Proszę o sprawdzenie co może spowalniać internet


(Michalwlodarski) #1

Od pewnego czasu coś spowalnia mi internet. Nie mogę sobie z tym poradzić. Nie wiem co to może dokładnie być. Prosiłbym o pomoc i sprawdzenie loga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:16:38, on 2009-03-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe

C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\Lenovo\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe

C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe

C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\password_manager.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lenovo.live.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com.pl/0SEPLPL/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 5.194.176.85 pes09pcgate-e.winning-eleven.net

O1 - Hosts: 5.193.204.135 pes2009web.winning-eleven.net

O1 - Hosts: stun.xten.com pes7stun-e.winning-eleven.net

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM..\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\LVOSDSVC.exe

O4 - HKLM..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RoxioDragToDisc] C:\Program Files\Lenovo\Drag-to-Disc\DrgToDsc.exe

O4 - HKLM..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM..\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMLCHK.exe

O4 - HKLM..\Run: [LCONTROL] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LCONTROL.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LFKA] "C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKA.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM..\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lenovo Password Manager... - {F4F55DC8-0B69-4DFE-BA94-CB677B88B2A3} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service for SL Series (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Service of LFKA (LFKAS) - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\ATK Hotkey\LFKAS.exe

O23 - Service: Power Manager DBC Service - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\PWMDBSVC.EXE

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe

O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe

O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe

O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 10 (RoxWatch10) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxWatch10.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: ThinkPad HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - Lenovo. - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe

--

End of file - 13578 bytes


(Mackobdg29) #2

uruchom hijackthis

Do a system scan only i zaznacz

O1 - Hosts: 5.194.176.85 pes09pcgate-e.winning-eleven.net

O1 - Hosts: 5.193.204.135 pes2009web.winning-eleven.net

O1 - Hosts: stun.xten.com pes7stun-e.winning-eleven.net

O2 - BHO: Password Manager Browser Helper Object - {BF468356-BB7E-42D7-9F15-4F3B9BCFCED2} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)

następnie usuń fix checked

podaj log z combofixa :arrow: http://www.instalki.pl/programy/downloa ... mboFix.php

instrukcja :arrow:viewtopic.php?f=16&t=36654

Na czas pobierania i skanowania combofixem wyłącz antywirusa i zapory

Logi wklejasz na www.wklejto.pl lub www.wklej.org w poście dajesz tylko link do nich


(Michalwlodarski) #3

http://www.wklejto.pl/29970

Juz zrobiłem. Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu


(huber2t) #4

Daj log z ukośnikami w tym celu wrzuć go na wklej.org


(Michalwlodarski) #5

nie wiem o co chodzi z tymi ukośnikami, ale wkleiłem całą zawartość

http://wklej.org/id/70552/


(huber2t) #6

Skorzystaj z Malwarebytes' Anti-Malware


(Michalwlodarski) #7

Oto wynik skanowania

http://www.wklej.org/id/70761/


(huber2t) #8

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu