Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:36:08, on 2005-05-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-vga.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

c:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\m?config.exe

C:\Documents and Settings\Yura\Dane aplikacji\astu.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru_Event_Receiver.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Tray Helper_Yura\Tray_helper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

c:\Download\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Yura\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Yura\USTAWI~1\Temp\se.dll/spage.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {108CB927-2698-2345-CEA8-75D209AC84CD} - C:\WINDOWS\system32\sif.dll

O2 - BHO: (no name) - {21FB0147-4EAB-4E28-AE13-3CCE19DD8BBD} - C:\WINDOWS\system32\aick.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [ABIT uGuru] C:\Program Files\ABIT\ABIT uGuru\uGuru.exe

O4 - HKLM…\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [VGAUtil] C:\Program Files\GigaByte\VGA Utility Manager\G-vga.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [iZSoftTrayHelper] C:\Program Files\Tray Helper_Yura\launch.exe

O4 - HKCU…\Run: [Norton SystemWorks] “C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe” /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU…\Run: [Xxpu] C:\WINDOWS\system32\m?config.exe

O4 - HKCU…\Run: [Oerr] C:\Documents and Settings\Yura\Dane aplikacji\astu.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\npjpi142_07.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_07\bin\npjpi142_07.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {479B29EF-9A2C-11D0-B696-00A0C903487A} (SunLoad Class) - http://www.millenniumdm.pl/teleinwestor/IE/sunloadn.cab

O18 - Filter: text/html - {460918B9-9D00-40F8-BF52-DF571AB6484C} - C:\WINDOWS\system32\aick.dll

O18 - Filter: text/plain - {460918B9-9D00-40F8-BF52-DF571AB6484C} - C:\WINDOWS\system32\aick.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - c:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - c:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Powtórzę odpowiedź wiesz skąd ju opisałem:

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasowanie z dysku plików, które podkreśliłem na czerwono

  5. Użyj zestawu CWShredder + SpSeHjfix112 z tego drugiego narzędzia wklej LOG.

  6. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  7. Pokazać nowy log z hijacka :stuck_out_tongue:

Usuwanie plików “z pytajnikiem” m?config.exe opisane masz TUTAJ :smiley: