Prosze o sprawdzenie loga

mam jakiegoś syfa na kompie w C:/iexplorer.exe spybot wykrywa go jako CoolWWWSearch.SmartSearch i usuwa go, ale po restartcie kompa znów ten syf jest w tym samym miejscu. Pozatym strasznie zwalnia mi internet.

Oto Log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:52:10, on 2006-07-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\lat.exe

C:\WINDOWS\System32\winsystems.exe

C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents3072.exe

C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Jaœkowski\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM…\Run: [secures23] lat.exe

O4 - HKLM…\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Core Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32bootcfg.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [secures23] lat.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [WinMedia] C:\Documents3072.exe

O4 - Startup: Miranda IM.lnk = C:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

Start => Uruchom => Wpisz polecenie services.msc => Zatrzymaj i wyłącz usługę Win32 Kernel Update

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

silent runners

'Silent Runners.vbs – find out what programs start up with Windows!

'DO NOT REMOVE THIS HEADER!

'Copyright Andrew ARONOFF 19 June 2006, http://www.silentrunners.org/

'This script is provided without any warranty, either expressed or implied

'It may not be copied or distributed without permission

'** YOU RUN THIS SCRIPT AT YOUR OWN RISK! **

'HEADER ENDS HERE

Option Explicit

Dim strRevNo : strRevNo = “46”

Public flagTest : flagTest = False 'True if testing

'flagTest = True 'Uncomment to test

'This script is divided into 28 sections.

'malware launch points:

’ registry keys (I-XII, XV)

’ INI/INF-files (XVI-XVIII)

’ folders (XIX)

’ enabled scheduled tasks (XX)

’ Winsock2 service provider DLLs (XXI)

’ IE toolbars, explorer bars, extensions (XXII)

’ started services (XXVI)

’ keyboard driver filters (XXVII)

’ printer monitors (XXVIII)

'hijack points:

’ System/Group Policies (XIV)

’ prefixes for IE URLs (XXIII)

’ misc IE points (XXIV)

’ HOSTS file (XXV)

'Output is suppressed if deemed normal unless the -all parameter is used

'Sections XVIII & XXII-dormant Explorer Bars are skipped unless the -supp/-all

’ parameters are used or the first message box is answered “No”

’ I. HKCU/HKLM… Run/RunOnce/RunOnce\Setup

’ HKLM… RunOnceEx/RunServices/RunServicesOnce

’ HKCU/HKLM… Policies\Explorer\Run

’ II. HKLM… Active Setup\Installed Components\

’ HKCU… Active Setup\Installed Components\

’ (StubPath <> “” And HKLM version # > HKCU version #)

’ III. HKLM… Explorer\Browser Helper Objects\

’ IV. HKLM… Shell Extensions\Approved\

’ V. HKLM… Explorer\SharedTaskScheduler/ShellExecuteHooks

’ VI. HKCU/HKLM… ShellServiceObjectDelayLoad\

’ VII. HKCU… Command Processor\AutoRun ((default) <> “”)

’ HKCU… Policies\System\Shell (W2K & WXP only)

’ HKCU… Windows\load & run ((default) <> “”)

’ HKCU… Command Processor\AutoRun ((default) <> “”)

’ HKLM… Windows\AppInit_DLLs ((default) <> “”)

’ HKLM… Winlogon\Shell/Userinit/System/Ginadll/Taskman

’ ((default) <> explorer.exe, userinit.exe, “”, “”, “”)

’ HKLM… Control\SafeBoot\Option\UseAlternateShell

’ HKLM… Control\Session Manager\BootExecute

’ HKLM… Control\Session Manager\WOW\cmdline, wowcmdline

’ VIII. HKLM… Winlogon\Notify\ (subkey names/DLLName values <> O/S-specific dictionary data)

’ IX. HKLM… Image File Execution Options\ (subkeys with name = “Debugger”)

’ X. HKCU/HKLM… Policies… Startup/Shutdown, Logon/Logoff

’ XI. HKCU/HKLM Protocols\Filter

’ XII. Context menu shell extensions

’ XIII. HKCR executable file type (bat/cmd/com/exe/hta/pif/scr)

’ (shell\open\command data <> “%1” %*; hta <> mshta.exe “%1” %*; scr <> “%1” /S)

’ XIV. System/Group Policies

’ XV. Enabled Wallpaper & Screen Saver

’ XVI. WIN.INI (load/run <> “”), SYSTEM.INI (shell <> explorer.exe, scrnsave.exe), WINSTART.BAT

’ XVII. AUTORUN.INF in root of fixed drive (open/shellexecute <> “”)

’ XVIII. DESKTOP.INI in any local fixed disk directory (section skipped by default)

’ XIX. %WINDIR%… Startup & All Users… Startup (W98/WME) or

’ %USERNAME%… Startup & All Users… Startup folder contents

’ XX. Scheduled Tasks

’ XXI. Winsock2 Service Provider DLLs

’ XXII. Internet Explorer Toolbars, Explorer Bars, Extensions (dormant

’ Explorer Bars section skipped by default)

’ XXIII. Internet Explorer URL Prefixes

’ XXIV. Misc. IE Hijack Points

’ XXV. HOSTS file

’ XXVI. Started Services

’ XXVII. Keyboard Driver Filters

'XXVIII. Printer Monitors

Dim Wshso : Set Wshso = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

Dim WshoArgs : Set WshoArgs = WScript.Arguments

Dim intErrNum, intMB 'Err.Number, MsgBox return value

Dim strflagTest : strflagTest = “”

If flagTest Then

strflagTest = "TEST "

Wshso.Popup “Silent Runners is in testing mode.”,1, _

“Testing, testing, 1-2-3…”, vbOKOnly + vbExclamation

End If

'Configuration Detection Section

’ FileSystemObject creation error (112)

’ CScript/WScript (147)

’ Dim (161)

’ GetFileVersion(WinVer.exe) (VBScript 5.1) (182)

’ OS version (223)

’ WMI (279)

’ Dim (364)

’ command line arguments (440)

’ supplementary search MsgBox (532)

’ startup MsgBox (557)

’ CreateTextFile error (583)

’ output file header (625)

’ WXP SP2 (629)

On Error Resume Next

Dim Fso : Set Fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)

intErrNum = Err.Number : Err.Clear

On Error Goto 0

If intErrNum <> 0 Then

strURL = “http://tinyurl.com/7nn6

intMB = MsgBox (Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) &_

" cannot access file services critical to" & vbCRLF &_

“proper script operation.” & vbCRLF & vbCRLF &_

“If you are running Windows XP, make sure that the” &_

vbCRLF & Chr(34) & “Cryptographic Services” & Chr(34) &_

" service is started." & vbCRLF & vbCRLF &_

“You can also try reinstalling the latest version of the MS” &_

vbCRLF & “Windows Script Host.” & vbCRLF & vbCRLF &_

"Press " & Chr(34) & “OK” & Chr(34) & " to direct your browser to " &_

“the download site or” & vbCRLF & Space(10) & Chr(34) & “Cancel” &_

Chr(34) & " to quit.", vbOKCancel + vbCritical, _

“Can’t access the FileSystemObject!”)

'if dl wanted now, send browser to dl site

If intMB = 1 Then Wshso.Run strURL

WScript.Quit

End If

Dim oNetwk : Set oNetwk = WScript.CreateObject(“WScript.Network”)

Const HKLM = &H80000002, HKCU = &H80000001

Const REG_SZ=1, REG_EXPAND_SZ=2, REG_BINARY=3, REG_DWORD=4, REG_MULTI_SZ=7

Const MS = " [MS]"

Const DQ = “”""

'determine whether output is via MsgBox/PopUp or Echo

Dim flagOut

If InStr(LCase(WScript.FullName),“wscript.exe”) > 0 Then

flagOut = “W” 'WScript

ElseIf InStr(LCase(WScript.FullName),“cscript.exe”) > 0 Then

flagOut = “C” 'CScript

Else 'echo and continue if it works

flagOut = “C” 'assume CScript-compatible

WScript.Echo "Neither " & Chr(34) & “WSCRIPT.EXE” & Chr(34) & " nor " &_

Chr(34) & “CSCRIPT.EXE” & Chr(34) & " was detected as " &_

“the script host.” & vbCRLF & Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) &_

" will assume that the script host is CSCRIPT-compatible and will" & vbCRLF &_

“use WScript.Echo for all messages.”

End If 'script host

Const SysFolder = 1 : Const WinFolder = 0

Dim strOS : strOS = “Unknown”

Dim strOSLong : strOSLong = “Unknown”

Dim strOSXP : strOSXP = “Windows XP Home” 'XP Home or Pro

Public strFPSF : strFPSF = Fso.GetSpecialFolder(SysFolder).Path 'FullPathSystemFolder

Public strFPWF : strFPWF = Fso.GetSpecialFolder(WinFolder).Path 'FullPathWindowsFolder

Public strExeBareName 'bare file name w/o windows or system folder prefixes

Dim strSysVer 'Winver.exe version number

Dim intErrNum1, intErrNum2, intErrNum3, intErrNum4, intErrNum5, intErrNum6 'error number

Dim intLenValue 'value length

Dim strURL 'download URL

Dim flagGP : flagGP = False 'assume Group Policies cannot be set in the O/S

Dim intCLL : intCLL = 1 'CLSID Lower Limit, default is for O/S <= NT4

'Winver.exe is in \Windows under W98, but in \System32 for other O/S’s

'trap GetFileVersion error for VBScript version < 5.1

On Error Resume Next

If Fso.FileExists (strFPSF & “\Winver.exe”) Then

strSysVer = Fso.GetFileVersion(strFPSF & “\Winver.exe”)

Else

strSysVer = Fso.GetFileVersion(strFPWF & “\Winver.exe”)

End If

intErrNum = Err.Number : Err.Clear

On Error Goto 0

'if old VBScript version

If intErrNum <> 0 Then

'store dl URL

strURL = “http://tinyurl.com/7zh0

'if using WScript

If flagOut = “W” Then

'explain the problem

intMB = MsgBox ("This script requires VBScript 5.1 or higher " &_

“to run.” & vbCRLF & vbCRLF & "The latest version of VBScript can " &_

"be downloaded at: " & strURL & vbCRLF & vbCRLF &_

"Press " & Chr(34) & “OK” & Chr(34) & " to direct your browser to " &_

"the download site or " & Chr(34) & “Cancel” & Chr(34) &_

" to quit." & vbCRLF & vbCRLF & "(WMI is also required. If it’s " &_

“missing, download instructions will appear later.)”, _

vbOKCancel + vbExclamation,“Unsupported VBScript Version!”)

'if dl wanted now, send browser to dl site

If intMB = 1 Then Wshso.Run strURL

'if using CScript

Else 'flagOut = “C”

'explain the problem

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " requires " &_

“VBScript 5.1 or higher to run.” & vbCRLF & vbCRLF &_

"It can be downloaded at: " & strURL

End If 'WScript or CScript?

'quit the script

WScript.Quit

End If 'VBScript version error encountered?

'use WINVER.EXE file version to determine O/S

If Instr(Left(strSysVer,3),“4.1”) > 0 Then

strOS = “W98” : strOSLong = “Windows 98”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,5),“4.0.1”) > 0 Then

strOS = “NT4” : strOSLong = “Windows NT 4.0”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,8),“4.0.0.95”) > 0 Then

strOS = “W98” : strOSLong = “Windows 95”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,8),“4.0.0.11”) > 0 Then

strOS = “W98” : strOSLong = “Windows 95 SR2 (OEM)”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,3),“5.0”) > 0 Then

strOS = “W2K” : strOSLong = “Windows 2000” : : intCLL = 0 : flagGP = True

ElseIf Instr(Left(strSysVer,3),“5.1”) > 0 Then

'SP0 & SP1 = 5.1.2600.0, SP2 = 5.1.2600.2180

strOS = “WXP” : strOSLong = “Windows XP” : intCLL = 0

If Instr(strSysVer,".2180") > 0 Then strOSLong = “Windows XP SP2”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,3),“4.9”) > 0 Then

strOS = “WME” : strOSLong = “Windows Me (Millennium Edition)”

ElseIf Instr(Left(strSysVer,3),“5.2”) > 0 Then

strOS = “WXP” : strOSLong = “Windows Server 2003 (interpreted as Windows XP)”

flagGP = True : intCLL = 0

Else 'unknown strSysVer

If flagOut = “W” Then

intMB = MsgBox ("The " & Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) &_

" script cannot determine the operating system." & vbCRLF & vbCRLF &_

"Click " & Chr(34) & “OK” & Chr(34) & " to send an e-mail to the " &_

“author, providing the following information:” & vbCRLF & vbCRLF &_

"WINVER.EXE file version = " & strSysVer & vbCRLF & vbCRLF &_

“or click " & Chr(34) & “Cancel” & Chr(34) & " to quit.”, _

49,“O/S Unknown!”)

If intMB = 1 Then Wshso.Run “mailto:Andrew%20Aronoff%20” &_

“<%73%72.%6F%73.%76%65%72.%65%72%72%6F%72@%61%61%72%6F%6E%6F%66%66.%63%6F%6D>?” &_

“subject=Silent%20Runners%20OS%20Version%20Error&body=WINVER.EXE” &_

“%20file%20version%20=%20” & strSysVer

Else 'flagOut = “C”

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " cannot " &_

“determine the operating system.” & vbCRLF & vbCRLF & “This script will exit.”

End If 'flagOut?

WScript.Quit

End If 'OS id’d from strSysVer?

'use WMI to connect to the registry

On Error Resume Next

Dim oReg : Set oReg = GetObject(“winmgmts:\root\default:StdRegProv”)

intErrNum = Err.Number : Err.Clear

On Error Goto 0

'detect WMI connection error

If intErrNum <> 0 Then

strURL = “”

'for W98/NT4, assume WMI not installed and direct to d/l URL

If strOS = “W98” Or strOS = “NT4” Then

If strOS = “W98” Then strURL = “http://tinyurl.com/jbxe

If strOS = “NT4” Then strURL = “http://tinyurl.com/7wd7

'invite user to download WMI & quit

If flagOut = “W” Then

intMB = MsgBox ("This script requires " & Chr(34) & “WMI” &_

Chr(34) & “, Windows Management Instrumentation, to run.” &_

vbCRLF & vbCRLF & "It can be downloaded at: " & strURL &_

vbCRLF & vbCRLF & "Press " & Chr(34) & “OK” & Chr(34) &_

" to direct your browser to the download site or " &_

Chr(34) & “Cancel” & Chr(34) & " to quit.",_

vbOKCancel + vbCritical,“WMI Not Installed!”)

If intMB = 1 Then Wshso.Run strURL

'at command line, explain & quit

Else 'flagOut = “C”

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " requires " &_

Chr(34) & “WMI” & Chr(34) & ", Windows Management Instrumentation, " &_

“to run.” & vbCRLF & vbCRLF & "It can be downloaded at: " & strURL

End If

'for W2K Or WXP, explain how to start the WMI service

ElseIf strOS = “W2K” Or strOS = “WXP” Then

If strOS = “W2K” Then strLine = "Settings, "

'explain how to turn on WMI service

If flagOut = “W” Then

MsgBox “This script requires Windows Management Instrumentation” &_

" to run." & vbCRLF & vbCRLF & "Click on Start, " & strLine &_

“Control Panel, Administrative Tools, Services,” & vbCRLF &_

"and start the " & Chr(34) & “Windows Management Instrumentation” &_

Chr(34) & " service.",vbOKOnly + vbCritical,“WMI Service not running!”

'at command line, explain & quit

Else 'flagOut = “C”

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " requires " &_

“Windows Management Instrumentation to run.” & vbCRLF & vbCRLF &_

"Click on Start, " & strLine & "Control Panel, Administrative " &_

" Tools, Services," & vbCRLF & "and start the " & Chr(34) &_

“Windows Management Instrumentation” & Chr(34) & " service."

End If 'flagOut?

Else 'WME

'say there’s a WMI problem

If flagOut = “W” Then

MsgBox “This script requires WMI (Windows Management Instrumentation)” &_

" to run," & vbCRLF & “but WMI is not running correctly.”, _

vbOKOnly + vbCritical,“WMI problem!”

'at command line, explain & quit

Else 'flagOut = “C”

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " requires " &_

“WMI (Windows Management Instrumentation) to run,” & vbCRLF &_

“but WMI is not running correctly.”

End If 'flagOut?

End If 'which O/S?

WScript.Quit

End If 'WMI execution error

'array of Run keys, counter x 5, hive member, startup folder file,

'startup file shortcut, IERESET.INF file

Dim arRunKeys, i, ii, j, k, l, oHiveElmt, oSUFi, oSUSC

'dictionary, keys, items, hard disk collection

Dim arSK, arSKk, arSKi, colDisks

'arrays: Run key names, keys, sub-keys, value type, Protocol filters

Dim arNames(), arKeys(), arSubKeys(), arType, arFilter()

'Sub-Directory DeskTop.Ini array, Sub-Directory Error array

Public arSDDTI(), arSDErr()

'DeskTop.Ini counter, Error counter, Classes data Hive counter

Public ctrArDTI, ctrArErr, ctrCH

Public ctrFo : ctrFo = 0 'folder counter

'name member, key array member x 4, O/S, drive root directory, work file

Dim oName, oKey, oKey2, strMemKey, strMemSubKey, oOS, oRoot, oFileWk

'values x 7

Dim strValue, strValue1, strValue2, strValue3, strValue4, strValue5, strValue6, intValue

'name, single character, startup folder name, startup folder, array member, temp var

Dim strName, strChr, arSUFN, oSUF, strArMember, strTmp

'output string x 3

Public strOut, strOut1, strOut2

'output file msg x 2, warning string, title line

Dim strLine, strLine1, strLine2, strWarn, strTitleLine

Dim strKey, strKey1, strKey2, strKey3, strSubKey 'register key x 4, sub-key

'output file name string (incl. path), file name (wo path),

'PIF path string, single binary character

Dim strFN, strFNNP, strPIFTgt, bin1C

Public datLaunch : datLaunch = Now 'script launch time

Public intCnt 'counter

'ref time, time taken by 2 pop-up boxes

Public datRef : datRef = 0

Public datPUB1 : datPUB1 = 0 : Public datPUB2 : datPUB2 = 0

'TRUE if show all output (default values not filtered)

Public flagShowAll : flagShowAll = False

Dim strRptOutput : strRptOutput = "Output limited to non-default values, " &_

"except where indicated by " & Chr(34) & “{++}” & Chr(34) 'output file string

Public strTitle : strTitle = “”

Public strSubTitle : strSubTitle = “”

Public strSubSubTitle : strSubSubTitle = “”

Public flagNVP : flagNVP = False 'existence of name/value pairs in a key

Public flagInfect : flagInfect = False 'flag infected condition

Dim flagMatch 'flag matching keys

Dim flagAllow 'flag key on approved list

Dim flagFound 'flag key that exists in Registry

Dim flagDirArg : flagDirArg = False 'presence of output directory argument

Dim flagIsCLSID : flagIsCLSID = False 'true if argument in CLSID format

Dim flagTitle 'True if title has already been written

Dim flagAllArg : flagAllArg = False 'presence of all output argument

Dim flagArray 'flag array containing elements

Public flagSupp : flagSupp = False 'do *not* check for DESKTOP.INI in all

'directories of local fixed disks

'or for dormant Explorer Bars

Dim intLBSP 'Last BackSlash Position in path string

Dim intSS 'lowest sort subscript

Dim intType 'value type

Dim strDLL, strCN 'DLL name, company name

'string to signal all output by default

Public strAllOutDefault : strAllOutDefault = “”

Dim ScrPath : ScrPath = Fso.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)

If Right(ScrPath,1) <> “” Then ScrPath = ScrPath & “”

'initialize Path of Output File Folder to script path

Dim strPathOFFo : strPathOFFo = ScrPath

'hive array

Public arHives(1,1)

arHives(0,0) = “HKCU” : arHives(1,0) = “HKLM”

arHives(0,1) = &H80000001 : arHives(1,1) = &H80000002

'set up argument usage message string

Dim strLSp, strCSp 'Leading Spaces, Centering Spaces

strLSp = Space(4) : strCSp = Space(33) 'WScript spacing

If flagOut = “C” Then 'CScript spacing

strLsp = Space(3) : strCSp = Space(28)

End If

Dim strMsg : strMsg = “Only two arguments are permitted:” &_

vbCRLF & vbCRLF &_

“1. the name of an existing directory for the output report” &_

vbCRLF & strLSp & “(embed in quotes if it contains spaces)” &_

vbCRLF & vbCRLF & strCSp & “AND:” & vbCRLF & vbCRLF &_

"2. " & Chr(34) & “-supp” & Chr(34) & " to search " &_

“all directories for DESKTOP.INI DLL” & vbCRLF &_

strLSp & “launch points and all Registry CLSIDs for dormant” &_

vbCRLF & strLSp & “Explorer Bars” &_

vbCRLF & vbCRLF & strCSp & “-OR-” & vbCRLF & vbCRLF &_

"3. " & Chr(34) & “-all” & Chr(34) & " to output all non-empty " &_

“values and all launch” & vbCRLF & strLSp & “points checked”

'check if output directory or “-all” or “-supp” was supplied as argument

If WshoArgs.length > 0 And WshoArgs.length <= 2 Then

For i = 0 To WshoArgs.length-1

'if directory arg not already passed and arg directory exists

If Not flagDirArg And Fso.FolderExists(WshoArgs(i)) Then

'get the path & toggle the directory arg flag

Dim oOFFo : Set oOFFo = Fso.GetFolder(WshoArgs(i))

strPathOFFo = oOFFo.Path : flagDirArg = True

If Right(strPathOFFo,1) <> “” Then strPathOFFo = strPathOFFo & “”

Set oOFFo=Nothing

'if -all arg not already passed and is this arg

ElseIf Not flagAllArg And LCase(WshoArgs(i)) = “-all” Then

'toggle ShowAll flag, toggle the all arg flag, fill report string

flagShowAll = True : flagAllArg = True

strRptOutput = “Output of all locations checked and all values found.”

'if -all arg not already passed and is this arg

ElseIf Not flagAllArg And LCase(WshoArgs(i)) = “-supp” Then

flagSupp = True : flagAllArg = True

strRptOutput = "Search enabled of all directories on local fixed " &_

“drives for DESKTOP.INI” & vbCRLF & " DLL launch points and of " &_

“all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars” & vbCRLF & strRptOutput

'argument can’t be interpreted, so explain & quit

Else

If flagOut = “W” Then 'pop up a message window

Wshso.Popup “The argument:” & vbCRLF &_

Chr(34) & UCase(WshoArgs(i)) & Chr(34) & vbCRLF &_

“… can’t be interpreted.” & vbCRLF & vbCRLF &_

strMsg,10,“Bad Script Argument”, vbOKOnly + vbExclamation

Else 'flagOut = “C” 'write the message to the console

WScript.Echo vbCRLF & "The argument: " &_

Chr(34) & UCase(WshoArgs(i)) & Chr(34) &_

" can’t be interpreted." & vbCRLF & vbCRLF &_

strMsg & vbCRLF

End If 'WScript host?

WScript.Quit

End If 'argument can be interpreted?

Next 'argument

'too many args passed

ElseIf WshoArgs.length > 2 Then

'explain & quit

If flagOut = “W” Then 'pop up a message window

Wshso.Popup “Too many arguments (” & WshoArgs.length & “) were passed.” &_

vbCRLF & vbCRLF & strMsg,10,“Too Many Arguments”,_

vbOKOnly + vbCritical

Else 'flagOut = “C” 'write the message to the console

WScript.Echo “Too many arguments (” & WshoArgs.length & “) were passed.” &_

vbCRLF & vbCRLF & strMsg & vbCRLF

End If 'WScript host?

WScript.Quit

End If 'directory arguments passed?

Set WshoArgs=Nothing

datRef = Now

'if no cmd line argument for flagSupp and not testing, show popup

If Not flagTest And Not flagShowAll And Not flagSupp And flagOut = “W” Then

intMB = Wshso.Popup (“Do you want to skip the supplementary searches?” &_

vbCRLF & “(They typically take several minutes.)” & vbCRLF & vbCRLF &_

"Press " & Chr(34) & “Yes” & Chr(34) & Space(5) &_

" to skip the supplementary searches (default)" & vbCRLF & vbCRLF &_

Space(10) & Chr(34) & “No” & Chr(34) & Space(6) &_

" to perform them, or" & vbCRLF & vbCRLF &_

Space(10) & Chr(34) & “Cancel” & Chr(34) &_

" to get more information at the web site" & vbCRLF &_

Space(25) & “and exit the script.”,_

15,“Skip supplementary searches?”,_

vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1 + vbSystemModal)

If intMB = vbNo Then

flagSupp = True

ElseIf intMB = vbCancel Then

Wshso.Run “http://www.silentrunners.org/sr_thescript.html#supp

WScript.Quit

End If

End If

datPUB1 = DateDiff(“s”,datRef,Now) : datRef = Now

'inform user that script has started

If Not flagTest Then

If flagOut = “W” Then

Wshso.PopUp Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " has started." &_

vbCRLF & vbCRLF & "A message box like this one will appear " &_

“when it’s done.” & vbCRLF & vbCRLF & “Please be patient…”,3,_

“Silent Runners R” & strRevNo & " startup", _

vbOKOnly + vbInformation + vbSystemModal

Else

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " has started." &_

" Please be patient…"

End If 'flagOut?

End If 'flagTest?

datPUB2 = DateDiff(“s”,datRef,Now)

'create output file name with computer name & today’s date

'Startup Programs (pc_name_here) yyyy-mm-dd.txt

strFNNP = “Startup Programs (” & oNetwk.ComputerName & ") " &_

FmtDate(datLaunch) & " " & FmtHMS(datLaunch) & “.txt”

strFN = strPathOFFo & strflagTest & strFNNP

On Error Resume Next

If Fso.FileExists(strFN) Then Fso.DeleteFile(strFN)

Err.Clear

Public oFN : Set oFN = Fso.CreateTextFile(strFN,True)

intErrNum = Err.Number : Err.Clear

On Error Goto 0

'if can’t create report file

If intErrNum > 0 Then

strURL = “http://www.silentrunners.org/Silent%20Runners%20RED.vbs

'invite user to e-mail me & quit

If flagOut = “W” Then

intMB = MsgBox ("The script cannot create its report file. " &_

“This is a known, intermittent” & vbCRLF & "problem under " &_

strOSLong & “.” & vbCRLF & vbCRLF &_

"An alternative script version is available for download. " &_

"After it runs, " & vbCRLF & "the script you’re using now will " &_

“run correctly.” & vbCRLF & vbCRLF &_

"Press " & Chr(34) & “OK” & Chr(34) & " to direct your browser " &_

“to the alternate script location, or” & vbCRLF & Space(10) &_

Chr(34) & “Cancel” & Chr(34) & " to quit.",49,“CreateTextFile Error!”)

'if alternative script wanted now, send browser to dl site

If intMB = 1 Then Wshso.Run strURL

'explain & quit

Else 'flagOut = “C”

WScript.Echo Chr(34) & “Silent Runners” & Chr(34) & " cannot " &_

“create the report file.” & vbCRLF & vbCRLF &_

“An alternative script is available. Run it, then rerun this version.” &_

vbCRLF & "The alternative script can be downloaded at: " & vbCRLF &_

vbCRLF & strURL

End If

WScript.Quit

End If 'report file creation error?

'add report header

Set oNetwk=Nothing

oFN.WriteLine Chr(34) & “Silent Runners.vbs” & Chr(34) &_

", revision " & strRevNo & “, http://www.silentrunners.org/” &_

vbCRLF & "Operating System: " & strOSLong & vbCRLF & strRptOutput

'test for WMI corruption and use WMI to differentiate between

'WXP Home & WXP Pro

'get the O/S collection

Dim colOS : Set colOS = GetObject(“winmgmts:\root\cimv2”).ExecQuery _

(“Select * from Win32_OperatingSystem”)

On Error Resume Next

Err.Clear

For Each oOS in colOS

If strOS = “WXP” Then

'modify strOSXP if O/S = Pro

If InStr(1,LCase(oOS.Name),“professional”,1) > 0 Then

strOSXP = “Windows XP Professional”

flagGP = True

End If

'modify strOSXP if SP2

If Right(strOSLong,3) = “SP2” Then strOSXP = strOSXP & " SP2"

End If 'WXP?

Next 'oOS

If Err.Number <> 0 Then

strURL = “http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62562

oFN.WriteLine vbCRLF & “FATAL ERROR!” & vbCRLF & String(12,"-") &_

vbCRLF & vbCRLF & DQ & “Silent Runners” & DQ &_

" cannot use WMI to identify the operating system." &_

vbCRLF & “This is caused by corruption of the WMI installation.” &_

vbCRLF & vbCRLF &_

“WMI is complex and it is recommended that you use a Microsoft” &_

vbCRLF & "tool, " & DQ & “WMIDiag.vbs,” & DQ & " to diagnose WMI " &_

“on your system.” & vbCRLF & vbCRLF & “It can be downloaded here:” &_

vbCRLF & vbCRLF & strURL

intMB = MsgBox (DQ & “Silent Runners” & DQ & " cannot use WMI to " &_

“identify the operating system.” & vbCRLF & "This is caused by " &_

“corruption of the WMI installation.” &_

vbCRLF & vbCRLF &_

“WMI is complex and it is recommended that you use a Microsoft” &_

vbCRLF & "tool, " & DQ & “WMIDiag.vbs,” & DQ & " to diagnose WMI " &_

“on your system.” &_

vbCRLF & vbCRLF &_

"Press " & DQ & “OK” & DQ & " to direct your browser to the " &_

“WMIDiag download site or” &_

vbCRLF & Space(10) & DQ & “Cancel” & DQ & " to quit.",_

vbOKCancel + vbCritical + + vbSystemModal + vbDefaultButton2,_

“Can’t iterate Win32_OperatingSystem!”)

'if dl wanted now, send browser to dl site

If intMB = 1 Then Wshso.Run strURL

WScript.Quit

End If 'Err.Number<>0?

On Error Goto 0

Set colOS=Nothing

'I. Examine HKCU/HKLM… Run/RunOnce/RunOnceEx/RunServices/RunServicesOnce

’ and HKCU/HKLM… Policies\Explorer\Run

If Not flagTest Then 'skip if testing

'write registry header lines to file

strTitle = “Startup items buried in registry:”

TitleLineWrite

'put keys in array (Key Index 0 - 6)

arRunKeys = Array (“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices”, _

“SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce”)

'Key Execution Flag/Subkey Recursion Flag array

'first number in the ordered pair in the array immediately below

’ pertains to execution of the key:

'0: not executed (ignore)

'1: may be executed so display with EXECUTION UNLIKELY warning

'2: executable

'second number in the ordered pair pertains to subkey recursion

'0: subkeys not used

'1: subkey recursion necessary

'Hive HKCU - 0 HKLM - 1

'Key 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

'Index

'O/S:

'W98 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0

'WME 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0

'NT4 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,1 0,0 0,0

'W2K 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0

'WXP 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,1 0,0 0,0

'WS2K3 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

'arRegFlag(i,j,k): put flags in array by O/S:

'hive = i (0 or 1), key_# = j (0-6),

’ flags (key execution/subkey recursion) = k (0 or 1)

’ k = 0 holds key execution value = 0/1/2

’ 1 holds subkey recursion value = 0/1

Dim arRegFlag()

ReDim arRegFlag(1,6,1)

'initialize entire array to zero

For i = 0 To 1 : For j = 0 To 6 : For k = 0 To 1

arRegFlag(i,j,k) = 0

Next : Next : Next

'add data to array for O/S that’s running

'W98 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0

If strOS = “W98” Or strOS = “WME” Then

arRegFlag(0,1,0) = 2 'HKCU,Run = no-warn

arRegFlag(0,2,0) = 2 'HKCU,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,1,0) = 2 'HKLM,Run = no-warn

arRegFlag(1,2,0) = 2 'HKLM,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,3,0) = 2 'HKLM,RunOnce\Setup = no-warn

arRegFlag(1,4,0) = 2 'HKLM,RunOnceEx = no-warn

arRegFlag(1,4,1) = 1 'HKLM,RunOnceEx = sub-keys

arRegFlag(1,5,0) = 2 'HKLM,RunServices = no-warn

arRegFlag(1,6,0) = 2 'HKLM,RunServicesOnce = no-warn

End If

'NT4 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,1 0,0 0,0

If strOS = “NT4” Then

arRegFlag(0,0,0) = 1 'HKCU,Explorer\Run = warning

arRegFlag(0,1,0) = 2 'HKCU,Run = no-warn

arRegFlag(0,2,0) = 2 'HKCU,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,0,0) = 1 'HKLM,Explorer\Run = warning

arRegFlag(1,1,0) = 2 'HKLM,Run = no-warn

arRegFlag(1,2,0) = 2 'HKLM,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,3,0) = 1 'HKLM,RunOnce\Setup = warning

arRegFlag(1,4,0) = 2 'HKLM,RunOnceEx = no-warn

arRegFlag(1,4,1) = 1 'HKLM,RunOnceEx = sub-keys

End If

'W2K 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0

If strOs = “W2K” Then

arRegFlag(0,0,0) = 2 'HKCU,Explorer\Run = no-warn

arRegFlag(0,0,1) = 1 'HKCU,Explorer\Run = sub-keys

arRegFlag(0,1,0) = 2 'HKCU,Run = no-warn

arRegFlag(0,1,1) = 1 'HKCU,Run = sub-keys

arRegFlag(0,2,0) = 2 'HKCU,RunOnce = no-warn

arRegFlag(0,2,1) = 1 'HKCU,RunOnce = sub-keys

arRegFlag(1,0,0) = 2 'HKLM,Explorer\Run = no-warn

arRegFlag(1,0,1) = 1 'HKLM,Explorer\Run = sub-keys

arRegFlag(1,1,0) = 2 'HKLM,Run = no-warn

arRegFlag(1,1,1) = 1 'HKLM,Run = sub-keys

arRegFlag(1,2,0) = 2 'HKLM,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,2,1) = 1 'HKLM,RunOnce = sub-keys

arRegFlag(1,4,0) = 2 'HKLM,RunOnceEx = no-warn

arRegFlag(1,4,1) = 1 'HKLM,RunOnceEx = sub-keys

End If

'WXP 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,1 0,0 0,0

If strOs = “WXP” Then

arRegFlag(0,0,0) = 2 'HKCU,Explorer\Run = no-warn

arRegFlag(0,1,0) = 2 'HKCU,Run = no-warn

arRegFlag(0,2,0) = 2 'HKCU,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,0,0) = 2 'HKLM,Explorer\Run = no-warn

arRegFlag(1,1,0) = 2 'HKLM,Run = no-warn

arRegFlag(1,2,0) = 2 'HKLM,RunOnce = no-warn

arRegFlag(1,3,0) = 1 'HKLM,RunOnce\Setup = warning

arRegFlag(1,4,0) = 2 'HKLM,RunOnceEx = no-warn

arRegFlag(1,4,1) = 1 'HKLM,RunOnceEx = sub-keys

End If

'for each hive

For i = 0 To 1

'for each key

For j = 0 To 6

'if not ShowAll, show all output for Run keys

If j = 1 And Not flagShowAll Then strAllOutDefault = " {++}"

'if key is not ignored

If arRegFlag(i,j,0) > 0 Then

flagNVP = False

'intialize string with warning if necessary

strWarn = “”

If arRegFlag(i,j,0) = 1 Then strWarn = "EXECUTION UNLIKELY: "

'with no name/value pairs (sub-keys are identical)

’ IsArray TypeName UBound

'W98 True “Variant()” -1

'WME True “Variant()” -1

'NT4 True “Variant()” -1

'W2K False “Null” –

'WXP False “Null” –

'WS2K3 True “Variant()” –

EnumNVP arHives(i,1), arRunKeys(j), arNames, arType

If flagNVP Then 'name/value pairs exist

'write the full key name

oFN.WriteLine vbCRLF & arHives(i,0) & “” & arRunKeys(j) & “” & strAllOutDefault

'for each data type in the names array

For k = LBound(arNames) To UBound(arNames)

'use the type to find the value

strValue = RtnValue (arHives(i,1), arRunKeys(j), arNames(k), arType(k))

'write the name & value

WriteValueData arNames(k), strValue, arType(k), strWarn

Next 'member of names array

Else 'no name/value pairs

If flagShowAll Then _

oFN.WriteLine vbCRLF & arHives(i,0) & “” & arRunKeys(j) & “”

End If 'flagNVP?

'recurse subkeys if necessary

If arRegFlag(i,j,1) = 1 Then

'put all subkeys into array

oReg.EnumKey arHives(i,1),arRunKeys(j),arKeys

'excludes W2K/WXP with no sub-keys

If IsArray(arKeys) Then

'excludes W98/WME/NT4/WS2K3 with no sub-keys

For Each strMemKey in arKeys

flagNVP = False

strSubKey = arRunKeys(j) & “” & strMemKey

EnumNVP arHives(i,1), arRunKeys(j) & “” & strMemKey,arNames,arType

If flagNVP Then 'if name/value pairs exist

'write the full key name

oFN.WriteLine vbCRLF & arHives(i,0) & “” & strSubKey & strAllOutDefault

'for each data type in the names array

For k = LBound(arNames) To UBound(arNames)

'use the type to find the value

strValue = RtnValue (arHives(i,1), strSubKey, arNames(k), arType(k))

'write the name & value

WriteValueData arNames(k), strValue, arType(k), strWarn

Next 'member of names array

Else 'no name/value pairs

If flagShowAll Then _

oFN.WriteLine vbCRLF & arHives(i,0) & “” & strSubKey & “”

End If 'flagNVP?

Next 'sub-key

End If 'sub-keys exist? W2K/WXP/WS2K3

End If 'enum sub-keys?

End If 'arRegFlag(i,j,0) > 0

Next 'Run key

Next 'Hive

strAllOutDefault = “” : flagNVP = False

'recover array memory

ReDim arRunKeys(0)

ReDim arKeys(0)

ReDim arRegFlag(0)

End If 'flagTest?

'II. Examine HKLM… Active Setup\Installed Components

If Not flagTest Then 'skip if testing

'flags True if only numeric & comma chrs in Version values

Dim flagHKLMVer, flagHKCUVer

'StubPath Value string, HKLM Version value, HKCU Version value, HKLM program name

Dim strSPV, strHKLMVer, strHKCUVer, strPgmName

Dim arHKLMKeys, arHKCUKeys, strHKLMKey, strHKCUKey

strKey = “Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components”

strSubTitle = “HKLM” & “” & strKey & “”

'find all the subkeys

oReg.EnumKey HKLM, strKey, arHKLMKeys 'HKLM

oReg.EnumKey HKCU, strKey, arHKCUKeys 'HKCU

'enumerate HKLM keys if present

If IsArray(arHKLMKeys) Then

'for each HKLM key

For Each strHKLMKey In arHKLMKeys

'Default Value not set:

'W98/WME: returns 0, strValue = “”

'NT4/W2K/WXP: returns non-zero, strValue = Null

'Non-Default name inexistent:

'W98/WME/NT4/W2K/WXP: returns non-zero, strValue = Null

'Non-Default Value not set:

'W2K: returns 0, strValue = unwritable string

'W98/WME/NT4/WXP: returns 0, strValue = “”

'get the StubPath value

intErrNum = oReg.GetStringValue (HKLM,strKey & “” & strHKLMKey,“StubPath”,strSPV)

'if the StubPath name exists And value set (exc for W2K!)

If intErrNum = 0 And strSPV <> “” Then

flagMatch = False

'if HKCU keys present

If IsArray(arHKCUKeys) Then

'for each HKCU key

For Each strHKCUKey in arHKCUKeys

'if identical HKLM key exists

If LCase(strHKLMKey) = LCase(strHKCUKey) Then

'assume Version fmts are OK

flagHKLMVer = True : flagHKCUVer = True

'get HKLM & HKCU Version values

intErrNum1 = oReg.GetStringValue (HKLM,strKey & “” & strHKLMKey, _

“Version”,strHKLMVer) 'HKLM Version #

intErrNum2 = oReg.GetStringValue (HKCU,strKey & “” & strHKCUKey, _

“Version”,strHKCUVer) 'HKCU Version #

'if HKLM Version name exists And value set (exc for W2K!)

If intErrNum1 = 0 And strHKLMVer <> “” Then

'the next two loops check for allowed chars (numeric & comma)

’ in returned Version values

For i = 1 To Len(strHKLMVer)

strChr = Mid(strHKLMVer,i,1)

If Not IsNumeric(strChr) And strChr <> “,” Then flagHKLMVer = False

Next

'if HKCU Version name exists And value set (exc for W2K!)

If intErrNum2 = 0 And strHKCUVer <> “” Then

'check that value consists only of numeric & comma chrs

For i = 1 To Len(strHKCUVer)

strChr = Mid(strHKCUVer,i,1)

If Not IsNumeric(strChr) And strChr <> “,” Then flagHKCUVer = False

Next

End If 'HKCU Version null or MT?

'if HKLM Ver # has illegal fmt (i.e., is not assigned) or doesn’t exist (is Null)

’ or is empty, match = True

'if HKCU/HKLM Ver # fmts OK And HKCU Ver # >= HKLM Ver #, match = True

'if HKLM Ver # = “0,0” and HKCU Ver # = “”, key will output

’ but StubPath will not launch

If Not flagHKLMVer Then flagMatch = True

If flagHKLMVer And flagHKCUVer And strHKCUVer >= strHKLMVer Then flagMatch = True

Else 'HKLM Version name doesn’t exist Or value not set (exc for W2K!)

flagMatch = True

End If 'HKLM Version name exists And value set (exc for W2K!)?

End If 'HKCU key=HKLM key?

Next 'HKCU Installed Components key

End If 'HKCU Installed Components subkeys exist?

'if the StubPath will launch

If Not flagMatch Then

flagAllow = False 'assume StubPath DLL not on approved list

strCN = CoName(IDExe(strSPV))

'test for approved StubPath DLL

If LCase(strHKLMKey) = “>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}” And _

(InStr(LCase(strSPV),“wmpocm.exe”) > 0 Or _

InStr(LCase(strSPV),“unregmp2.exe”) > 0) And _

strCN = MS And Not flagShowAll Then flagAllow = True

'StubPath DLL not approved

If Not flagAllow Then

'get the default value (program name)

intErrNum3 = oReg.GetStringValue (HKLM,strKey & “” & strHKLMKey,"",strPgmName)

'enclose pgm name in quotes if name exists and default value isn’t empty

If intErrNum3 = 0 And strPgmName <> “” Then

strPgmName = Chr(34) & strPgmName & Chr(34)

Else

strPgmName = “(no title provided)”

End If

TitleLineWrite

'output the CLSID & pgm name

oFN.WriteLine strHKLMKey & "(Default) = " & StringFilter(strPgmName,False)

On Error Resume Next

'output the StubPath value

oFN.WriteLine Space(Len(strHKLMKey)+1) & "\StubPath = " &_

Chr(34) & strSPV & Chr(34) & strCN

'error check for W2K if StubPath value not set

If Err.Number <> 0 Then oFN.WriteLine Space(Len(strHKLMKey)+1) & "\StubPath = " &_

“(value not set)”

Err.Clear

On Error GoTo 0

End If 'flagAllow false?

End If 'flagMatch false?

End If 'StubPath value exists?

Next 'HKLM Installed Components subkey

End If 'HKLM Installed Components subkeys exist?

If flagShowAll Then TitleLineWrite

'recover array memory

ReDim arHKLMKeys(0)

ReDim arHKCUKeys(0)

strTitle = “” : strSubTitle = “” : strSubSubTitle = “”

End If 'flagTest?

'III. Examine HKLM… Explorer\Browser Helper Objects

If Not flagTest Then 'skip if testing

strKey = “Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects”

strSubTitle = “HKLM” & “” & strKey & “”

'find all the subkeys

oReg.EnumKey HKLM, strKey, arSubKeys

'enumerate data if present

If IsArray(arSubKeys) Then

'for each key

For Each strSubKey In arSubKeys

flagTitle = False

CLSIDLocTitle HKLM, strKey & “” & strSubKey, “”, strLocTitle

For ctrCH = intCLL To 1

ResolveCLSID strSubKey, arHives(ctrCH,1), strCLSIDTitle, strIPSDLL

If strIPSDLL <> “” Then

'output the title line if not already done

TitleLineWrite

If Not flagTitle Then

'error check for W2K if value not set

On Error Resume Next

oFN.WriteLine strSubKey & "(Default) = " & strLocTitle

intErrNum = Err.Number : Err.Clear

If intErrNum <> 0 Then oFN.WriteLine strSubKey &_

“(Default) = (no title provided)”

flagTitle = True

On Error GoTo 0

End If

'output CLSID title, InProcServer32 DLL & CoName

oFN.WriteLine " -> {" & arHives(ctrCH,0) & "…CLSID} = " &_

strCLSIDTitle & vbCRLF & Space(19) & "\InProcServer32(Default) = " &_

StringFilter(strIPSDLL,True) & CoName(IDExe(strIPSDLL))

End If 'strIPSDLL exists?

Next 'CLSID hive

Next 'BHO subkey

End If 'BHO subkeys exist?

'if ShowAll, output the key name if not already done

If flagShowAll Then TitleLineWrite

strTitle = “” : strSubTitle = “” : strSubSubTitle = “”

'recover array memory

ReDim arSubKeys(0)

End If 'flagTest?

'IV. Examine HKLM… Shell Extensions\Approved\

If Not flagTest Then 'skip if testing

'CLSID value, InProcessServer32 DLL name & output file version,

'CLSID Key Title display flag

Dim strCLSID, strIPSDLL, strIPSDLLOut, strCLSIDTitle, strLocTitle

'Shell Extension Approved array

Dim arSEA()

ReDim arSEA(243,1)

'WXP

arSEA(0,0) = “{00022613-0000-0000-C000-000000000046}” : arSEA(0,1) = “mmsys.cpl”

arSEA(1,0) = “{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}” : arSEA(1,1) = “icmui.dll”

arSEA(2,0) = “{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}” : arSEA(2,1) = “rshx32.dll”

arSEA(3,0) = “{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}” : arSEA(3,1) = “docprop.dll”

arSEA(4,0) = “{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}” : arSEA(4,1) = “ntshrui.dll”

arSEA(5,0) = “{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}” : arSEA(5,1) = “themeui.dll”

arSEA(6,0) = “{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” : arSEA(6,1) = “deskadp.dll”

arSEA(7,0) = “{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” : arSEA(7,1) = “deskmon.dll”

arSEA(8,0) = “{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}” : arSEA(8,1) = “deskpan.dll”

arSEA(9,0) = “{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}” : arSEA(9,1) = “dssec.dll”

arSEA(10,0) = “{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}” : arSEA(10,1) = “SlayerXP.dll”

arSEA(11,0) = “{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}” : arSEA(11,1) = “shscrap.dll”

arSEA(12,0) = “{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}” : arSEA(12,1) = “diskcopy.dll”

arSEA(13,0) = “{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}” : arSEA(13,1) = “ntlanui2.dll”

arSEA(14,0) = “{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}” : arSEA(14,1) = “icmui.dll”

arSEA(15,0) = “{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}” : arSEA(15,1) = “icmui.dll”

arSEA(16,0) = “{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}” : arSEA(16,1) = “”

arSEA(17,0) = “{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}” : arSEA(17,1) = “printui.dll”

arSEA(18,0) = “{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}” : arSEA(18,1) = “dskquoui.dll”

arSEA(19,0) = “{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}” : arSEA(19,1) = “”

arSEA(20,0) = “{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}” : arSEA(20,1) = “syncui.dll”

arSEA(21,0) = “{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}” : arSEA(21,1) = “hticons.dll”

arSEA(22,0) = “{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}” : arSEA(22,1) = “fontext.dll”

arSEA(23,0) = “{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}” : arSEA(23,1) = “icmui.dll”

arSEA(24,0) = “{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}” : arSEA(24,1) = “rshx32.dll”

arSEA(25,0) = “{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}” : arSEA(25,1) = “ntshrui.dll”

arSEA(26,0) = “{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}” : arSEA(26,1) = “deskperf.dll”

arSEA(27,0) = “{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}” : arSEA(27,1) = “cryptext.dll”

arSEA(28,0) = “{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}” : arSEA(28,1) = “cryptext.dll”

arSEA(29,0) = “{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}” : arSEA(29,1) = “NETSHELL.dll”

arSEA(30,0) = “{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}” : arSEA(30,1) = “NETSHELL.dll”

arSEA(31,0) = “{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}” : arSEA(31,1) = “wiashext.dll”

arSEA(32,0) = “{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}” : arSEA(32,1) = “wiashext.dll”

arSEA(33,0) = “{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}” : arSEA(33,1) = “wiashext.dll”

arSEA(34,0) = “{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}” : arSEA(34,1) = “wiashext.dll”

arSEA(35,0) = “{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}” : arSEA(35,1) = “wiashext.dll”

arSEA(36,0) = “{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}” : arSEA(36,1) = “remotepg.dll”

arSEA(37,0) = “{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}” : arSEA(37,1) = “wuaucpl.cpl”

arSEA(38,0) = “{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}” : arSEA(38,1) = “wshext.dll”

arSEA(39,0) = “{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}” : arSEA(39,1) = “oledb32.dll”

arSEA(40,0) = “{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}” : arSEA(40,1) = “mstask.dll”

arSEA(41,0) = “{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}” : arSEA(41,1) = “mstask.dll”

arSEA(42,0) = “{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}” : arSEA(42,1) = “mstask.dll”

arSEA(43,0) = “{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}” : arSEA(43,1) = “”

arSEA(44,0) = “{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(44,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(45,0) = “{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(45,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(46,0) = “{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(46,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(47,0) = “{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(47,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(48,0) = “{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(48,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(49,0) = “{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}” : arSEA(49,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(50,0) = “{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}” : arSEA(50,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(51,0) = “{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}” : arSEA(51,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(52,0) = “{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}” : arSEA(52,1) = “shmedia.dll”

arSEA(53,0) = “{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}” : arSEA(53,1) = “shmedia.dll”

arSEA(54,0) = “{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}” : arSEA(54,1) = “shmedia.dll”

arSEA(55,0) = “{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}” : arSEA(55,1) = “shmedia.dll”

arSEA(56,0) = “{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}” : arSEA(56,1) = “shmedia.dll”

arSEA(57,0) = “{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}” : arSEA(57,1) = “shmedia.dll”

arSEA(58,0) = “{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}” : arSEA(58,1) = “browseui.dll”

arSEA(59,0) = “{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}” : arSEA(59,1) = “browseui.dll”

arSEA(60,0) = “{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}” : arSEA(60,1) = “browseui.dll”

arSEA(61,0) = “{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}” : arSEA(61,1) = “browseui.dll”

arSEA(62,0) = “{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}” : arSEA(62,1) = “browseui.dll”

arSEA(63,0) = “{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}” : arSEA(63,1) = “browseui.dll”

arSEA(64,0) = “{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}” : arSEA(64,1) = “browseui.dll”

arSEA(65,0) = “{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}” : arSEA(65,1) = “browseui.dll”

arSEA(66,0) = “{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}” : arSEA(66,1) = “browseui.dll”

arSEA(67,0) = “{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}” : arSEA(67,1) = “browseui.dll”

arSEA(68,0) = “{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}” : arSEA(68,1) = “browseui.dll”

arSEA(69,0) = “{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}” : arSEA(69,1) = “browseui.dll”

arSEA(70,0) = “{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}” : arSEA(70,1) = “browseui.dll”

arSEA(71,0) = “{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}” : arSEA(71,1) = “browseui.dll”

arSEA(72,0) = “{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}” : arSEA(72,1) = “browseui.dll”

arSEA(73,0) = “{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}” : arSEA(73,1) = “browseui.dll”

arSEA(74,0) = “{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}” : arSEA(74,1) = “browseui.dll”

arSEA(75,0) = “{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}” : arSEA(75,1) = “browseui.dll”

arSEA(76,0) = “{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}” : arSEA(76,1) = “browseui.dll”

arSEA(77,0) = “{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}” : arSEA(77,1) = “browseui.dll”

arSEA(78,0) = “{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}” : arSEA(78,1) = “browseui.dll”

arSEA(79,0) = “{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}” : arSEA(79,1) = “browseui.dll”

arSEA(80,0) = “{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}” : arSEA(80,1) = “browseui.dll”

arSEA(81,0) = “{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}” : arSEA(81,1) = “browseui.dll”

arSEA(82,0) = “{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}” : arSEA(82,1) = “browseui.dll”

arSEA(83,0) = “{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}” : arSEA(83,1) = “browseui.dll”

arSEA(84,0) = “{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}” : arSEA(84,1) = “browseui.dll”

arSEA(85,0) = “{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}” : arSEA(85,1) = “browseui.dll”

arSEA(86,0) = “{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}” : arSEA(86,1) = “browseui.dll”

arSEA(87,0) = “{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}” : arSEA(87,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(88,0) = “{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}” : arSEA(88,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(89,0) = “{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}” : arSEA(89,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(90,0) = “{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}” : arSEA(90,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(91,0) = “{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}” : arSEA(91,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(92,0) = “{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}” : arSEA(92,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(93,0) = “{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}” : arSEA(93,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(94,0) = “{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}” : arSEA(94,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(95,0) = “{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}” : arSEA(95,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(96,0) = “{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}” : arSEA(96,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(97,0) = “{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}” : arSEA(97,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(98,0) = “{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}” : arSEA(98,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(99,0) = “{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}” : arSEA(99,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(100,0) = “{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}” : arSEA(100,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(101,0) = “{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}” : arSEA(101,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(102,0) = “{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}” : arSEA(102,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(103,0) = “{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}” : arSEA(103,1) = “shdocvw.dll”

arSEA(104,0) = “{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}” : arSEA(104,1) = “sendmail.dll”

arSEA(105,0) = “{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}” : arSEA(105,1) = “sendmail.dll”

arSEA(106,0) = “{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}” : arSEA(106,1) = “occache.dll”

arSEA(107,0) = “{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}” : arSEA(107,1) = “webcheck.dll”

arSEA(108,0) = “{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}” : arSEA(108,1) = “webcheck.dll”

arSEA(109,0) = “{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}” : arSEA(109,1) = “webcheck.dll”

arSEA(110,0) = “{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}” : arSEA(110,1) = “webcheck.dll”

arSEA(111,0) = “{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}” : arSEA(111,1) = “webcheck.dll”

arSEA(112,0) = “{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}” : arSEA(112,1) = “webcheck.dll”

arSEA(113,0) = “{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}” : arSEA(113,1) = “webcheck.dll”

arSEA(114,0) = “{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}” : arSEA(114,1) = “webcheck.dll”

arSEA(115,0) = “{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}” : arSEA(115,1) = “webcheck.dll”

arSEA(116,0) = “{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}” : arSEA(116,1) = “webcheck.dll”

arSEA(117,0) = “{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}” : arSEA(117,1) = “appwiz.cpl”

arSEA(118,0) = “{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}” : arSEA(118,1) = “appwiz.cpl”

arSEA(119,0) = “{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}” : arSEA(119,1) = “appwiz.cpl”

arSEA(120,0) = “{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}” : arSEA(120,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(121,0) = “{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}” : arSEA(121,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(122,0) = “{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}” : arSEA(122,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(123,0) = “{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}” : arSEA(123,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(124,0) = “{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}” : arSEA(124,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(125,0) = “{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}” : arSEA(125,1) = “shimgvw.dll”

arSEA(126,0) = “{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}” : arSEA(126,1) = “netplwiz.dll”

arSEA(127,0) = “{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}” : arSEA(127,1) = “netplwiz.dll”

arSEA(128,0) = “{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}” : arSEA(128,1) = “netplwiz.dll”

arSEA(129,0) = “{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}” : arSEA(129,1) = “netplwiz.dll”

arSEA(130,0) = “{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}” : arSEA(130,1) = “”

arSEA(131,0) = “{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}” : arSEA(131,1) = “zipfldr.dll”

arSEA(132,0) = “{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}” : arSEA(132,1) = “zipfldr.dll”

arSEA(133,0) = “{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}” : arSEA(133,1) = “zipfldr.dll”

arSEA(134,0) = “{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}” : arSEA(134,1) = “cdfview.dll”

arSEA(135,0) = “{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}” : arSEA(135,1) = “cdfview.dll”

arSEA(136,0) = “{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}” : arSEA(136,1) = “cdfview.dll”

arSEA(137,0) = “{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}” : arSEA(137,1) = “cdfview.dll”

arSEA(138,0) = “{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}” : arSEA(138,1) = “cdfview.dll”

arSEA(139,0) = “{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}” : arSEA(139,1) = “msieftp.dll”

arSEA(140,0) = “{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}” : arSEA(140,1) = “docprop2.dll”

arSEA(141,0) = “{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}” : arSEA(141,1) = “docprop2.dll”

arSEA(142,0) = “{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}” : arSEA(142,1) = “docprop2.dll”

arSEA(143,0) = “{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}” : arSEA(143,1) = “docprop2.dll”

arSEA(144,0) = “{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}” : arSEA(144,1) = “docprop2.dll”

arSEA(145,0) = “{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}” : arSEA(145,1) = “docprop2.dll”

arSEA(146,0) = “{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}” : arSEA(146,1) = “dsquery.dll”

arSEA(147,0) = “{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}” : arSEA(147,1) = “dsquery.dll”

arSEA(148,0) = “{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}” : arSEA(148,1) = “dsquery.dll”

arSEA(149,0) = “{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}” : arSEA(149,1) = “dsquery.dll”

arSEA(150,0) = “{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}” : arSEA(150,1) = “dsuiext.dll”

arSEA(151,0) = “{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}” : arSEA(151,1) = “dsuiext.dll”

arSEA(152,0) = “{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}” : arSEA(152,1) = “mydocs.dll”

arSEA(153,0) = “{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}” : arSEA(153,1) = “mydocs.dll”

arSEA(154,0) = “{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}” : arSEA(154,1) = “mydocs.dll”

arSEA(155,0) = “{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}” : arSEA(155,1) = “cscui.dll”

arSEA(156,0) = “{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}” : arSEA(156,1) = “cscui.dll”

arSEA(157,0) = “{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}” : arSEA(157,1) = “cscui.dll”

arSEA(158,0) = “{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}” : arSEA(158,1) = “agentpsh.dll”

arSEA(159,0) = “{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}” : arSEA(159,1) = “dfsshlex.dll”

arSEA(160,0) = “{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}” : arSEA(160,1) = “photowiz.dll”

arSEA(161,0) = “{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}” : arSEA(161,1) = “mmcshext.dll”

arSEA(162,0) = “{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}” : arSEA(162,1) = “cabview.dll”

arSEA(163,0) = “{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}” : arSEA(163,1) = “wabfind.dll”

arSEA(164,0) = “{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}” : arSEA(164,1) = “wmpshell.dll”

arSEA(165,0) = “{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}” : arSEA(165,1) = “wmpshell.dll”

arSEA(166,0) = “{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}” : arSEA(166,1) = “wmpshell.dll”

'W2K

arSEA(167,0) = “{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}” : arSEA(167,1) = “plustab.dll”

arSEA(168,0) = “{1A9BA3A0-143A-11CF-8350-444553540000}” : arSEA(168,1) = “shell32.dll”

arSEA(169,0) = "{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D

czytałeś jak ściągnąć skrypt ?

poczytaj http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 970#459970