak dyskowy system operacyjny, Win95 albo Win98 żeby przetworzyć

to uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Pójdź za krokami poniżej. Gdy inicjalizowalny dysk jest utworzony i pliki

jest wyciągnięty do inicjalizowalnego dysku, pójdź za krokami zaczynający

 1. Miejsce: Czysta niesztywna dyskietka w twoim 3.5 ˇ± napęd dyskowa:

 2. Podwójnych Klik: Moja Komputerowa Ikona na twoim pulpicie

 3. Właściwych Klik: Oznaczenie napędu , które jest 3.5 ˇ± jazda.

 4. Chce : Format.

 5. Chce: Pliki Systemu kopii Tylko, Kliknij ok.

 6. Pobieranie Oprogramowanie sprzętowe i plik Wykonania do tego samego folderu(ex: c:\> pracuj na czas określony)

 7. Kopia: Oprogramowanie sprzętowe i plik Wykonania do nowej dyskietki folppy

 8. Pozwolił: PC Robi, że dysk jest inicjalizowalny.

 9. Re - Obuj twojego PC z inicjalizowalnym dyskiem w Jeździe: { Zauważ:możesz potrzebować zmienić się

twoja kolejność buta w Strukturze CMOS żeby obuć, by skierować A.

Proszę zobacz twoją instrukcję płyty głównej dla instrukcji albo

skontaktować się z twoim produktem PC dla instrukcji na zmienianiu kolejności buta.)


(system) #3

Rewelacja :lol:


(Adampigan) #4

coś mi się zdaje że choose znaczy wybierz


(Meteo17) #5

Co się czepiacie to była prożba przetumaczyłem a że tak ten tlanzlator to przetumaczył to nie miejcie pretensji do mnie :evil:


(inż. Piniol) #6

Przed aktualizacją do Windows 2000/ME/XP

Uwaga: Jeżeli posiadasz już zainstalowany Windows 2000, ME lub XP będziesz musiał stworzyć dyskietkę startową z innego systemu operacyjnego jak DOS, Win95 lub Win98 by móc kontynuować aktualizacje firmware. Postepuj zgodnie z poniższymi krokami. Po utworzeniu dyskietki startowej wykonaj następujące czynności:

 1. Włóż pustą dyskietkę do napędu A:

 2. Kliknij dwa razy na ikonkę Mój komputer znajdującą się na pulpicie

 3. Kliknij prawum przyciskiem myszy na napędzie dyskietek

 4. Wybierz: Formatuj

 5. Wybierz: Kopiuj tylko pliki systemowe, kliknij OK

 6. Pobierz Firmware oraz plik wykonywalny do tego samego folderu (np.: c:\>temp)

 7. Skopiuj Firmware i plik wykonywalny na nową dyskietkę

 8. Pozwól systemowi stworzyć dyskietkę startową

 9. Zresetuj komputer z dyskietką startową w napedzie A: (Uwaga: być może będziesz musiał dokonać zmiany sekwencji bootowania w ustawieniach CMOS by móc bootwać z napędu A. Sprawdź instrukcję swojej płyty głównej lub skontaktuj się z dostawcą swojego sprzętu w celu uzyskania informacji o zmianie sekwencji bootowania)

czy coś w tym stylu... :roll:


(Maartin 14) #7

Dzieki wam:)


(Adampigan) #8

Mateo ale chyba umisz czytać i powinieneś sie domyślić że to się kupy nie trzyma.


(Canaletto) #9

To jest dobry fragment :spoko:


(Asterisk) #10

Najwyższa pora na logiczne tytułowanie topików :smiley:

Poprzedni - prośba - nie jest zgodna z regulamunem


(fiesta) #11

Ty czy translator ??

To po kiego grzyba bierzesz się za tłumaczenie skoro nie łapiesz najprostszych kontekstów :? :? :?

Skopiować i wkleić to potrafi uczeń 4 klasy podstawówki po kilku lekcjach informatyki :!: