Prosze o sprawdzenie loga.Jest czysto?


(MariuszListecki) #1

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć proszę o sprawdzenie loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:50:46, on 2008-02-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Ares\Ares.exe

C:\eMule\emule.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = res://C:\IEPro\IEProRs.dll/easyhome.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide2] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,L,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide2] cmd.exe /C rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,L,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Avast4\ashWebSv.exe


--

End of file - 6037 bytes

Dziękuję


(system) #2

Moim zdaniem jest czysto - ale niech wypowiedzą sie mądrzejsi ode mnie w tych rzeczach:)


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja edytuj i popraw.JNJN